Bådstedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150404-46

Fredningsnr.
251423

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted Voldstedet består af en firsidet borgplads, ca. 34 x 50 m. Den er i syd, vest og delvis i øst omgivet af randvolde, hvis læng- de er henholdsvis 27 m, 29 m og 28 m. Randvoldenes indvendige høj- de ca. 0,50 - 1,5 meter, deres udvendige højde ca. 1,5 - 2 meter. Udenfor randvoldene er sænkninger, der har karakter af smalle, nu tørre grave. I nord forbinder en uanselig grøft sænkningerne i vest og øst. I borgpladsens sydøstlige hjørne er volden sløjfet, og i sydvoldens vestlige ende er en betonstøbt kartoffelkælder. Randvoldene og den østlige grav er bevokset med træer. På den nordlige del af borgpladsen ligger en landbrugsejendom. Fredningen omfatter borgpladsen samt randvolde, sænkninger og grøft. Grænsen for det fredede areal går i syd langs foden af kommunevejens dæmning, i vest 2 m vest for foden af borgpladsen, i nord langs nordsiden af grøften og i øst langs den østlige gravs overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Den eksisterende landbrugsejendom må dog benyttes til sit formål som hidtil og de i forbindelse med driften nødvendige arbejder må udføres uindskrænket.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Voldsted. Udenom en firkantet Vold, som paa de 3 Sider er ret godt bevaret, er en vaad Grav. Den ydre Gravrands Længde er omtrent 100 Skridt paa Øst- og Vestsiden og 75 Skridt paa Nord- og Sydsiden. Midt i Voldstedet ligger nu en lille Bondegaard "Bodstedgaard".

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en firsidet borgplads, ca. 34 x 50 m. Den er i syd, vest og delvis i øst omgivet af randvolde, hvis længde er henholdsvis 27 m, 29 m og 28 m. Randvoldenes indvendige højde ca. 0,50 - 1,5 meter, deres udvendige højde ca. 1,5 - 2 meter. Udenfor randvoldene er sænkninger, der har karakter af smalle, nu tørre grave. I nord forbinder en uanselig grøft sænkningerne i vest og øst. I borgpladsens sydøstlige hjørne er volden sløjfet, og i sydvoldens vestlige ende er en betonstøbt kartoffelkælder. Randvoldene og den østlige grav er bevokset med træer. På den nordlige del af borgpladsen ligger en landbrugsejendom. Fredningen omfatter borgpladsen samt randvolde, sænkninger og grøft. Grænsen for det fredede areal går i syd langs foden af kommunevejens dæmning, i vest 2 m vest for foden af borgpladsen, i nord langs nordsiden af grøften og i øst langs den østlige gravs overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Den eksisterende landbrugsejendom må dog benyttes til sit formål som hidtil og de i forbindelse med driften nødvendige arbejder må udføres uindskrænket.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Beskrivelse som fredningskort. Beskadigelser: Ved den nordlige grøfts nordside ligger lige til vestre for vejen, der kommer fra ejendommens NØ-hjørne, en stor murstens- og affaldsbunke. Den er 12 m x 5 m og 1 m høj. Afgrøftens nordskrænt en 3 m dækket af disse stenbrokker. Derunder liger spredt enkeltvis oven alt ved vestlige og nordlige metal affald - ikke alvorligt. Bevoksning: Bygninger, gårdsplans, grænplæne og have.

1991 Byggeri og anlæg
Moesgård Museum
Nybyggeri på det fredede voldsted. Der blev ikke påtruffet anlæg eller genstandsfund fra middelalder og renæssance.

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 467/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/91-33
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bebygget voldsted.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jantzen,C. & R. A. Olsen
Voldsteder i Danmark. En vejviser. Jylland I
1999