Sven Feldings Grav
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150203-7

Fredningsnr.
28141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, "Svend Feldings Grav", ca. 7 x 20 m. 6 m fra sydenden kammer af 3 bæresten og en i ny tid tilført dæksten. Randstenene, ialt 32, delvis re- konstrueret. Græs og enkelte bøge i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1904 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 449/04
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Spaakær Skov ligger en Langdysse, "Sven Feldings Grav." Den ligger paa Terræn, den hælder svagt mod N., 23 M. l. i Retn. Ø. til N.-V til S., 7 M. br. Set fra S. og V. tegner Jordhøjningen sig kun med ubetydelig Højde. Set fra Ø. er dens Højde 2/3 M. og fra N. endog 1,4 M. og spores her indtil 2 M. uden for Randstenene (saa at Bredden dette medtaget bliver 9 M.). Randstenene er smaa og rage kun indtil 0,5 M. op over Jordfladen; der ses mod N. 4 staaende, 5 skredne eller udvæltede, mod V. 2, den ene væltet, mod S. 6 staaende, delvis skredne, 3 udvæltede, mod Ø. 2 (væltede). Ca. 6 M. fra Vestenden ses omtrent i Dyssens Midtlinie et Kammer, vinkelret paa Dyssens Retning, aabent mod S., sat af 3 væsentlig lige høje Bæresten og en noget lavere Tærskelsten, foroven 1,5 M. langt, 0,55 M. br. Siderne hælde noget indefter, Endestenen ca. 45° og er mindst 1,6 M. h. Tærskelstenens Overside er ca. 0,55 M. lavere end Bærestenenes. Kamret er jordfyldt indtil 0,8 M. fra Stenens øverste Kanter, dog er der ved den nordre Endesten gravet meget dybt, i skraa Retning, øjensynligt for at konstatere Stenens Størrelse. - Af Dækstenen henlaa nogle Skærver og andre Fragmenter; den saas at have været ca. 2/3 M. tyk. Denne og i det mindste endnu 1 Sten (fra Vestenden) ere borttagne til Brug ved Banen Horsens Odder. Kamret ligger centralt; mod Øst findes en Sænkning i Jordhøjningen, men intet Kammer.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Sven Feldings Grav", 20 x 7 m. 6 m fra sydenden kammer af 3 bæresten og en i ny tid tilført dæksten. Randstenene, i alt 32, delvis rekonstruerede. Græs og enkelte bøge i skov.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs samt krat, der ser ud til at blive slået.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Langdysse. Bevokset med græs og lidt brombærkrat. 34 randsten kan lokaliseres.

Litteraturhenvisninger  (0)