Borum
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150101-27

Fredningsnr.
24133

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/10 1918 (Gdr. Niels Peter Pedersen) Diplom. Afmærkn.: MS. (1919, S. Schultz) Høj med dyssekammer, 1,25 x 12 - 14,50 m; en del af vest- siden bortgravet. Kammer af 6 bæresten, smalt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1918 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Dyssekammer. Højen ligger paa Toppen af en skovdækket Banke, der sænker sig mod S., og er 0,75 m h., maalt fra N., 1,25 m. h. maalt fra S. og ca. 14,50 m i Diam. i N.-S. En nu opgivet og tilgroet Grusgrav har borttaget Foden og hele Siden i V.; dens Rand ligger 1,25 m fra Overkanten af Kamrets vestlige Endesten. Højen er bevokset med høje, buskede Træer. Vestlig i Højen er udgravet et Hul, ca. 2,50 m i Diam., i hvis vestlige Del er blottet et Dyssekammer, der mangler Dæksten. Det er ca. 2 m l. i Retning V. t. N.-Ø. t. S. og forneden ca. 0,70 m br. i V., 0,50 m br. i Ø., foroven henholdsvis ca. 0,40 og ca. 0,30 m. Det er tømt i V. indtil en Dybde af 0,80 m under Bærestenenes Toppe; Bunden skraaner lidt opad mod Ø. - Bunden af det nævnte Hul i Højen gaar i Flugt med Bærestenenes Toppe, saaledes at intet af deres Ydersider ses. Kamret er sat af 4 Bæresten, der danner en Rektangel, og hvis Toppe ligger ca. 0,65 m under Højtop. I Nordsiden staar en meget stor afkløvet Sten, der sikkert er ret tynd; den vender Kløvsiden mod Gravrummet, hælder lidt ind mod dette - ligesom de andre Bæresten, men dog lidt mere - og staar i oprindeligt Leje. - For Vestenden er sat en Sten, næppe afkløvet, hvis sydllige lodrette Sidekant i Tidens Løb er blevet trykket lidt ind i Gravrummet. - I Sydsiden staar 2 ret tykke Bæresten, der begge vender en Kløvside indad. I Mellemrummet mellem dem skimtes fast indkilede Smaasten. Den vestliges Østkant springer ca. 0,12 m frem foran den østlige Sten; dog staar begge antagelig i oprindeligt Leje. Deres samlede Bredde har ikke været tilstrækkelig til at fylde Siden ud. De østligste 35 cm af denne optages forneden af en mindre udkløvet Sten. Over den sidder i Jorden 2 omtrent hovedstore Sten, trukne lidt tilbage. De viser aabenbart, at de øverste 50 cm af Væggen har været bygget af saadanne. - For Østenden staar en lav, næppe kløvet Sten, hvis Overside ligger ca. 0,35 m under Bærestenenes Toppe. - - Se vedlagte Pl. m. Fot. og 2 Grundplaner. Fredlyst 1918. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, med Dyssekammer, 1,25 x 12-14½ m; en Del af Vestsiden bortgravet. Kammer af 6 Bæresten, smalt.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Dysse-grav. Dyssekammeret måler indvendigt 1,9 m x 0,6 m. højt og det jordfri kammer er nu 0,6 m. højt. Kammeret ligger ca 1/2 m under højoverfladen i en 3 m. stor rund jorddybning. (Se skitse på berejserskema) Beskadigelser: 5 - 6 m N for højfod på skråningen af skrænten op til dyssen ligger affald (dæk, metaldele, plastikdunke o. lign.) Bevoksning: 1980: Løvtræer

1998 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Høj med dysse. Højen er bevokset med ca. 10 bøgetræer heraf et par rådne.

Litteraturhenvisninger  (0)