Rastrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080107-27

Fredningsnr.
36171

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst 1986: *********** Høj, 1,0 x 15 x 15 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (10)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skovens nordøstlige Udkant ligge 2 Høje [sb.26-27], til Dels bevoxede, med krat. Den nordøstligste [sb.27] (46' og 41' maalt over Toppen). (tilhører nu Gaarden 6 i Marslev. Er helt skovbevoxet]. [[FS: sløjfet ved udgravn. i 1930'erne ved apot. Mikkelsen]]. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal udgravning
Fyns Stiftsmuseum
Sløjfet ved en udgravning i 1930'erne.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav højning, 13-15 m, i tværmål, ca. 0,75 m høj. Ligger i skov nær dennes nordlige spids. I midten er gravet et større hul, der rimeligevis er ført helt til bund. Hullet måler 5-6 cm [?] i tværmål. Beskadigelsen så betydelig, at fredning næppe bør gennemføres. Frigivet.

1979 Privat besigtigelse
Journal nr.: 9375
Odense Bys Museer
Ved besigtigelse af gravhøjen sb. 27 i forbindelse med Projekt Landsbyen kunne der iagttages en kunstig rævegrav i højens top.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985: Lav rund høj i Råbæk skov. Bevokset med løvkrat og unge træer. Det i fredningsbeskrivelsen nævnte hul i højtoppen er tildækket, dog således at der her i er anbragt en kunstig rævegrav af cementrør som derefter delvis er tildækket. Indgangshul til rævegraven er anlagt i den sydlige højfod, hvor der ses åbningen til et af cementrørene. Rævegraven var i brug. I højtoppen ses der at være gravet for nylig. Det er tænkeltigt at disse rævegrave er anlagt for den endelige fredning, da den på fredningskortet benævnes som IKKE FREDNINGSVÆRDIG. Skaden bør retableres af Fredningsstyrelsen, og påtales ejeren, så han er klar over de nye fredn. bestemmelser. . Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2866
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2866
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 1,0 x 15 x 15, i skov.

2006 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM6527
Odense Bys Museer
Ved besigtigelse den 18/2 2006 kunne højen konstateres at ligge i gammel løvskov og være dækket af bøgetræer. Højen blev ved samme lejlighed indmålt med håndbåret GPS. Det ved berejsningen i 1953 og ved en besigtigelse i 1979 konstaterede kunstigt gravede hul i toppen kunne stadig iagttages, om end det var udflydende. Omkring hullet lå en del nævestore sten, evt. fra en forstyrret grav eller stenpakning. Højen er i 1987 opmålt af amatørarkæologer og her konstateret at have en diameter på ca. 20 m og en højde på ca. 1,1 m. Ved samme lejlighed er højen fotograferet af museumsassistent Eigil Nikolajsen, OBM. Bortset fra hullet i toppen fremstår højen velbevaret.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)