Rostved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141109-99

Fredningsnr.
221620

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)
NM C 17043.

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3100 - 2901 f.Kr.)
NM A 29658-60.

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Fredningstekst
Rest af langdysse, der har været 32 m lang i Ø-V, 8 m bred og haft 2 kamre og 28 randsten; bevaret er kun det østlige kammer, resten er pløjet; kam- meret er 5-kantet af 4 bæresten og tærskel i S. Dæksten mangler. 1,4 m i indv. diameter, 1,3 m dybt. I ager.
Undersøgelsehistorie  (16)
1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Rostved B, Thorsager S, Østerlisbjerg H. Længderetning fra Øst til Vest med en Længde af 96' og en Brede af 24'. Der har kun været et Kammer. Døraabningen er nu 6', men efter al Rimelighed mangler her en Bæresteen, og har den været i Lighed med de tilstedeværende, hvilket er rimeligt, da har Døraabningen vendt mod S.O. og været 2' bred. Bærestenenes Højde over nuværende Kammergulv er 3'; men Højden over de omgivende Agre er 4'. Overliggeren er borte, og der er end ikke Spor af den. Ved Kammerets Vestside er gravet omtrent 3' ned i Fylden. Vestligere ved a sees en Gravning, hvori ikke sees Steen. Fylden er Blandjord og næsten overalt klædt med Lyng og i Højde med Bærestenene. De fleste af Fodstenene ere 2 a 3' høje. Hjørnestenene og Stenen b. ere noget Højere. Ved x sees ituslaaede Fodsteen. [[Herom Sag 102/14]] [[Udgravet i Juli 1917 ved C. A. Nordman: herfra A 29658-60 og C 17043]] [[1946.: Dysserne pløjes nu. Bevaret er kun Kammeret i Sb. 99, 1,3 m dybt, 1,4 m i Diameter, Tørmur i Hjørnerne. 5-kantet af 4 Sten og Tærskel i S. Ingen Dæksten. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1987: Græs.

1894 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 102/14
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 102/14. Sb. 14.11.09-99. Brev af d. 8/3 1914 ml. Kommissionen for Oprettelse af Husmandsbrug i Randers Amt (v. Formand; Husejer P. Husum, Fuglevang pr. Faarup), og N01. Til Nationalmuseet, 1 Afdeling. København Paa erh Skr af 23 f m ang. 3 Langdysser paa Rostved Mark, Thorsager Sogn, paa hvilke der opbrydes Bygningsmateriale til Opførelse af Statshuse skal sendes[?] tjenstlig meddelse; at Kommissionen ifølge Andragende fra Frederik Rasmus Sørensen af Rostved, besigtigede en af samme købt Parcel til Opførelse[?] af et Husmandsbrug i Henhold til Lov af 30/4 1909, fandt man paa samme Parcel 3 Langdysser, paa hvilke der var taget en Del Bygningsmateriale. Kommissionen paatalte, at der herefter ikke maatte tages Materiale fra Langdysserne og at disse skulle fredlyses. Ligeledes fandt Komissionen paa en af Vilhelm Marius Johansen[?] af Nødager Mark, Nødager Sogn købt Parcel en Rundhøj, som man ligeledes forlangte fredlyst og at Betingelserne for at erholde Tilsagn om Laan i begge Parcellerne vil blive afhængig heraf, hvilket indrømmedes Kommissionen. Naar Meddelse ikke før er fremkommen skyldes dette at man har ønsket samtidig at kunne tilstille Dem Parcelkort over de paagældende Lodder, hvilke man imidlertid endnu ikke har modtaget. PKV ...[ulæseligt] Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 8/3; 12/3; 17/8 1914 ml. Kommissionen for Oprettelse af Husmandsbrug i Randers Amt (v. Formand; Husejer P. Husum Fuglevang pr. Faarup), og N01. Kort med fundsted afsat. Korrespondance af d. 16/2; 23/2; 12/3; 17/8 1914 ml. Dr. Chr. Quortrup, Rønde, og N01. Korrespondance af d. 23/2; 26/2; 12/3 1914 ml. Lærer S. Andersen, V. Alling, Auning, og N01.

1914 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 102/14
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 102/14. Sb. 14.11.09-99. Brev af d. 16/2 1914 ml. Læge Chr. Quortrup, Rønde, og N01. Til Nationalmuseets 1ste Afdeling Paa Rostved Mark i Thorsager Sogn c 1/4 Mil fra Rønde By bygges for Tiden en Del ny Statsmandshuse. Materiale til Grundsten tages af 3, paa en af Loddene liggende, Langdysser, som ikke ere fredede. Der er ...[?] om at de, naar Ejeren har opført Huset ville blive ganske bortryddede. Om de have Værd som Undersøgelsesobjekter ved jeg ikke, men jeg har dog villet henlede Opmærksomheden paa forholdet De ligge i faa hundrede Alens Afstand fra Gaarden Hag, saa jeg antager, at Hr Lærer Andersen i Vester-Alling kan give Oplysninger om dem, dersom saadanne ønskes. ærb. Chr. Quortrup Læge

1917 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[NM C 17043:] Skaar fra en Dysse i Rostved, Randers Amt. Undersøgelse for Nationalmuseet ved C. A. Nordman, fra hvem, Beretning med Fotografier og et Maalebordsblad, samt Brev af 3/7, jfr. A 29658-60. Journ. No. 337/17. 17043. 2 Randskaar af Kar med facetteret Munding, 12 Sideskaar af 3 forsk. Lerkar. Paa de 2 Kar Stregeornamenter. Største Skaar 0,055x0,05 m. mindste Skaar 0,02x0,025 m. 17043 er fra en Langdysse paa Matr. No 3i af Rostved, Thorsager Sogn, Øster Lisbjerg Herred. Sognebeskr. No. 99.

1917 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[NM A 29658-60:] Dyssefund fra Rostved, Randers Amt. Udbytte af Udgravning for Museet ved Dr. C. A. nordman, fra hvem Brev af 3/7 1917 og Beretning med Fotografier og et Maalebordsblad. Journ. No. 337/17 jfr C 17043. 29658. ... [Fortsætter.] 29659. ... [Fortsætter.] 29660. ... [Fortsætter.] ad 29658-60. 5 Fragmenter af Menneskeben. 29568-60 er f. i en Langdysse paa Matr. No 3i af Rostved, Thorsager Sogn, Østerlisbjerg Herred, Sognebeskriv. No 99, hvortil henvises. I Dyssen et 5 sidet Kammer, hvoraf Halvdelen var jordfyldt, i de nederste 5-10 cm af det 70 cm tykke Lag var Jorden haard, sort og syntes blandet med Aske, Gulvet bestod af et Lag store flade Fliser og et Flintlag, hvori Lerkarskaar fra Stenalderen, højere oppe fandtes nogle Skaar fra Jernalderen C 17043, ved Bærestenenes halve Højde var Kamrets Længde i Ø.-V. 2,20 m, i N.-S. 1,90 m, Højden 1,70-1,80 m, Døraabningen i Ø.

1917 Museal udgravning
Journal nr.: 337/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 337/17. Sb. 14.11.09-99. NM A 29658-60 og NM C 17043. Dysse. Rostved By. Thorsager S., Ø. Lisbjerg H., Randers A. Undersøgt 1917. Herfra NM A 29658-60 og NM C 17043. Fundberetning samt -dokumentation (kort, 2 stk. sort-hvid fotografier) af juli 1917 fra C. A. Nordman, N01. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 3/7; 5/7 1917 ml. C. A. Nordman, og N01.

1946 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Dysserne pløjes nu. Bevaret er kun Kammeret i Sb. 99, 1,3 m dybt, 1,4 m i Diameter, Tørmur i Hjørnerne. 5-kantet af 4 Sten og Tærskel i S. Ingen Dæksten. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, der har været 32 m lang i Ø-V, 8 m bred og haft 2 Kamre og 28 Randsten; bevaret er kun det østl. Kammer. Resten er pløjet; Kammeret er 5-kantet af 4 Bæresten og Tærskel i S (Dæksten mangler), 1,4 m i indv. Diameter, 1,3 m dybt. I Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 1329/65
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1976 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 53-4189
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af langdysse, 1,5 x 8,5 x 7,0 m., efter det eneste kammers orientering at dømme oprindelig liggende i NØ/SV. Kammeret er 5-kantet, sat af 4 bæresten (alle stående) med gangåbning i SØ. Ingen tærskelsten at se. Kammeret ligger i den SØ-lige del af et lille, rundt, udyrket område. Ca. 20 m. SØ for dyssen ligger en minkfarm (jvf. journ. F 1329/65) omsat med et ca. 1,5 m. højt hegn af beton og eternitplader. Minkfarmen, der er trykt på 4 cm.-kortet er mindst 2 gange siden udvidet mod N; sidste (og yderste) etape er opført på en indtil 2 m. høj opfyldning af det lavereliggende terræn. Denne del synes opført inden for de sidste 3-4 år. Langs foden af opfyldningen er der plantet tjørn med fl. løvtræsplanter i 3-5 rækker. Denne tilplantning (næppe over 3-4 år gl.) er formentlig ulovlig men ikke uhensigtsmæssig som sløring af den stærkt skæmmende minkfarm. Ved minkfarmens N-hjørne ligger (ved foden af opfyldningen) en bunke betonaffald. N for samme hjørne er af betonelementer opført et cirkulært gødningsopsamlingsanlæg, ca. 2 m. højt, 10 m./diam., beliggende ca. 75 m. fra fortidsmindet. Ikke grundlag for påtale, jvf. F 53-4189. Bevoksning: 1987: Græs.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Beskrivelsen af kammeret stemmer. Desuden en gangsten mod SØ. I kammeret vokser en del træer/buske. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)