Kalvø

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-41

Fredningsnr.
221665

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten?
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MS 1936. Langdysse, orienteret Ø-V, ca. 13-14 m lang, bredden uvis, ingen randsten bevaret; i overfladen ses adskillige sten; Kammeret 6-kantet af 5 bæresten, tærskel i SØ, 1 gangsten, 1 dæksten, indvendig 2 x 2 m, 1,2 m højt, impo- nerende; træbevokset i frugtplantage. Restaureret 1936.
Undersøgelsehistorie

1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Kalvø Hgd, Bregned S, Østerlisbjerg H. Længderetningen er fra Øst til Vest. Der er ingen Randstene tilstede og deres Plads kan heller ikke opgives bestemt, derfor er der intet Maal angivet; men Længden kan antages at være 45 a 50' og Breden det Halve. Kammeret er næsten ved Dyssens Østende, hvor Fylden ved Tærskelen og i Kammeret er 2' høj, længere mod Vest er Fylden indtil 3½' høj; men daler atter mod Østenden til 3 a 2½'. Gangen vender mod ØSØ og er 1'6'' bred eller vid. Af de 5 vældige Bæresteen er den ene væltet ind i Kammeret; men de andre 4 staa paa deres oprindelige Plads og i oprindelig Stilling. Af Gangstenene er kun den ene tilbage. Den prægtige Overligger er bag til 3'6'' tyk og mod Gangen og Siderne er den kun lidt tyndere. Kammerets Indre kan sikkert antages for urørt. [[Fredlyst. Dekl. tingl. 30/10-1935]] [[FM 1936.]] [[Restaureret 1936 ved J. Raklev. Se Jr.Nr. 47/36 (FM). Se Fotos.]] [[1946.: Uforandret. I Højens Overfl. ses adskillige Sten. Tærskel findes. Indv. 2x2 m st., 1,2 m højt; imponerende.]] Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer.

1935 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 47/36. Sb. 14.11.01- 27, 41 og 52. Paa Kalø Hovedgaard blev de 3 fredlyste Stengrave, der i Sognebeskrivelsen har No. 27, 41 og 52, restaurerede og paa disse og ]]5[[ [[4]] andre Oldtidsmindesmærker blev opsat Mærkesten i Dagene 17-24 September 1936. No 27 - Dyssekammeret paa Bjødstrup Mark - fik følgende Restaurering: Den nedskredne Dæksten blev lagt paa Plads og et Par af Bærestenene, som var kommet ud af deres oprindelige Stilling af den nedskredne Dækstens Tryk, blev bragt i Stilling. Den N.V. Bæresten er revnet i 2 omtrent lige store Stykker paa langs. De i Kammer og Gang indfyldte Samlesten m.m. blev fjærnet. Saavel den kantstillede Tærskelsten ved Kamret, som den fladtliggende Trædesten i Gangens Munding forefandtes. Med undtagelse af en Hyldebusk blev Krattet ryddet, og Jordhøjen derefter udbedret; dens Tværmaal er herefter i N-S 5,75 og i Ø-V 4,75 m. Ved No 41 - Dyssen i Pilemaa - blev den væltede Bæresten i S. genrejst, ligeledes den bevarede Gangsten. Under Udrensning af Kammer og Gang blottedes Tærskelstenen. Af Højens Krat blev ryddet saameget, at Kamret ligger frit og kan ses ude fra Marken i Ø. No 52. Langdyssen i Hestehave. Den nedskredne Dæksten over Langdyssens søndre Kammer blev lagt paa Plads, og et Par af dets Bæresten blev rettet op. Den til venstre for Kamrets Indgang er revnet. Af Mindesmærkets Randsten ligger 10-12 væltede, enkelte er tilsyneladende raadne og vil næppe kunne rejses uden at gaa itu, men Resten burde rejses, for at gøre Mindesmærket mere fuldstændigt og anskueligt. Paa Grund af manglende Tid og Penge i indeværende Aar maatte en yderligere Restaurering end den alt nævnte udskydes, indtil Tid og Penge dertil er tilstede. Randstenene i Langdyssens S.Ø. Hjørne blev rejst og 2 formentlige Randsten, som laa 8-10 m. fra Mindesmærket i Ø blev slæbt hen og lagt i Række med de jordfaste Randsten i Langdyssens Østside udfor det nordre Kammer. De omtalte formentlige Randsten blev ikke rejst. Hertil 3 Plancher med Fotografier af de ovenfor omtalte Mindesmærker samt omstaaende Grundrids af de 2 Runddysser. [[Fot. lagt til Sognebeskrivelsen.]] Jul. S. Raklev [[Fot. af Langdyssen se Neg. Nr. 9869.]]

1936 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret Ø-V, ca. 13-14 m lang, Bredden uvis, ingen Randsten bevaret, i Overfladen ses adskillige Sten; Kammeret 6-kantet af 5 Bæresten, Tærskel i SØ, 1 Gangsten, 1 Dæksten, indvendig 2 x 2 m, 1,2 m højt, imponerende; træbevokset i Frugtplantage. (Restaureret 1936). [[FM. 30/10 1935 MS. 1936.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Uforandret. I Højens Overfl. ses adskillige Sten. Tærskel findes. Indv. 2x2 m st., 1,2 m højt; imponerende. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Mål: 2,0 x 30,0 x 24,0 m., l.:Ø/V. Velbevaret kammer. Højen tidligere noget afgravet mod N, Ø, SV og V. Selve kammeret ligger forskudt mod Ø. Det er 6-kantet med åbning mod Ø. 5 bæresten samt overligger in situ (eller restaureret). Åbningen udgør den 6. kant. En større gangsten ved indgangen mod S samt 1 næsten dækket ca. 3 m. indgang i samme side. En mulig gangsten er bevaret yderst mod Ø i N-siden. Indre dimensioner på kammeret, ca. 2 x 2 m. I forlængelse af kammeret findes der mod V en bue med radius ca. 1,5 m. af 10 mindre sten. Muligvis 2 randsten mod hhv. NØ og NV. Desuden en del mere eller mindre løse sten rundt langs foden. Foto umulig af kammer. Bistader: 5 stk. mod SV ved fod. I kammeret findes nogle trækasser; bruges form. som hule. Ny aftale: Se 2216:48. Koncept vedlagt sagen. ** Seværdighedsforklaring ** Kammeret velbevaret og seværdigt, men højen svært fremkommelig. Bør evt. plejes, men adgang usikker, da anlægget ligger isoleret i frugtplantage. *************************************** Senere tilføjelse: I Statsskov. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden bistader og trækasser. FM-sten øst for kammeret. Flot dysse. Højen er tæt bevokset med løvtræer, krat og buskads.