Havskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141108-11

Fredningsnr.
23155

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Tuegrav, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Marksystem, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Lav tue, i tæt krat af brombær og tidselgran. Havskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Vosnæsgaard, Skjødstrup S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne lille kun lidet fremtrædende Høj ligger sydøstlig for [sb.] No 10. Det kunde see ud til, at den i en meget fjern Tid har været overpløjet og udslæbt, og denne Formodning er mere end sandsynlig; thi rundt om disse to Høje sees i Skovbunden meget gamle Agre, der ved høje Sammenkastninger og brede Rener vidne om høj Ælde. Sydlig for Skovfogedhuset og i Skovens Udkant sees to jevnsides løbende Veje adskilte ved Dige og indhegnede. Den ældste og østlige af disse Veje, a, er nu begroet med Ege og andre store Træer og er meget gammel. Som den nu er, sees kun svage Spor af Vedligeholdelser. Derfor har det været nødvendigt at flytte Vejen ud paa Marken mod Vest. Denne Vej, b, har faaet Vedligeholdelsespaafyld og nu begroet med Gran; men var indtil 1852 alfar Vej fra Aarhus til Grenaa og Ebeltoft. Den sidstnævnte Vej er altsaa den for hvis Skyld St.St. Blicher ikke velsigner "den Foged, der hersker paa Vejen fra Aarhus til Grenaa". Jeg har omtalt dette saa udførligt; thi dette viser os, at det er ikke alene Oldtidens Veje, der ere sideløbende og spores nu som Lavninger; men en saadan Vejomlægning spores gjennem alle Tider indtil vore Dage. Hvorledes saadanne ældgamle Veje samles ved Vad og Kirker o.fl.st. har jeg forhen omtalt. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Tue, i tæt Krat af Brombær og Tidselgran. Havskov.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ved højfod i NØ-kvadrant 8 sten. §53: Nyplantning på høj og 5 m herfra af nåletræer (ca. 10 år gamle) + 1 række af løvtræer. Lige vest for højfod bag et ståltrådshegn en nyplantning af nåletræer (1-2 år gamle). Afsætning: Visuelt + overførsel fra målebordsblad. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs og dækket af nedfaldne blade. Stenene mod NØ er synlige.

Litteraturhenvisninger  (0)