Følle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-116

Fredningsnr.
221645

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Diplom Afmærkn.: MS 1938, mag.art. M.B. Mackeprang. Langdysse, orienteret SSV-NNØ, længden uvis, 16 m bevaret, 9 m bred; randsten: 5 i Ø, 4 i V, alle stående; 3 kamre: Det nordlige har 1 bæresten i S, 1 i V, mens 3 i N er opsat i ny tid ved en restaurering, 2 gangsten i Ø; Midtkammer bevaret, 1 bæresten i N, 2 par gangsten i Ø; det sydlige har 2 bæresten i N og V, 1 par gangsten i Ø; alle sten er meget anseelige og genrejste ved re- staureringen. Trægroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Langdysse [sb.nr. 116A] og en Runddysse [sb.nr. 116B], Følle B. Mod Nord er Dyssen [116A] afbrudt og Jorden er dyrket. Tæt herved sees to 4' høje Bæresteen. Stenene a, b, c og d ere jordfaste Steen men om de egentlig høre med til Langdyssen kan ikke bestemt paavises, ligesom der i det hele taget hviler megen Uklarhed over Langdyssens Rester. Der har efter al Rimelighed staaet et Kammer sydlig i Dyssen ved Gr. men nu er der ikke mindste Spor af dets Steen. Overliggeren og de manglende Bæresteen i det nordlige Kammer sees der heller ikke Spor af. Ved Anlægget af den nære Landevej i 1854 blev denne og flere Dysser i Nærheden plyndrede. Der er ingen Sandsynlighed for, at Gravgods er tilstede. Ingen af Stenene har indgnedne Mærker eller Slidflader. Krandsstenene ere 3 a 4' høje kun enkelte derover. Runddyssen [sb.nr. 116B]: A er formodentlig et Stykke af Overliggeren. Kammeret er spoleret; men det er ikke afgjort, om Gravgodset endnu findes urørt. Krandsstenene ere fra 3-4' høje, og da der kun er lidt Fyld mellem dem og Kammeret, ere de temmelig fritstaaende. Begge Dysser ere stærkt begroede med Torn, Brombær og vilde Roser, saa flere Maal have været vanskelige at tage, og andre mangle, da de ikke kunde faaes. [[F.M. 1938. M.S.]] [[a. Langdyssen, i SSV-NNØ, 16 m lang, 9 m br., Randsten: I Ø. 5, i V. 4.; 3 Kamre: 1) N.Øst 2 Bæresten i V. og S., 2 Gangsten i Ø.; 2) Midt 1, Bæresten i N., 2 Gangsten i Ø.; 3) S.-Vest 2 Bæresten i N. og V., 2 Gangsten i Ø. Alle Sten meget store og staaende. Dette er Resultatet af en haardhændet og meget uheldig Restaurering, foretaget af Ejeren selv.]] Bevoksning: 1982: Løvtræer.

1935 Museal besigtigelse
Journal nr.: 701/35; 198/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 701/35; 198/36. Sb. 14.11.01-116. 15-9-1935 Til Nationalmuseet I Da jeg var paa Kalø Gods i anden Anledning, gjorde tidligere Godsinspektør, Jægermester Engelbrecht Olsen mig opmærksom paa en Langdysse bestaaende af talrige store Randsten og Rester af ødelagte Kamre. Dyssen ligger Vest for Kalø, Nord for Følle Mølle, afmærket ved et Kryds paa vedlagte Maaebordsblad. Matr. Nr. 3 d af Følle By. Gaardejerens Navn husker jeg ikke. Da jeg talte med ham, var han velvilligt stemt for en Restaurering. Dyssen er tæt bevokset, og stenen kan derfor ikke ses fra Hovedlandevejen, som gaar lige forbi. Ejeren har med Vilje beplantet Stedet, for at Dyssen ikke skal blive ødelagt og for at undgaa Forespørgsler med Henblik paa Køb af Stenene. Fredningen kunde af forskellige Grunde ikke ordnes, da jeg var paa Stedet. Den, som skal have Sagen, bør henvende sig hos Jægermester Engelbrecht Olsen, som bor i det første Hus paa h. Hand naar man følger Vejen paa Hovedlandevejen til Følle Mølle. Det bør for en sikkerheds Skyld undersøges om Dyssen ikke allerede er fredet. Ærbødigst Mackeprang [[ikke fredlyst. 8/9-36. M.M.]] Vedlagt sagen: Beretning af Lærer Nissen, Ramten, afg. 16/4-1894. 2 stk. plantegninger af Sb. 116 A-B incl. div. mål, tegnet af Lærer J.V. Nissen i 1894 og M. Mackeprang i 1935, begge N01. Korrespondance af d. 15/9 1935 ml. M. Mackeprang, og N01.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret SSV-NNØ. Længden uvis, 16 m bevaret, 9 m bred; Randsten: 5 i Øst, 4 i Vest, alle staaende; 3 Kamre: det n-lige har 1 Bæresten i S, 1 i V, mens 3 i N er opsat i ny Tid ved en Restaurering 1), 2 Gangsten i Ø; Midtkammer bevaret 1 Bæresten i N, 2 Par Gangsten i Øst; det sydlige har 2 Bæresten i N og V. 1 Par Gangsten i Ø, alle Sten er meget anselige og genrejste ved Restaureringen. Trægroet i Ager. 1) Mindre heldig; foretaget af Ejeren. [[FM. 24/9 38 MS.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
a. Langdyssen, i SSV-NNØ, 16 m lang, 9 m br., Randsten: I Ø. 5, i V. 4.; 3 Kamre: 1) N.Øst 2 Bæresten i V. og S., 2 Gangsten i Ø.; 2) Midt 1, Bæresten i N., 2 Gangsten i Ø.; 3) S.-Vest 2 Bæresten i N. og V., 2 Gangsten i Ø. Alle Sten meget store og staaende. Dette er Resultatet af en haardhændet og meget uheldig Restaurering, foretaget af Ejeren selv.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 0,0 x 18,0 x 10,5 m. Tidl. restaureret jvf. kartotekskort. Orientering SSV/NNØ. Oprindelig længde uvis; ovennævnte længdedimension en smule usikker, da afgrænsningen mod 2216:46 ikke kan fastlægges præcist. Anlæggets bund ligger i plan med marken mod Ø. Mod V et ca. 0,5-1,0 m. stort terrassehak udenfor randstenene. Randsten: 5 i NØ, 4 i SV. 3 kamre: Det N-lige har bære- og gangsten som anført på kartotekskortet. Centralgraven: En bæresten i hhv. N, V og S. Den V-lige væltet. En støttesten markerer positionen. En tærskelsten i Ø. Op mod kammeret findes 2 modstillede gangsten (den S-lige væltet). En række af mindre sten krummer fra en position V for kammeret ind mod S-graven, men stopper ca. 1,5 m. fra dennes N-lige bæresten. (Se rettelse v. JGB nedenfor). Sydgrav: En bæresten i hhv. N og V. Resten af gravens omrids er markeret af mindre sten inkl. 1 tærskelsten, 2 modstillede gangsten op mod kammeret. Alle bære- og randsten er af anselig størrelse. Affald: En del fældede grene i N-enden. Ny aftale: Affald fjernes efter høst. Kun trykt ét anlæg på 4 cm.-kort, hvilket kan gælde for såvel 2216:45 som :46. Der er derfor nyafsat 2 prikker ved signaturen. ** Seværdighedsforklaring ** Anlægget fremstår sammen med 2216:46 meget pænt og er seværdigt. Adgangsforholdene vanskelige, da parkering kun kan finde sted ved privat gård. Ses bedst fra A16, hvor det imidlertid er umuligt at finde plads ved vejsiden selv til kortere stop. *************************************** Genbesigtigelse 26.5.1987: Gammelt affald nu væk, til gengæld ses i S-enden resterne af en helt sammenfaldet hule omsat med ca. hovedstore sten. Resten af hulens byggemateriale (grene, halm, lidt plastfolie) ligger i og for sig pænt sammenrømmet indenfor hulens stenkantning, formentlig med henblik på fjernelse efter høst. Vedr. midtkammeret: HPB's beskrivelse af dette er ukorrekt. Af selve kammeret ses kun 1 stor, væltet sten, formentlig en N-lig bæresten (men kan dog også være en V-lig randsten nedraset i krateret efter et helt sløjfet kammer). Derudover forefindes af gangen 2 par bæresten (hvoraf den SV-lige er væltet) samt 2 hertil hørende tærskelsten. JGB Bevoksning: 1982: Løvtræer.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Nord-kammer: Fundet som beskrevet i fredningsteksten. Mod nord er der dog tale om meget små sten. Central-kammer: Fundet som beskrevet af JGB i 1987 dog uden synlig tærskelsten. Syd-kammer: Fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten. FM-sten ved sydlige kammer. Brændt flint omkring dyssen. Kompliceret anlæg, da den hænger sammen med f.nr. 221646. Tidligere omtalt grenaffald og hule er fjernet. Bevokset med gamle løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)