Troldhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
150105-3

Fredningsnr.
241310

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Troldhøj voldsted. Højen består af en nærmest rund borgbanke, ca. 11 m i diameter på topfladen og ca. 3 m høj. De ned mod søen åbne, oprindelig vandfyldte, grave er indskåret i brinken. Mod syd slutter hertil en større nærmest rektangulær af grave omgivet flade. Herpå ses enkelte murstensbrokker og et par syldstensrækker. Borghøjen er nu græsbegroet, og bærer 8 ca. 100 år gamle bøgetræer. Troldhøj ligger nu i skoven ved Lading sø's sydvestlige bred.
Undersøgelsehistorie  (6)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted i Skivholme Skov, beskrevet i en "Beskrivelse af Ruinen i Skivholme Skov" med Plan af 6 Marts 1891 ved Gaardejer Chr. Møller Rasmussen i Borum og omtalt paa to Steder i den under 2 nævnte Præsteberetning. Faa m S. for Skovens Nordrand ud til Engen ved Lading Sø ligger den af C. M. R. omtalte Høj "Troldhøj" (kortlagt med en Højsignatur umiddelbart op til Cotetal 170 af Generalstaben). Den er regelmæssigt rund som en Gravhøj; men de stejle Sider og disses Overflade viser tydeligt, at det ikke er en saadan. Den er omgivet af en bred og dyb Grav, der ligesom har skaaret den ud af de omgivende Terrain. Højden er ca. 2,20 m maalt fra Bunden af Graven i S., Diam. ca. 21,50 m. Toppen ligger i Højde med Overfladen af Terrainet i S. I den er et Hul, ca. 1,30 m d., ca. 4,75 m i Diam.; anden Beskadigelse er næppe tilføjet Højen. Det, som C. M. R. har antaget for Overlast, er ikke andet end Højens oprindelige Overflade, der har maattet blive saadan i Sagens Natur. Den øvrige, af C. M. R. beskrevne Del af Voldstedet er nu dækket af høj og tæt, ung Granskov, og man kan ikke faa Rede paa det. Højen selv er græsgroet og bevokset med faa Gamle, meget høje Bøge. En gammel Mand, der havde gravet Grøft her (en eller begge de af C. M. R. omtalte?), havde truffet Brudstykker af Mur og Teglsten. "Troldhøj" er velkendt over hele Egnen, og der gaar mange Beretninger om den. Der fortaltes Ex., at Niels Ebbesen skænkede denne Borg, Troldborg, til Svend Trøst til belønning for Daaden i Randers. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1920 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted kaldet "troldhøj Voldsted". Beskrivelse: Som fredningskort - i borgbankens topflade et 8,5 m x 4,5 m. stort hul, der er 0,7 m dybt. Borgbanken er omgivet af en 12 m bred og 3 m dyb voldgrav. NB: Udfyldfninge af gælder kun for borgbanken. idet det øvrigeområde er beplantet med ca. 20 år gamle nåletræer. Bevoksning: Græsbevoksning + 6 store bøge langs topfladens periferi. Afsætning: på 4 cm kort er stedet angivet med prik og Troldhøj. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Banken er bevokset med løvtræer og krat. I banken rævegrave. Mod syd ligger et væltet træ over bankens voldgrav.

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (2)
Trap Danmark VIII, 1, Århus Amt
1963

Jantzen,C. & R. A. Olsen
Voldsteder i Danmark. En vejviser. Jylland I
1999