Attrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141007-65

Fredningsnr.
21171

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 15/1 1889. Købt. Langdysse, alle 26 randsten er bevarede, 8 oprejst, 11 væltede og 7 overgroede. Kammer af 5 bæresten og 2 par gangsten. Dys- sen 19 x 10 m. Bevokset med græs og krat. Udbedret.
Undersøgelsehistorie

1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Koed B, Koed S, Sønderhald H, Randers A. Denne Dysse er nu blandt de fredede Mindesmærker. Den ligger i en Dal, og uagtet de fleste af dens Krandsstene ere væltede, er den dog meget anseelig. 25 Krandsstene træde tydeligt frem, og en kan spores, saa alle dens Krandsstene ere tilstede. Der er ikke Spor af Overliggeren. Bærestenenes Antal er 5; men den vestlige er forneden fuldstændiggjort med en større Steen, der lukker Hjørnet mod Sydvest. Bærestenen paa 4' har en naturlig Flade ind mod Rummet. De andre 4 synes at være sprængte fra hverandre og af een Steen. De ere sprængte med Ild og staa paa Kant. Bærestenenes Højde er over 5' over Grundfladen. Fra Kanten af Bærestenene ned til Kammerets nuværende Bund er der 3'3''. Gangstenene ere i Højde med Bærestenene. Tærskelen sees ikke. Jordfylden, der er dækket med Græs, Buske og Smaasteen, er 6' høj. Kammeret har været ryddet af nogle Drenge for 15 a 20 Aar siden, og der fandtes da et Flintspyd, hvis yderste Spids var afbrudt. Dets Længde angives forskjellig men som meget usædvanligt, man nævnede endog 2'. Jeg har faaet Vished om, at dette Spyd højst var 9 a 10'' langt, og at det findes i Samlingen i Randers, uden dets Findested der blev opgivet. Den faste ildskjøre Masse, der er almindelig i Kamrenes Bund, sees spredt om Kammerets Rand. Dyssen er 26' bred, 52' lang med Længderetning i Øst og Vest. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, alle 26 Randsten er bevarede, 8 oprejst, 11 væltede og 7 overgroede. Kammer af 5 Bæresten og 2 Par Gangsten. Dyssen [er] 19 m lang i Ø-v, 10 m bred. Bevokset med Græs og Krat.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1889 Bevoksning: 1981: Løvtræer

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Dysse med kammer af 5 bæresten og 2 par gangsten. 26 randsten ses om højen. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Langdysse. FM-sten på toppen. Bevokset med mange store løvtræer overvejende bøg. Desuden et lille grantræ mod øst. Beliggende i skov op til ager.


Billeder

Fjernet kammer
Oversigtsfoto
Oversigtsfoto
Oversigtsfoto