Dræby
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080109-32

Fredningsnr.
35176

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Randsten?

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8-5-1928, dels købt og dels fredlyst af gdr. H.M. Edvardsen og hustru. Diplom til H.M. Edvardsen. Afmærkn.: MS 1928, J. Raklev; på 12b. Jættestue, som blev udgravet af Fyns Stiftsmuseum i 1927. Jordhøjen bortgravet; men mindesmærket er skjult i jorden, der ligger op til bærestenens overkant. Uregelmæssigt kammer, 4 m langt i nordøst-sydvest, 2,50 m bredt midtpå; 1,50-1,65 m højt, oprindelig 9 bæresten: 4 mod nordvest, 2 mod nord- øst, 2 mod sydøst, 2 mod sydvest (hvoraf 1 i det sydøstlige hjørne mangler). (Bærestenenes antal 9 stemmer ikke med de øvrige opgivne sten). Dæksten mangler. Gang mod sydøst, ca. 4,20 m lang, hvoraf står 4 store bægesten i nordøstsiden. De øvrige bæresten og dækstenene mangler. Medindbefattet i fredningen er 1,5-2 m jord udenom. Tilstand 1953: som ved fredlysningen.
Undersøgelsehistorie  (13)
1927 Museal udgravning
Fyns Stiftsmuseum

1927 Genstand registreret i privateje
Fyns Stiftsmuseum
To kranier, et med hugspor og et med et trepaneringshul.

1927 Diverse råstofgravning
Fyns Stiftsmuseum

1927 Privat udgravning
Fyns Stiftsmuseum
Fund af ca. 30 kranier.

1927 Museal udgravning
Journal nr.: 37/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af et jættestuekammer beliggende i et skeldige. Ejeren havde fundet ca. 30 kranier, men kun beholdt de to, hvoraf det ene havde hugspor og det andet et trepaneringshul. Kammeret lå 11-12 m øst for et andet kammer [sb.45]. Ca. 8 m nord for kamrene fandtes rester af et stengærde, der kan have været en del af en oprindelig fælles randstenskæde om de to kamre.

1927 Anmeldelse fra privat
Fyns Stiftsmuseum

1928 Museal besigtigelse
Journal nr.: 37/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering af jættestuen.

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Museal restaurering
Journal nr.: 37/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den sydvestlige størstedel af en jættestue, hvis øvrige del er fredlyst på nr. 38 af Dræby. Jættestuen blev udgravet af Fyns Stiftsmuseum i 1927. Jordhøjen bortgravet; men mindesmærket er skjult i jorden, der ligger op til bærestenens overkant. Uregelmæssigt kammer, 4 m langt, i nø.-sv., 2,50 m bredt midt på; 1,50-1,65 m højt, oprindelig 9 bæresten: 4 mod nv. (NB Bærestenens Antal 9 stemmer ikke med de øvrige opgivne Sten), 2 mod nø., 2 mod sø., 2 mod sv. (hvoraf 1 i det sydøstlige hjørne mangler). Dæksten mangler. Gang mod sø., ca. 4,20 m l., hvoraf står 4 store bæresten i nordøstsiden. De øvrige bæresten og dækstenene mangler. Medinbefattet i fredningen 1,50-2,00 m jord uden om. Købt, tingl. 1928 8/5. Den nordøstlige mindstepart af en jættestue, hvis øvrige del er fredlyst på matr. nr. 12 b af Dræby. Se ovenfor. Medindbefattet i fredningen 1,50 m jord uden om. Tilstanden som ved fredlysningen 8/5-1928.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue. Beliggende i offentligt (kommunalt) område. Kammeret er fritstående uden overliggere. Bæresten 4 i nord, 2 i syd, 2 i øst. Bæresten i gang 4 i øst. Ingen synlige i vest. Kammer oreinteret Ø-V 4x2,5 m, gang 4,2 m. I kammeret ses en hel del indskredet jordfyld, ligesom der ses nye gravehuller i kammeret. I kammeret fandtes temmelig meget affald der burde fjernes. Jættestuen der er bevokset med krat trænger til soignering. Der ses ingen steder bevaret tørmure. Jættestuen er omgivet af et græsareal, i udkanten af et nyt parcelhuskvarter. . Mål: 1,6x10x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende i et særdeles velbesøgt areal, den usoignerede jættestue opfordrer til yderligere hærværk. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)