Lillering
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150102-31

Fredningsnr.
24137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 14 m, med dyssekammer af 4 bæresten. 10 randsten ses.
Undersøgelsehistorie  (10)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Inde i Skoven bevokset med Træer, ligger en lille Høj, ca. 1,50 m h., 14 m i Diam., en Del afgravet og omrodet. Midt paa den rager Toppene af 4 svære, jordfaste Sten op, der ser ud som 4 Bæresten i Langsiderne af en Dysse. Den største af dem er 1,20 m l. og ca. 0,40 m br. foroven og staar øjensynlig rejst; den luder lidt ind mod Kamret, vendende en Kløvside indad. Den synes at staa nogenledes i Leje, medens de tre andre er væltede rundt. Stenene ligger parvis mod hinanden (dog er der et smalt mellemrum mellem de to sydlige), fyldende Gravrummet og aabenbart angivende Gravens Længde og Retning, hvilke har været ca. 2,25 m i N. t. V. - S. t. Ø. Ved Højens Fod staar enkelte jordfaste Sten, maaske Randsten. De er imidlertid anbragt lidt uregelmæssigt. Da der nu findes mange jordfaste Sten rundt om i Skoven i Jordoverfladen (et Par ogsaa paa Højen udover de nævnte Randsten; de kan dog være kommet der ved de Gravninger, der utvivlsomt har fundet Sted) og det hele er saa slet bevaret, vilde man, om Højen ikke havde været der, have haft størst Tilbøjelighed til at antage det for Naturspil. I saa Fald matte dog de 4 store Stens indbyrdes Stilling - og især den nærmere beskrevne - have været paafaldende. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1944 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 428/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forbindelse med anmeldelse af grus- og stentagning i gravhøjen sb. 30 udtrykkes ønske om, at sb. 31 ikke lider samme skæbne. Nationalmuseet beder anmelderen om at indprente det over for ejeren.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 14 m, med Dyssekammer af 4 Bæresten, 10 Randsten ses.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1213/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter besigtigelse ved Fredningsnævnet for Århus Amt anmeldtes det, at der var gravet en slags opkørsel til højen, at den tilsyneladende var forsøgt udgravet, og at den for nylig var tilplantet med graner. Der var dog tale om en forveksling med sb. 30, som på det tidspunkt ikke var fredet.

1958 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1213/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forvekslingen med sb. 30 opklaret. Denne frededes.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Dyssegrav. Landyssen består af en høj, hvortil 14 randsten ses. Dyssekammeret består af 4 bæresten og måler indvendig 2,2 m x 0,6 m. § 53: 3 m fra landyssens vestende en 23 m lang, 6 m bred og 1-2 m høj dynge af sten (stendepot), der i høj grad skæmmer langdyssen. Bevoksning: Alm. skovbund. På selve højen 3 stor løvtræer. Genbesigtigelse den 03.12.1981: Stenen fjernet - enkelte ligger tilbage på skovbunden, men der er ryddet rimeligt op. Sagen må anses for afsluttet. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. På højen står 3 store løvtræer. Intet græsdække. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)