Oldhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141109-113

Fredningsnr.
221628

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Langhøj med 1-2 kamre, heraf det største benævnt "jættestue" i sognebeskrivelsen. Randsten.

Jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
"Oldhøj", langdysse i N-S, har været ca. 100 m lang, nu er 26 m bevaret, 22 m bred, 2,5 m høj; 7 randsten i N (3 væltede), 6 i V (alle væltede); hele højen gennemrodet og ødelagt. Fredningen gælder derfor kun kammeret: jættestue, orienteret SV-NØ, indgangsåbn. i V-hjørnet, 3 sten i hver side, 1 i hver ende, 1 dæksten i NØ, indv. 3,30 m langt, 0,90-2,10 m bredt, ca. 1 m dybt.
Undersøgelsehistorie  (15)
1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oldhøj, Rostved B, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Generalstaben har Oldhøj. Højen ligger lavt og har uagtet sin betydelige Størrelse aldrig været fremtrædende. Den er bygt af Blandjord med mange iblandede Haandsteen. Den har havt en tæt Rad af Fodsteen rundt om. Mod Øst sees 2, mod Sydvest 8, mod Vest 4 og mod Nordvest 7. I Højens Indre har engang været en Gangbygning. Stenen a er efter en tilstedeværende ældre Mands Udsagn en af Dækstenene, og da den laa lidt nordligere og mere mod Øst i hans Drengeaar kunde man krybe ind under den. Den er 4'6'' bred. Den synes endnu at hvile paa større Steen. Stenen b er uden al Tvivl en Dæksteen i sin oprindelige Stilling og urørt paa sin Plads. Den har en Længde af 5' mindst. Partiet c staar endnu nogenlunde urørt, hvorimod Partiet d er bortført eller omgravet. Om Fund vides ikke noget. [[Jfr. jour 494/44]] [[1946.: 22 m bred, 26 m lang i N-S., 2½ m høj Langdysse. Det meste af Jættestuekammeret staar endnu, nemlig en Sten i hver Ende, 3 i hver Side og 1 Dæksten. Randsten: 7 mod N. (4 staar) og 6 mod S. (væltede). Hele Højen ødelagt og omrodet; anvendes til Losseplads. F.M. 1946 (kun Kammeret).]] Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer.

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Museal besigtigelse
Journal nr.: 814/46; 261/49; 101/50; 69/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 814/46; 261/49; 101/50; 69/51. Sb. 14.11.09-113. I Højen Sb. 113 af Thorsager S., "Oldhøj", som ligger inde ved selve Rostved By, er for en Del Aar siden fremgravet et Jættestuekammer af 8 Bæresten, samt bevaret en Dæksten (af 3). Kammeret, som er smukt og fredningsværdigt, anvendes nu som Skarnkule af hele Landsbyen. Dynger af Kalkpuds, Murbrokker, Aske, Daaser, Glasskaar og Beskæring fra Roser flyder paa Højen og fylder Kammeret mere end halvt. Ejeren er Tømrer Hans Hansen, Rostved pr. Thorsager St., men han erklærede, at han intet havde lagt "i flere Aar", men tværtimod havde forbudt Naboerne at henlægge Affald, hvad de altsaa alligevel gjorde. Hvorledes Sagen skal gribes an, og hvem der er pligtig til at rense op, vil derfor først en nærmere undersøgelse vise. Jættestuen ligger paa Matr. Rostved 2t. København, 23/10-46. P. Simonsen.

1946 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: 22 m bred, 26 m lang i N-S., 2½ m høj Langdysse. Det meste af Jættestuekammeret staar endnu, nemlig en Sten i hver Ende, 3 i hver Side og 1 Dæksten. Randsten: 7 mod N. (4 staar) og 6 mod S. (væltede). Hele Højen ødelagt og omrodet; anvendes til Losseplads. F.M. 1946 (kun Kammeret).

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Oldhøj", Langdysse i N-S, har været ca. 100 m lang, nu er 26 m bevaret, 22 m bred, 2½ m høj; 7 Randsten i N (3 væltede), 6 i V (alle væltede); hele Højen gennemrodet og ødelagt. Fredningen gælder derfor kun Kammeret: Jættestue, orienteret SV-NØ. Indgangsaabn. i V-hjørnet, 3 Sten i hver Side, 1 i hver Ende, 1 Dæksten i NØ; indv. 3,30 m langt, 0,90-2,10 m bredt, ca. 1 m dybt; det anvendes nu til Losseplads for hele Landsbyen, Dybden kan derfor ikke maales nøjagtigt 1) 1) Paatalt overfor Ejeren! Kammeret skal være udgravet af Lærer S. Andersen, Ryomgaard).

1950 Museal besigtigelse
Journal nr.: 101/50; 814/46; 261/49; 69/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 101/50; 814/46; 261/49; 69/51. Sb. 14.11.09-113. Til Nationalmuseet I. D. 24-5-50 besøgte jeg jættestuen i Rostved og talte med ejeren, tømrer Hans Hansen, Rostved. Hansen havde fjernet de murbrokker og andet affald, som laa paa selve jordhøjen, men kamret var ikke tømt. Han forklarede herom, at det meste af det affald, der nu laa i det, for ganske nylig var kørt derned af hans mester, tømrermester Andreas Hansen, Rostved, uden hans vidende og til trods for at han i forvejen havde gjort ham opmærksom paa det ulovlige heri. Det fremgik ganske rigtigt af bunken, at den var kørt ned i kamret siden i vinter. Hans Hansen lovede at tømme kamret helt for affald og pløje dette ned paa sin mark i løbet af sommeren. Samtidig betydede jeg ham, at hvis der var mere vrøvl med affald, vilde der blive indgivet politianmeldelse. Naar der ikke blev gjort det allerede nu, var det alene fordi en væsentlig del af affaldet var kommet efter museets sidste brev og - efter mit skøn - uden ejerens vidende. Jeg understregede, at det var ejeren, der var ansvarlig for højens udseende. En anden sag var, at kamret var udgravet helt til bunds og nu kun havde en enkelt overligger, der ikke saa ud til at ligge paa helt oprindelig plads. Hansen var ængstelig for, at denne overligger skulde kunne skride ned under børns leg paa stedet og anmodede om tilladelse til at fylde noget jord i kamret. Jeg gav ham lov til at fyldet det knap halvt op med jord, men sagde, at affaldet først skulde fjernes helt, da en opfyldning ellers vilde være uden værdi. D. 28-6-50 Cl Becker.

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 69/51; 101/50; 261/49; 814/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 69/51; 101/50; 261/49; 814/46. Sb. 14.11.09-113. Vedlagt sagen: Besigtigelsesrapport af d. 23/10 1946 fra P. Simonsen, N01. Besigtigelserapport af d. 28/6 1950 fra Cl Becker, N01. Korrespondance af d. 18/11 1946 og d. 8/3 1949 ml. Tømrer hans Hansen, Rostved pr. Thorsager, og N01.

1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 1342/65
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1975 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 5257/75
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Oldhøj". Langhøj, 2,5 x 35,0 x 24,0 m., dysse orienteret N/S. Stærkt beskadiget. Den bevarede del er tidligere afgravet mod NV samt i et stort parti omkring kammeret i midten. Flader ud mod S. Randsten i N, hvoraf 2 er væltede. Ingen randsten ved de øvrige sider. (Vejen Korup-Rostved afgrænser højen mod V). En større sten ligger oppe på midten af højfoden mod N, dens oprindelige placering er usikker. 7 store sten ligger på højens N-ligste del bag randstenene og er muligvis rester af et tidl. kammer. Det "centrale" kammer: (Under sb. 113 kaldet jættestue) - trapezformet med bredeste ende i SV. Orienteret NØ/SV. Indgang i NV hjørne i SV-enden. 3 bæresten i hhv. NV og SØ, 1 i hhv. NØ og SV. 1 dæksten. Dimensioner: Længde 3,3 m., NØ ca. 0,9 m., SV ca. 2,1 m. Affald: Kammeret er fyldt med halm under dækstenen. §53: 1) Beplantning til 3 m. fra højfod i Ø og S (F1342/65). Over 5 år gl. 2) F5257/75: Radioantenne rejst indenfor 100 m. ved (ejeroplysning på skema). 3) (Ejeroplysning på skema) benytter anlagt P-plads for rutebiler umiddelbart op til højens N-fod, tilsyneladende uden tilladelse. Der synes i hvert fald ikke at være journ.nr. vedr. dette (koncept vedlagt). *************************************** Genbesigtigelse 21.5.1987: Ikke længere halm i kammer. Ej påtale. JGB. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Kun kammeret er fredet. Højen omkring kammeret er bevokset med græs og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)