Den gamle Kirkegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-42

Fredningsnr.
221650

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse efter gl. beskrivelse 40 x 6,5 m, rester af 2 kamre i huller; rand- sten: 15 i N, 3 i Ø, 15 i S; meget ødelagt; orienteret Ø-V. 2216-50, 51, 52 kaldes "den gamle kirkegård"; det hele er nu et vildnis, vist ikke forandret, men de enkelte sten kan ikke identificeres. I vestenden af 2216-40 er der en dynge flasker, blikdåser etc! Træ- og kratgroede i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Langdysser, Kalvø Hgd, Bregned S, Østerlisbjerg H. Her har indtil 1854 været mindst 2 Dysser [sb.nr. 42A-B]. [Sb.nr. 42] A: 120' lang og 20' bred med Længderetning fra Øst til Vest. Efter Hjørnesteen, Randsteen og Rester af andre Steen at dømme, synes der at have været 2 Kamre 6 a 7' høje, og flere af Krandsstenene have været ligesaa. Fylden har ikke været højere end 2 a 2½'. De fleste Steen, der nu findes, ere mindre end anført, eller ere de ogsaa Rester af større. [Sb.nr. 42] B: er jevn sideløbende med A. og Afstanden mellem dem er kun 6'. De synes at have havt Fyld fælleds. Denne Dysse synes kun at have havt eet Kammer, ellers er den i alle Maade lig sin Nabo. Den er 100' lang og 16' bred. Dyssen C [sb.nr. ?] maa antages at være en paabegyndt Langdysse, der ikke er blevet færdig, eller er den meget tidlig nedbrudt og berøvet alle sine Steen mod Nordvestsiden foruden sine Kammersteen. Nu fremtræder den som en langagtig Forhøjning af nogenlunde Form med en meret uregelmæssig Steensætning i en Rad. Disse 3 Langdyssers Stilling til hinanden er saaledes som Tegningen viser. [[1946.: Det hele i Vildnis, vist ikke forandret, men de enkelte Sten kan ikke identificeres. I V.-enden af 42a er en Skarnkule m. Flasker, Daaser etc. 42a-c kaldes "Den gamle Kirkegaard."]] [[Fredede]] Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat.

1946 Museal besigtigelse
Journal nr.: 781/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 781/46. Sb. 14.11.01-42 A. Under Fredningsberejsning 1946 konstateredes det, at der i Vestenden af Langdyssen Sb. 42a af Bregnet, beliggende paa Kalø Hovedgaards Avlsjord, er indrettet en Skarnkule med Flasker, Daaser etc. Da Ejendommen p.t. er sat under Statsadministration, kan der vel intet gøres nu, men det foreslaas, at Museet ved Lejlighed selv renser den op, samtidig med, at man giver hele Mindesmærket 42a-c en tiltrængt Restaurering og Udhugning af Buskadset, hvorved det først vil være muligt at opmaale Anlægget, som er meget kompliceret (3 delvis sammenbyggede Langdysser). København, 11/10-46. P. Simonsen. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 15/10 1946 ml. Kalø Godskontor, Rønde, og N01.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse efter gl. beskrivelse 40 x 6,5 m, rester af 2 kamre i huller; randsten: 15 i N, 3 i Ø, 15 i S; meget ødelagt; orienteret Ø-V. 2216-50, 51, 52 kaldes "den gamle kirkegård"; det hele er nu et vildnis, vist ikke forandret, men de enkelte sten kan ikke identificeres. I vestenden af 2216-40 er der en dynge flasker, blikdåser etc! Træ- og kratgroede i ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Det hele i Vildnis, vist ikke forandret, men de enkelte Sten kan ikke identificeres. I V.-enden af 42a er en Skarnkule m. Flasker, Daaser etc. 42a-c kaldes "Den gamle Kirkegaard."

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb.nr. 42A: Langdysse, efter gl. Beskrivelse 40 m lang, 6½ m bred, Rester af 2 Kamre i Huller; Randsten: 15 i N, 3 i Ø, 15 i S; meget ødelagt; orienteret Ø-V. [Sb.nr.] 42a-c kaldes "den gamle Kirkegaard"; det hele er nu et Vildnis, vist ikke forandret, med de enkelte Sten kan ikke identificeres. I Vestenden af [sb.nr.] 42a er der en Dynge Flasker, Blikdaaser etc! Træ- og kratgroet i Ager. 1). 1) Burde undersøges, restaureres og opmaales.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afsætning: 2216:50-52 er markeret samlet med x på 4 cm.-kort. Langdysse, 1,5 x 50,0 x 8,0 m. Stærkt beskadiget omrids og dyssekamre vanskelige at definere. Overfladen meget ujævn. Orientering Ø/V. Højden er max.-højde; størstedelen henligger ca. 0,5 m. over omgivende terræn. Længde og bredde noget usikre som følge af ovenstående beskadigelser. Randsten: N:13, S:1(2), Ø:0, V:0. Antallet af randsten er noget usikkert og må betragtes som max. En del større sten ligger spredt over højen; særlig mod N. Kamre: Rester af 1 sikkert og 3 mulige. Det sikre ligger som nr. 2 fra V og består af 1 bæresten i S og 1 i Ø. Opr. form ukendt. Et muligt spor af dyssekammer findes længst mod V i form af en flad ca. 2 x 2 m. stenlægning; muligvis støtte- eller fundamentsten (?). Midtvejs mellem de to ovennævnte ligger 1 større sten. En stor sten, ca. 6 m. fra det store kammer, ligger muligvis in situ og kan repræsentere et kammer (?). Længst mod Ø findes endnu en stensætning, muligvis repr. et tidl. kammer (?). Råstof-før: Der er tidl. bortgravet en større del af det SV-lige højområde med 2216:50-52; særligt mellem :51 og :52. I Statsskov. *************************************** Genbesigtigelse 26.05.1987: Ingen beskadigelser. JGB Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Beliggende i lille skovstykke sammen med f.nr. 221651 og 221652. Bevokset med løvtræer og krat. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)