Blombjerg Gaard

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-107

Fredningsnr.
221639

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Dyssekammer, har været 6-kantet af 5 bæresten, nu kun de 2 i NV-siden på plads; har haft lang gang i NØ; hvoraf den nordvestlige side står, ialt 3 sten; dækstenen ligger fravæltet; flere sten ses på jordhøjningen; krat- groet i ager.
Undersøgelsehistorie

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Dysse, Følle B, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Alt tyder paa, at her har været en Runddysse. Stenene a og b synes at være Gangsteen og har da været ved Gangens Sydside. Stenen c er en cirka 7' høj Bæresteen, som er væltet. d er Bagstenen, der endnu staar op. De øvrige paa Pladsen værende Steen ere Stykker af de borttagne Bæresteen. Hverken Steenstykkerne eller Gravningerne give bestemte Oplysninger om Bærestenenes Tal eller Stilling. Kammerets Form kan heller ikke sees. Det synes, at Stykkerne 1.2.3 og 4 ere Rester af Modstenen til c. Af Overliggeren sees ikke Spor. Fylden er lyst og meget Steenfyldt. Da næsten hele Fylden er borte og Gravningerne ved Kammerstenene ere dybe, saa er der Sandsynlighed for, at Kammerets Indhold er borte. Af Randsteen sees ingen. I Dyssens Nærhed mod Øst sees der en Masse tilsamlede Marksteen. Maaskee der er Dysserester under dem. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, har været 6-kantet af 5 Bæresten, nu kun de 2 i NV-Siden paa Plads; har haft lang Gang i NØ, hvoraf den nordvestlige Side staar, ialt 3 Sten; Dækstenen ligger fravæltet; flere Sten ses paa Jordhøjningen; kratgroet i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udenfor b ses endnu en Gangsten (c) og under v skjuler sig en Bæresten, v er den nedskredne Dæksten. F.M. 1946. Oprindelig Form som Skitsen til højre, (bevarede skraveret). Bevoksning: 1982: Løvkrat

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 1,0 x 13,0 x 12,0 m. Selve resterne af kammeret ligger N-ligst i højen, hvis overflade ellers er ujævn og næsten ufremkommelig. Fremstår i det hele taget som meget dårligt bevaret. Kammerets oprindelige form umulig at bedømme. To bæresten er væltet over mod SØ, mens den form. opr. dæksten (se kartotekskort) ligger mod SV. Gangen mod NØ kan endnu spores, men stenene synes at være væltet ud af position. Dens nøjagtige forløb kan ikke fastslås med sikkerhed. Yderst mod NØ af gangen er to gangsten væltet mod hinanden og markerer måske den opr. åbning. En mindre bunke marksten henligger på S-foden. ********************************************** Genbesigtigelse 26.5.1987: Af kammeret i højens N-ende ses 3 meget store sten, heraf de 2 delvis stående men afkløvet i nyere tid. Den tredie sten ligger (væltet?) uden synlige kløvespor. Den formodede gang udgår fra den liggende sten og består af: 2 kløvede sten (hvis i jorden stående del vistnok er in situ) og, i forlængelse af disse, et par sten, vistnok begge in situ og ubeskadigede, lænende sig mod hinanden - formentlig et bærestenspar af gangåbningen. Lidt marksten på højfod; højen iøvrigt tæt overgroet med tjørn, slåen, rose og hyld. Ingen påtale. JGB Bevoksning: 1982: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden marksten. Beliggende i udyrket areal i sommerhusområde. Idag græsklædt og en enkelt busk mod vest.


Billeder

3