Abelgaardzhøy
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080206-4

Fredningsnr.
371316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rund høj, "Tokehøj", 17-18 m i tværmål, 2 m høj. Midt i hø- jen en større fordybning, 6-7 m vid. På dens bund en forstyr- ret stensat grav, vistnok et dyssekammer. Der ses nu en stor endesten mod N, 1 endnu større, mindst 1,25 m lang sten i kammerets vestside, mens 1 stor bæresten fra kamrets øst- side ligger indvæltet i kamret. Bevokset med gamle træer og krat. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1625 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Præsteindberetning til Ole Worm: ..."vdj enn liden lund befindis enn høy, som kaldis Abelgaardzhøy, huorudj en meenis at were begraffuen wed naffnn Tocke, som war met fryct achtit och æhrit for en half gud, aff huilckenn samme lund haffuer sit naffnn och kaldiss Tockelund."...

1859 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tokehøi" rund Høi 54', Tværmaal, 6' høi. Bevoxet. Midt i Høien en større Fordybning der naar til Bunden. Paa Bunden er en forstyrret stensat Grav. Der en Sten mod Nord, formentlig Endesten - 2' bred. Mod Vest staar nu 4' lang Sten, mod Syd - 7' fra nordlige Endesten, sees to Sten. En Sten ligger nedvæltet i Graven rimeligvis en Dæksten.

1897 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tokehøj, rund høj, 17-18 m i tværmål, 2 m høj. I ager. Bevokset med gamle træer og krat. Midt i højen en større fordybning, 6-7 m vid. På dens bund en forstyrret stensat grav, vistnok et dyssekammer. Der ses nu en stor endesten mod nord, 1 endnu større, mindst 1,25 m lang sten i kamrets vestside, mens 1 stor bæresten fra kamrets østside ligger indvæltet i kamret.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kraftigt tilgroet af gamle egetræer (meget gamle - faktisk endnu ældre), egekrat og tjørnekrat. Nedgravning i midten med rester af dyssekammer, ellers enkelte, spredt liggende mindre sten. Mod Ø rester af randstenene - 3-4 stykker. Ellers ligger på højen træstammer i kraftig forrådnelse. Mål: 2x18x18 m. ** Seværdighedsforklaring ** To store stjerner, da anlægget ses viden om p.g.a. egetræerne.

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jørgensen,F.
Præsteindberetninger til Ole Worm II, Indberetninger fra Århus, Fyns og Lunde Stifter 1623-25
1974