Følle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-116

Fredningsnr.
221646

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Tingl.: Diplom Afmærkn.: MS 1938, mag.art. M.B. Mackeprang. Runddysse, tæt S for 2216-45, sammenbygget med dennes S-ende; 11 m i diameter; 19 store randsten; kammer af 2 bæresten i N, 2 i S (Ø-enden mangler), 2 par gangsten i V, med 2 tærskelsten; alle sten meget store og genrejste ved restaureringen. Trægroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Langdysse [sb.nr. 116A] og en Runddysse [sb.nr. 116B], Følle B. Mod Nord er Dyssen [116A] afbrudt og Jorden er dyrket. Tæt herved sees to 4' høje Bæresteen. Stenene a, b, c og d ere jordfaste Steen men om de egentlig høre med til Langdyssen kan ikke bestemt paavises, ligesom der i det hele taget hviler megen Uklarhed over Langdyssens Rester. Der har efter al Rimelighed staaet et Kammer sydlig i Dyssen ved Gr. men nu er der ikke mindste Spor af dets Steen. Overliggeren og de manglende Bæresteen i det nordlige Kammer sees der heller ikk Spor af. Ved Anlægget af den nære Landevej i 1854 blev denne og flere Dysser i Nærheden plyndrede. Der er ingen Sandsynlighed for, at Gravgods er tilstede. Ingen af Stenene har indgnedne Mærker eller Slidflader. Krandsstenene ere 3 a 4' høje kun enkelte derover. Runddyssen [sb.nr. 116B]: A er formodentlig et Stykke af Overliggeren. Kammeret er spoleret; men det er ikke afgjort, om Gravgodset endnu findes urørt. Krandsstenene ere fra 3-4' høje, og da der kun er lidt Fyld mellem dem og Kammeret, ere de temmelig fritstaaende. Begge Dysser ere stærkt begroede med Torn, Brombær og vilde Roser, saa flere Maal have været vanskelige at tage, og andre mangle, da de ikke kunde faaes. [[F.M. 1938. M.S.]] [[b. Runddyssen, 11 m i Diameter, 19 Randsten bev.; Kammer af 2 Bæresten i N., 2 i S. (Ø-siden mangler), 2 Par Gangsten i V. og 2 Tærskler i Gangen. Alle Sten meget store og staaende. Restaureret ligesom Langdyssen.]] Bevoksning: 1982: Løvtræer.

1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
b. Runddyssen, 11 m i Diameter, 19 Randsten bev.; Kammer af 2 Bæresten i N., 2 i S. (Ø-siden mangler), 2 Par Gangsten i V. og 2 Tærskler i Gangen. Alle Sten meget store og staaende. Restaureret ligesom Langdyssen.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, tæt S for [sb.nr.] 116a, sammenbygget med dennes S-ende; 11 m i Diameter; 19 store Randsten; Kammer af 2 Bæresten i N, 2 i S (Ø-enden mangler), 2 Par Gangsten i V, med 2 Tærskelsten; alle Sten meget store og genrejste ved Restaureringen 1) Trægroet i Ager. 1) Mindre heldig; foretaget af Ejeren. [[FM. 24/9 1938 MS. 1938]]

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Mål: 0,0 x 13,5 x 11,0 m., længde i Ø/V, længdedimensionen noget usikker p.g.a. sammenbygning med S-enden af 2216:45. Højden følger markniveauet mod Ø og S; mod V et op til 1 m. højt terrassehak ved randstenene. 19 store randsten bevaret. Nogle mangler mod Ø og ind mod 2216:45. Kammer: 2 bæresten i N, 2 i S, Ø-siden mangler, en lav sten angiver SØ-afgrænsning. 2 sæt gangsten op mod kammeret i V med 2 tærskelsten. Affald: Nogle marksten ved de SØ-lige randsten. Tilføjelser: Et plasticdækket fodersted. Marksten og fodersted fjernes efter høst. Vedr. plotning se 2216:45. ** Seværdighedsforklaring ** Se under 2216:45. *************************************** Genbesigtigelse 26.5.1987: Intet at bemærke. JGB Bevoksning: 1982: Løvtræer.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden fodersted. Kompliceret anlæg, da den hænger sammen med f.nr. 221645. Bevokset med gamle løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)