Lars Jenses Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080112-28

Fredningsnr.
331711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Størstedelen af et fuldgrebssværd.

Fredningstekst
En græsbevokset rundhøj, som af befolkningen kaldes "Lars Jens's Høj". Ca. en trediedel af højen er forsvundet ved skridning af den stejle strandklint ud til Store Bælt. I toppen er en gammel 10 m bred nedgravning, som synes ført til bunds. I sydfoden ses nogle randsten. Tværmål ca. 20 m, højde 4,50 m. (Bør ikke fredes, da det er et spørgsmål om tid, når resten af højen tages af havet). C-højen tinglyst 1989 med følgende tekst: Høj. 4 x 22 x 17 m. Græsklædt med buske. Den østlige tredjedel er styrtet i Storebælt.
Undersøgelsehistorie  (22)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Øster Have ("Ottes Have") er lige ved Hegnet mod Snave og lige ved Kysten en del af en opkastet Høj; ved Foden ses i Overfladen Sten, der rimeligvis ere en del af en hel Stenkreds. Omtr. Halvdelen af Højen er i Mands Minde bortrevet af Hav og Vejr, og for omtr. 100 Aar Siden skal der være blevet pløjet mellem Højen og Kysten.

1884 Diverse vind og vanderosion
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dele af højen bortrevet af hav og vejr.

1931 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 573/31
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Få meter fra højen findes i klinten trækulslag og ildskørnede sten.

1938 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1029/38
Fyns Stiftsmuseum
FSM ønsker at foretage en undersøgelse af højen.

1938 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 879/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En græsbevokset rundhøj, som af befolkningen kaldes Lars Jens' Høj. Ca. en trediedel af højen er forsvundet ved skridning af den stejle strandklint ud til Store Bælt. I toppen er en gammel 10 m bred nedgravning, som synes ført til bunds. I Sydfoden ses nogle randsten. Bør ikke fredes, da det er et spørgsmål om tid, når resten af højen tages af havet. Tværmål ca. 20 m, højde 4,50 m.

1953 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I toppen en 10 m bred gammel nedgravning.

1960 Diverse sagsbehandling
Fyns Stiftsmuseum
FSM mener ikke, at en undersøgelse af højen vil give noget resultat pg.a. dennes dårlige bevaringstilstand.

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 499/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM forespørger om FSM vil foretage en undersøgelse af højen.

1973 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 483
Fyns Stiftsmuseum

1973 Museal besigtigelse
Journal nr.: 483
Fyns Stiftsmuseum

1974 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 843/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor velbevaret ældre bronzealders høj med spor af rende ind fra vestsiden, ca. 3/5 står stadig, resten skredet ned i havet. Der er to højfaser at se i skrænten. Til den yngre høj hører en randstenskæde. Fra den går en vandret stenlægning mod nord i ca. 1,5 m' bredde i bunden af højen. Jvf. tidligere korrespondance NMI j.nr. 573/31, 879/38 og 499/61.

1974 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P.139/74
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0214
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 4 x 22 x 17 m. Græsklædt med buske. Den østlige tredjedel er styrtet i Storebælt.

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0214
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fejl ved digitalisering 1981 rettet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Museal udgravning
Østfyns Museer
Ved en mindre undersøgelse, fremkom der dele af et gravleje med kistespor af træ, der var bevaret omkring størstedelen af et fuldgrebssværd fra ældre bronzealder periode II.

2014 Privat opsamling
Østfyns Museer
På stranden nedenfor højen blev der opsamlet to korroderede bronzefragmenter, heraf den ene antagelig fragment af kniv. I højprofilen kunne der skimtes yderligere bronze der stak ud af den eroderede højprofil.

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ØFM 446
Østfyns Museer
Østfyns Museer har med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til erosionstruede anlæg foretaget en undersøgelse af den fremeroderede højprofil i Lars Jens’ høj. Højen er under konstant nedbrydning og bevaringsforhold samt højens konstruktionselementer ønskes klarlagt med henblik på en vurdering af mulighederne for eventuelle videre regulære udgravninger i højen. Undersøgelsen påviste at højen har haft minimum tre gravanlæg. Den er udvidet af flere omgange. Den centrale del er tørveopbygget, muligvis af vådbundstørv – og med meget gode bevaringsforhold. Den tørvebyggede kerne er dækket af en eller muligvis to skalkonstruktioner som det også kendes fra storhøje. Højen har været omgivet af en stenbrolægning og en randstenskæde.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)