Hestehaven
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-52

Fredningsnr.
231626

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1936, J. Raklev. Langdysse, orienteret VNV-ØSØ, 16 x 7 x 1,4 m; 2 kamre: Det vestl. 5-kantet af 4 bæresten, indgang i SØ, 1 væltet gangsten, 1 dæksten med skåltegn på; det østlige 6-kantet af 5 bæresten (ingen dæksten), indgang i SSØ, 2 gangsten (den ene væltet); randsten: I N 7 stående (1 meget stor), 4 væltede (2 store og 2 små), 1 sprængt; i S 7 stå- ende (2 meget store), 2 væltede; i V 2 stående og 2 væltede (alle me- get store); i Ø 2 stående (meget store); S for dyssen ligger 5 sten, ret store, vel flyttede randsten. Fyldens over- flade meget stenet; i højskov. (Restaureret 1936).
Undersøgelsehistorie  (11)
1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Kalvø Hgd, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne Langdysse er 50' lang og 20' bred med Længderetning fra VNV-ØSØ. Den har to Kamre hvert af sin Form. Ved det østlige Kammer staar en af Gangstenene (g) og ved r ses nogle store Stykker Steen. Gangen gaar mod S.S.V. Kammeret har mistet sin Overligger. Det vestlige Kammer har 4 Bæresteen og Gang mod Sydøst. Ved Siden og nedskreden er en mægtig Overligger med skaalformede Fordybninger. Randstenene ere fra 4-5½' høje. De fleste ere væltede og nogle paa Sydsiden ere slæbte bort fra den oprindelige Plads. Denne Dysse vil tage sig godt ud, naar den bliver istandsat, og efter Skovfogedens Udsagn vil Godsejeren lade den istandsætte, naar sagkyndig Bistand ydes. For et Par Aar siden blev Begyndelsen gjort til Istandsættelse af denne og flere Dysser paa Godset; men det maatte opgives, da Forsøget mislykkedes paa Grund af Ukjendskab til Behandlingsmaaden. [[Fredlyst. Dekl. tingl. 30/10 - 1935]] [[FM 1936.]] [[Restaureret 1936 ved J. Raklev. (Se J.Nr. 47/36) (FM) Se Fotos.]] [[1946.: I V-Kamret ses 1 væltet Gangsten, Dækstenen er nu paa Plads. Randst.: I Ø. 2 staaende, meget store, i S. 9 meget store (7 staar), i V. 4 store (2 staar), i N. 9 meget store (7 staar), 2 mindre (væltede) og 1 sprængt. S. for Dyssen ligger 5 store Sten. Dyssen er 16 m lang i Ø-V., 8 m br., 1,4 m høj.]]

1935 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal restaurering
Journal nr.: 47/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 47/36. Sb. 14.11.01- 27, 41 og 52. Paa Kalø Hovedgaard blev de 3 fredlyste Stengrave, der i Sognebeskrivelsen har No. 27, 41 og 52, restaurerede og paa disse og ]]5[[ [[4]] andre Oldtidsmindesmærker blev opsat Mærkesten i Dagene 17-24 September 1936. No 27 - Dyssekammeret paa Bjødstrup Mark - fik følgende Restaurering: Den nedskredne Dæksten blev lagt paa Plads og et Par af Bærestenene, som var kommet ud af deres oprindelige Stilling af den nedskredne Dækstens Tryk, blev bragt i Stilling. Den N.V. Bæresten er revnet i 2 omtrent lige store Stykker paa langs. De i Kammer og Gang indfyldte Samlesten m.m. blev fjærnet. Saavel den kantstillede Tærskelsten ved Kamret, som den fladtliggende Trædesten i Gangens Munding forefandtes. Med undtagelse af en Hyldebusk blev Krattet ryddet, og Jordhøjen derefter udbedret; dens Tværmaal er herefter i N-S 5,75 og i Ø-V 4,75 m. Ved No 41 - Dyssen i Pilemaa - blev den væltede Bæresten i S. genrejst, ligeledes den bevarede Gangsten. Under Udrensning af Kammer og Gang blottedes Tærskelstenen. Af Højens Krat blev ryddet saameget, at Kamret ligger frit og kan ses ude fra Marken i Ø. No 52. Langdyssen i Hestehave. Den nedskredne Dæksten over Langdyssens søndre Kammer blev lagt paa Plads, og et Par af dets Bæresten blev rettet op. Den til venstre for Kamrets Indgang er revnet. Af Mindesmærkets Randsten ligger 10-12 væltede, enkelte er tilsyneladende raadne og vil næppe kunne rejses uden at gaa itu, men Resten burde rejses, for at gøre Mindesmærket mere fuldstændigt og anskueligt. Paa Grund af manglende Tid og Penge i indeværende Aar maatte en yderligere Restaurering end den alt nævnte udskydes, indtil Tid og Penge dertil er tilstede. Randstenene i Langdyssens S.Ø. Hjørne blev rejst og 2 formentlige Randsten, som laa 8-10 m. fra Mindesmærket i Ø blev slæbt hen og lagt i Række med de jordfaste Randsten i Langdyssens Østside udfor det nordre Kammer. De omtalte formentlige Randsten blev ikke rejst. Hertil 3 Plancher med Fotografier af de ovenfor omtalte Mindesmærker samt omstaaende Grundrids af de 2 Runddysser. [[Fot. lagt til Sognebeskrivelsen.]] Jul. S. Raklev [[Fot. af Langdyssen se Neg. Nr. 9869.]]

1936 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 31/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 31/37. Sb. 14.11.01-52. Ved den to-kamrede Langdysse i "Hestehaven" under Kalø Hovedgaard blev foretaget følgende Restaurering: Begge Kamre blev befriet for Fyld af Jord og Sten. Det østlige manglede Dæksten og paa det vestlige blev den nedskredne Dæksten lagt op. Af de omvæltede Randsten blev otte genrejst. Resten af de væltede Randsten lader sig ikke rejse, idet disse er revnede eller raadne. Et Par større afkløvede Stykker af formentlige Randsten, som laa uden for Rækken af Mindesmærkets Randsten i SØ blev ført ind i Række med disse, men ligger oven paa Jorden. Flere større afkløvede Stenstykker, formentlig af Kamrets Dæksten, ligger endnu uden for Mindesmærket i S. Jul. S. Raklev

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: I V-Kamret ses 1 væltet Gangsten, Dækstenen er nu paa Plads. Randst.: I Ø. 2 staaende, meget store, i S. 9 meget store (7 staar), i V. 4 store (2 staar), i N. 9 meget store (7 staar), 2 mindre (væltede) og 1 sprængt. S. for Dyssen ligger 5 store Sten. Dyssen er 16 m lang i Ø-V., 8 m br., 1,4 m høj.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret VNV-ØSØ, 16 m lang, 7 m bred, 1,4 m høj; 2 Kamre; det vestl. 5-kantet af 4 Bæresten, Indgang i SØ, 1 væltet Gangsten, 1 Dæksten med Skaaltegn paa; det østlige 6-kantet af 5 Bæresten (ingen Dæksten), Indgang i SSØ, 2 Gangsten (den ene væltet); Randsten; I N 7 staaende, (1 meget stor), 4 væltede (2 store og 2 smaa), 1 sprængt; i S 7 staaende (2 meget store), 2 væltede; i V 2 staaende og 2 væltede (alle meget store); i Ø 2 staaende (meget store); S for Dyssen ligger 5 Sten, ret store, vel flyttede Randsten, Fyldens Overflade meget stenet; i Højskov (Restaureret 1936) 1) 1) Forkert afsat paa Kortet; rettet! [[FM. 30/10 1935 MS. 1936.]] [[J. 1018/60: de væltede Randsten genrejst af Kalø gods.]]

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1018/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
J. 1018/60: de væltede randsten genrejst af Kalø gods.

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1018/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Skåltegnene er dog vanskelige at se. Super flot langdysse. Velbevaret. FM-sten midt på højen. Den sprængte randsten mod nord har kløvemærker. Den ene bæresten i det vestlige kammer er flækket. Bunden i det vestlige kammer er dækket af hovedstore sten. Højen er græsklædt samt bevokset med et egetræ mod vest ved randstenene.

Litteraturhenvisninger  (0)