Kladderhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-16

Fredningsnr.
221673

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
C-højen tinglyst i 1988 med følgende tekst: *********************************** Tomt af runddysse, "Kladderhøj". 1 x 10 m, ret flad og ujævn. Afgravet mod Ø og i centrum.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. Dyssen er meget mærkværdig ved sin særegne Bygningsform. Den har 5 Stykker Bæresteen indtil 7' høje, som danner et skjævt Kammer i Lighed med de mange skjæve Kamre i Sønderherred. Mod Ø.S.O. sees 2 Gangsteen (a.b.) 6 a 6 1/2' høje. De danner den nordlige Side af Gangen og naa ud til Randstenene. Tilsvarende mod Syd fremtrædte ikke. Om Kammeret staa 5 a 6' høje Krandssteen satte i en ægformet Kreds saaledes, at Kammeret er 10' fra den østlige og smale Ende og hermed 15' fra den bredere Ende. Krandsstenene ere omtrent 7' høje, men flere af dem ere væltede eller trængte udad; thi Fylden mellem dem og Kammeret er mellem 6 og 7' høj og afdækket med større og mindre Steen. Desuden synes det, at større Koltringer ere indblandede i Bygningen. Fylden udenfor Krandsstenene støttes af større Fodsteen. Mod Vest ere de større Koltringer ligesaa mod Sydvest og Syd. Mod Nord og Sydøst ere de større og mod Nordøst og Øst er de endog indtil 4' høje. Fylden mellem Krandsstenene og Fodstenene er stejl og dækket med Steen større og mindre. Overliggeren er borte. Formodenligt sin særegne Bygningsform er Dyssen værd at frede. Jeg har talt med Ejeren derom; men han var ikke at blive klog paa. Det bemærkes, at Tegningen, hvad nogle Krandstenes og Fodstenes indbyrdes Forfald og Afstand angaar, ikke er fuldstændig nøjagtig, da Ejeren til Slutning udtalte, at han ikke vilde have Mindesmærket maalt, før han fik Penge for Fredningen. Jeg turde ikke gjøre ham kjed eller vred for ikke at forstyrre en mulig Overenskomst. En kraftig Opgrøde af Krat og Tørn hindrede ogsaa noget i Opmaalingen. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, har haft Kammer af 5 Bæresten og 2 Gangsten i Øst, samt 2 koncentriske Fodkranse, den indre af 22 Sten, den ydre af 17 Sten; nu er alle Sten fjernede, undtagen 2 Randsten; kratgroet i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. "Kladderhøj". Meget tæt overgroet. Tidl. afgravet mod Ø og ved midten. Jvf. kartotekskort tidl. dysse. Tilsyneladende ingen randsten tilbage in situ, visse af de tidl. randsten udgør dog formodentlig en del af det stenaffald/marksten, der ligger rundt langs foden. Såfremt j.nr. 787/49 drejer sig om sløjfning af dette anlæg. Bør tilladelsen evt. tilbagetrækkes eller betinges af varsel, da det ikke er umuligt, at højen stadig kan have videnskabelig værdi. Såfremt tilladelsen gælder 2216:68, er den fjernet. FF bør checke j.nr. 787/49 om hvorvidt sløjfningstilladelsen vitterligt gælder 2216:73 og ikke den allerede sløjfede 2216:68. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3504
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tomt af runddysse, "Kladderhøj". 1 x 10 m, ret flad og ujævn. Afgravet mod Ø og i centrum. I ager.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3504
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt groet til med krat og træer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)