Brunhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-40

Fredningsnr.
221672

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
C-højen tinglysst i 1988 med følgende tekst: *********************************** Højrest, ca. 1,7 x 11 m. Højens nordlige trediedel er nedpløjet, og den sydøstlige del er nedraset i et grustag. Hen over højen løber et dige i Ø-V retning. Højen ligger på en bakke, og højfod sammenfalder næsten med bakkeskråningen. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brunhøj. Over Højens sydlige Deel gaar der et Dige. I Grøften nord for Diget, altsaa omtrent over Midten af Højen, sees mange Brosteen. En Lavning i Højens Midte vidner om et Topbrud fra ældre Tid. Højen ligger paa en naturlig Bakke med Affald til alle Sider; men da Højens fod og Bakkeaffaldet rundt falder sammen, saa kan Maal ikke opgives bestemt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brunhøj, Dige tværs over, helt omrodet, umaalelig. Det halve af Højen ligger udenfor Skoven og er dyrket.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af høj, 1,7 x 25,0 x 18,0 m. "Brunhøj". Vanskelig at afgrænse i forhold til det omgivende terræn. Dige med grøft løber tværs hen over højen i Ø/V. Den N-lige 1/3 henligger nedpløjet i frugtplantage (=andet i bevoks. ang.). Dimensionsangivelser behæftet med ret stor usikkerhed. Bredden er 9 m. fra S op til trådhegn til plantage. Det skønnes, at den må have strakt sig ligeså langt mod N. Råstof-nu: Ca. 2 m. fra SØ-fod findes kanten til stadig anvendt grusgrav. Bør henstilles, at der ikke graves yderligere grus i retning af højen før efter accept af FF. Koncept vedlagt sagen, jvf. 2216:48. Senere tilføjelse: I Statsskov. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3503
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest, ca. 1,7 x 11 m. Højens nordlige trediedel er nedpløjet, og den sydøstlige del er nedraset i et grustag. Hen over højen løber et dige i Ø-V retning. Højen ligger på en bakke, og højfod sammenfalder næsten med bakkeskråningen. I skov.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3503
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Nordsiden ligger idag udyrket, men højen nord for diget er væk. Grusgraven mod SØ er væk. Bevokset med græs og enkelte løvtræer. Beliggende i skovkant.

Litteraturhenvisninger  (0)