Ris

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160507-16

Fredningsnr.
271216

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 16/6 1936. Diplom Afmærkn.: 1936, J. Raklev. Langdysse, ca. 15 m lang i øst-vest, ca. 7 m bred, lav, ud- flydende jordhøjning. Omtrent ved midten et kammer, sat af 3 sten, åbent mod syd, og med 1 overligger. Af randsten ses i syd 5, i vest 4, i nord 11 og i øst 1, alle små delvis dækket af jord og bevoksning. Bevokset med græs og buske, i skov.
Undersøgelsehistorie

1895 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her findes en meget forstyrrret Langdysse. Jordhøjen er c. 3 ½' høj, 50' lang og 25' br., og paa denne findes en aflang Stenkreds, 50' l og 18' br. Længderetning Ø-V. Kredsens søndre og nordre Side ere omtr. parallelle og dannes af temmelig stor Sten, der staa paa Enden; men adskillige synes væltede og forstyrrede (de fleste fra 1 til 2' i Gennemsnit). I den nordre Side ses 18 Randsten af ulige Størrelse[r] (4 mærkes lige i Jordfladen, de andre rage fra ½ til 1 ½' op over Overfladen). Mod S. ses kun 4 Sten, men flere synes at være til Stede under Jordfladen, der her er højere end i Nordsiden. For den vestre Ende ses 2 Sten lige i Jordfladen, og for den østre Ende staa 2 store Sten, hvoraf den ene rager 2 ½' op over Jorden. Paa Højens Midte findes 2 Sten, hvis Længdesider (c. 3 ½' l.) danne en stump Vinkel. De vende den flade Side ind ad og synes at have været den tredje Sidesten, og en 12' N. for Kredsens østre Ende liggende 56'' l. og 39'' br. Sten har maaske været Dæksten til Dyssen. I denne Sten findes en Del smaa Huller, der dog kun synes at være fremkomne ved Forvitring. 4 store Bøgetræer vokse paa Højen.

1936 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, ca. 15 m lang i øst-vest, ca. 7 m bred, lav, udflydende jordhøjning. Omtrent ved midten et kammer, sat af 3 sten, åbent mod syd og med 1 overligger. Af randsten ses i syd 5, i vest 4, i nord 11 og i øst 1, alle små og delvis dækket af jord og bevoksning. Bevokset med græs og buske, i skov.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med buske og krat - især fra kammeret og mod vest.


Billeder

Foto, oversigt
Foto, detalje