Klemstrup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141011-26

Fredningsnr.
21164

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav : Klemstrup = Marie Magdalene by Tingl.: 26/4 1910. Godsejer Adam P. Estrup. 5 m omkring yderste stenrække medindbefattet. Afmærkn.: MS 1909. Godsejer A. Estrup. Runddysse, 13,2 x 13,8 m, 21 randsten, de fleste væltede, 7 mangler. Kammer af 5 bæresten og 2 par gangsten, dæksten mangler. Nu helt til- groet. (Påtalt).
Undersøgelsehistorie  (8)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, Klemstrup, Marie Magdalene S, S. Hald H. Her findes 5 Bæresteen og 4 Gangsteen. Om der er en Tærskelsteen er uvist. Overliggeren mangler. 22 Krandsstene ere paa Pladsen, men nogle af dem ere væltede, og der mangler 7. Bærestenene ere 5'9'' høje over den omgivende Jordflade. Gangstenene er halvt saa høje eller c 3'. Krandsstenene ere fra 3-4' høje. Fylden er lys og næsten 3' højt og beklædt med Lyng og Græs. Kammeret er fyldt med Brosteen og andre større fremmede Steen i en Højde af 1½'. Dyssen tage sig godt ud baade fra Vejen og Jernbanen. Ejeren, Minister Estrup lader frede om dem og de andre Mindesmærker; men Deklarationen er ikke udstedt. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1909 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 703/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Numrene for Dysserne Nr 26a [= sb.nr. 28], 27 [= sb.nr. 26] og 28 [= sb.nr. 27] ere forandrede i Beretningen d. 12/10 1909 i Henhold til Meddelelse fra Godsejer A. Estrup, Enebo pr. Pindstrup. Se Journ. 703/09

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 13,2 m fra Ø-V, 13,8 m N-S, 21 Randsten, de fleste væltede, 7 mangler. Kammer af 5 Bæresten og 2 Par Gangsten, Dæksten mangler. Nu helt tilgroet med Krat (paatalt!). FM 26/4 1910 MS

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM 1910 Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse beliggende umiddelbart S for amtsvej. Omsat med en stort set intakt kæde af 23-24 ret store randsten, hvoraf dog mange udvæltede. Enkelte mangler. SØ for højens centrum ligger det femkantede kammer sat af 5, ca. 1,5 m. høje, indadhældende bæresten, med gangåbning i SØ. Dæksten mangler. SØ-gangen er sat af 2 bærestenspar uden dæksten. Kammer indvendig ca. 2 x 2 m. Tæt S for højen ses gamle, nu tilgroede råstofgrave. Hele fortidsmindet er tilgroet med tæt fuglekirsebærkrat i opvækst og derfor vanskeligt overskueligt. Bundvegetation er delvis bortskygget, hvorved højen er noget erosionstruet. Af hensyn hertil, samt til højens seværdighedsværdi og lette tilgængelighed, bør fortidsmindet prioriteres højt m.h.t. pleje. En randsten i N er udvæltet (i ældre tid) og er derved så tæt på kørebanen som 1 m. Denne sten er herved udsat for påkørsel med sneplov. Genopretning af denne ene sten bør derfor overvejes. ** Seværdighedsforklaring ** Et ganske velbevaret fortidsminde, let tilgængeligt og (efter pleje) overskueligt. Også seværdigt i samspil med 2116:3. Genbesigtigelse 15.6.1988: Er nu plejet (sammen m. 2116:3) af Århus Amtskommune, der også vil opsætte kortbord. Fremtræder meget smukt. JGB Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. 21 randsten. FM-sten mod nord. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)