Randershøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141011-24

Fredningsnr.
21168

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1912. Sognefoged gdr. Christen Nielsen Hviid. Diplom Afmærkn.: MS 1913, løjtnant L. Lassen. Runddysse, 14,5-15 x 1,5 m. Lyngklædt. Af de 21 bevarede randsten, som alle er små og væltede, er 5 helt skjult af vegetationen. In- deholder en jættestue, hvis 2 dæksten ses i midten, 1 dæksten af gangen i SØ. Gamle afgravninger i SV, NØ og især NV, samt et ret nyt hul (gravet ca. 1939 uden ejerens skyld) tæt V for dækstenene, 1 x 1,5 m stort, 0,5 m dybt. På højen en bunke afsamlede marksten. "Randershøj".
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssens Gjennemsnit er ..'. Dækstenene ere ..' over Jordfladen. Krandsstenene ere gjennemsnitlig fra 2½ - 3 1/4' høje. Enkelte af dem ere bortførte; men Flertallet af dem ere tilstede, nogle staaende, andre væltede. Fylden er lys Muld stærkt ipakket helt igjennem med næve- og hovedstore Steen. Fyldens Overflade er dækket med et eller to Lag tilrettelagte Brosteen. Overliggeren eller Dækstenen a ligger med Helding mod Øst. Om det er Stenens Figur, der frembringer en saadan Tilsyneladelse, eller om den er lettet eller tildels nedgleden kan ikke paavises, dog synes den første Antagelse at være den rette. Dækstenen b hviler næsten vandret og er urørt. c er Dækstenen over Gangen og hæver sig højt ud over Fylden. Mellem b-c sees ingen Dæksteen men ved Boring mødes Modstand overalt. Partiet d er bortført i den sidste Uge og et Par Fodsteen ere borttagne. Partierne e og f ere enten ganske eller tildeels bortryddede. Om der er Krandsstene i en tætsluttet Række mod Øst og Nordvest er ikke vist. I saa Tilfælde ere de noget mindre eller ogsaa væltede. Denne Høj burde undersøges straks og derefter burde den maaske fredes. Bevoksning: 1988: Græs

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Randershøj" Runddysse, 14½ - 15 m i Diameter, 1½ m høj. Lyngklædt. Af de 21 bevarede Randsten, som alle er smaa og væltede, er 5 helt skjult af Vegetationen. Indeholder en Jættestue, hvis 2 Dæksten ses i Midten, 1 Dæksten af Gangen i SØ. Gamle Afgravninger i SV, NØ og især NV, samt et ret nyt Hul (gravet ca. 1939 uden Ejerens Skyld) tæt V for Dækstenene, 1 + 1½ m stort, ½ m d. Paa Højen en Bunke afsamlede Marksten. F.M. 10/9 1912.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, i hvis rand mod S og Ø ses to store randsten. Herudover sidder adskillige sten overalt i højoverfladen; en del af dem kan meget vel være randsten men er ikke umiddelbart bestemmelige som sådanne. Ca. midt i højen ses oversiderne af 2 dæksten over et mindst 3 m. langt jættestuekammer orienteret NØ/SV. En tredie, stor flad sten noget SØ herfor er antagelig dæksten over en gang. Ca. 1,5 m. NV for kammerets dæksten er en tilsyneladende intakt stenpakning blotlagt i siderne af en nedgravning 1,3 x 1,0 x 0,5 m. - formentlig det i fredningstekst omtalte "ret nye hul" gravet ca. 1939. På og foran højfoden ligger spredte marksten, stedvis i smådynger, dog hovedsagelig af ældre dato og ikke i påtaleværdigt omfang. Bevoksning: 1988: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Det gamle hul vest for kammeret er nu groet til. FM-sten mod syd. Ege mod nord. Desuden bevokset med græs og lidt gyvler. Ligger i udyrket areal ved skov.

Litteraturhenvisninger  (0)