Dejrhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141106-34

Fredningsnr.
221633

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ny beskrivelse 1958: "Dejrhøj", ca. 3,5 m høj, ca. 26 m lang og ca. 24 m bred. Mod øst er der gravet et par meter af højen, således at siden her står noget stejlere. Bevokset med græs, krat og enkelte træer, i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, Balle B, Mørke S, Østerlisbjerg H, Randers Højen er dyrket og udjævnet paa en lille Plet af Midten nær. Toppene er jevnet og her er anbragt en Flagstang. Højen har muldblandet Fyld. 64' i Diam. 9' h. ]]1946.: "Dejrhøj", 7 m i Diameter, 1,2 m høj, paa en naturlig Bakketop (hvorved de gamle Maal fremkommer). I S-siden et lille Hul. F.M. 1946.[[ [[J. 1461/58 om beskadigelse af højen samt ny beskrivelse: 3,5 x 26 x 24 m.]] Bevoksning: 1982: Løvtræer.

1894 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1894 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: "Dejrhøj", 7 m i Diameter, 1,2 m høj, paa en naturlig Bakketop (hvorved de gamle Maal fremkommer). I S-siden et lille Hul. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dejrhøj", 1,2 m høj, 7 m i Diameter, lille Hul i Sydsiden; græs- og gyvelklædt. [[Ny beskrivelse 1958: "Dejrhøj", ca. 3,5 m høj, ca. 26 m lang og ca. 24 m bred. Mod øst er der gravet et par meter af højen, således at siden her står noget stejlere. Bevokset med græs, krat og enkelte træer, i ager. J. 1461/58 om beskadigelse af højen samt fejlagtig beskrivelse.]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
J. 1461/58 om beskadigelse af højen samt ny beskrivelse: 3,5 x 26 x 24 m.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1461/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1461/58. Sb. 14.11.06-34. Større afgravning af høj samt for nær pløjning. Sb. 14.11.06-34. Indberetning af 25-6-1958 - med politirapport - fra fr.nævnet for Randers amtsrådskreds. Vedlagt sagen: Besigtigelsesnotat af d. 10/10 1958 fra Th. Mathiassen, N01. Korrespondance af d. 19/11 1958 ml. Gårdejer Karl Johnsen, Bale pr. Mørke, og N01. Korrespondance af d. 25/6; 18/11 1958 ml. Dommer A. Fog, Fredningsnævnet for Randers Amtsrådskreds, Mariager, og N01. 4 stk. sort-hvid fotografier fra Rigspolitichefen Teknisk Distriktsafdeling for Midtjylland, Aarhus, Journal År. nr. 638/1958. Politirapport af d. 13/6 1958 fra Politistationen i Rønde. Korrespondance af d. 19/12 1957 og af d. 18/6; 25/6 1958 ml. Dommer A. Fog, Fredningsnævnet for Randers Amt, Mariager, og Politimesteren i Hasle m.v., Aarhus.

1958 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1461/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1461/58. Sb. 14.11.06-34. "Dejrhøj" besigtiget 10/10 58. Højen har Dimensioner ca. 26 x 24 m, 3½ m høj; den lidt stejlere Østside er nu tilgroet; her er fjærnet en Del af Højen, og det er udenfor Højens nuværende Grænse at Børnene har leget og gravet Huller. Ejeren paastod, at Højen saa ligesaadan ud, da han overtog Gaarden, og det kan man paa Grund af Museets oprindelige, misvisende Beskrivelse af Højen ikke benægte. Politisagen bør afblæses. Therkel Mathiassen

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Dejrhøj". Høj, 4,4 x 28,0 x 25,0 m. Længde i Ø/V. Højen målt fra N. Vegetationen lidt tæt. Agerbrug: Der pløjes meget tæt på kanterne. Affald: På V-side henligger en mindre stendynge. Tilføjelser: MV-punkt til fotoopmåling nederst på SV-kvadrant. (Fotooptag. umulig p.g.a. tåge på opmålingsdag). Aftalt at: 1) Sten fjernes inden 1.11.1982. 2) Der ikke må pløjes tættere på kanten. Genbesigtigelse næppe nødvendig før ved næste "5-års" berejsning. ** Seværdighedsforklaring ** Fin velbevaret høj, dog med træer. Pæn udsigt. Ligger pænt i landskabet. *************************************** Genbesigtigelse 13.4.1988: Bør plejes - synlig bl.a. fra den nyanlagte motortrafikvej til Grenå. Bevoksning: 1982: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden affald mod vest. Højen er tæt bevokset med træer og krat - højen er næsten ufremkommelig.

Litteraturhenvisninger  (0)