Højlunds Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-22

Fredningsnr.
261215

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1897. Gårdejerske Maren Espensen. Diplom Afmærkn.: MS 1899, løjtnant Lassen. Høj, 3 x 22 m. Siden mod VSV noget ujævn efter gamle tilgroede beskadigelser. Bevokset med store træer i ager. NM.I.: MS ved foden af højen mod nord.
Undersøgelsehistorie  (5)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En i Toppen affladet Høj, 3,1 M. h, 24 M. br. Det foroven affladede Parti er begrænset af en i ny Tid tilsat 5,5 M. bred Ring af delvis overgroede hovedstore Sten. Højfoden er mod Vest overpløjet og mod V.S.V. findes et mindre, ret overfladisk Hul. Højen er bevoxet med store Træer og ligger i dyrket Ager. - Højen blev fredlyst ved Declaration, udstedt af Gaardejerinde Maren Espersen d. 5 August 1897, thingl. d. 20 Aug. s. A. Efter Fredningen oplystes det, at Højen var forsøgt udgravet ca. 1865. Ved denne Lejlighed fandtes et stensat, aflang firsidet Kammer, med Retning Ø-V, Udgangen i Øst. Det var ca. 3 Al. l. ¾-1 Al. br og dækket med store, flade Sten. Brolægning iagttoges ikke. Kamret var fyldt med mørkfarvet Jord, og temmelig dybt i denne fandtes en Spydspids af Bronze og mulig et Lerkar med brændte Ben. Udenom hele Kamret laa en stor Stendynge, dannet af Sten af meget forskellig Størrelse. Meddeleren mente, at der fra Kistens Bund endnu havde været "et godt Stykke" ned til Højbunden. I en Dybde af ½-¾ Al. under Grønsværen fandtes ikke faa Lerkar, hver omgivet af en Dynge mindre Sten og staaende paa en flad Sten. - Ved hele denne Udgravning berørtes kun en mindre Del af Højen (Meddeleren havde som Dreng foretaget den i Fritid) og det gravede Hul tilfyldtes atter. Nr. 16-31 ligge alle paa Gaarden "Højlunds" Mark. De mundtlige Meddelelser ere givne af en Søn fra Gaarden, nu bosiddende ved Skanderborg, og ere delvis corrigerede ved Meddelelser fra den gamle Skolelærer Jensen i Boes. Det tør følgelig antages, at de i Hovedsagen ere rigtige. Da Gaarden i sin Tid af Meddeleren og den nuværende Besidderindes Fader og Svigerfader udflyttedes, fik den netop sit Navn af de mange paa dens Mark beliggende Høje. Om Øxen B. 2406 [se sb. 16] ("Bronzeøxe med Skafthul og bred Æg") var det Medd. bekendt, at den stammede fra en af de ovennævnte Høje, men nærmere kunde ikke oplyses. - Højtomterne 20, 21, 23, 24 og 26 ere afsatte paa Kortet efter den oftomtalte Hjemmelsmands Angivelser.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 22 m. Siden mod VSV. noget ujævn efter gamle tilgroede beskadigelser. Bevokset med store træer i ager. (MS. ved foden af højen mod nord). FM 20/8 1897 MS.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skaderne udbedret.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med 12 store flotte gamle bøgetræer samt græs. Lidt nedfaldne grene på højen. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)