Voldhøjen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160507-30

Fredningsnr.
271222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Keramik, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
VOLDSTEDET "VOLDHØJ" Voldstedet består af en jordbanke, hvis mod vestskrå- nende topflade hæver sig indtil 4 m over det omgivende terræn, og hvis kvadratiske grundflade måler ca. 25 x 25 meter. I bankens østside er der gravet et skår paral- lelt med østsiden. Ved bankens fod er der spor af omgi- vende grave med yderdæmning strækkende sig fra bankens fod ca. 10 meter ud i engen til alle sider. Mod syd og øst er der desuden spor af en ydre grav, hvis udvendige kant følger markskellet i syd og øst. Banken ligger i græs, mens arealet med sporene er dyrket. Fredningsgrænsen forløber ca. 20 meter fra bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Arealet med sporene af gravene må dyrkes i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (11)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her findes en Jordhøj, Voldhøjen kaldet, der rimeligvis er et gammelt Voldsted, skønt der nu intet erindrer om nogen Bygning paa Stedet. Den har en kvadratisk Grundflade med afrundede Hjørner, Siderne 75'l. Højden er 12 a 14'. Uden om Voldstedet findes paa den vestlige, sydlige og østlige Side endnu Spor af Voldgrave med en Brede af 17' mod V. og 13' mod S. De have tidligere været meget dybere. Bevoksning: 1988: Græs

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1988 Museal udgravning
Journal nr.: 56/88
Skanderborg Museum

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Voldhøj", Voldsted. Både voldstedet og de nærmeste omgivelser afgræsses af heste. Ellers som beskrevet. Alt vel. Mål: se beskrivelse. ** Seværdighedsforklaring ** Pænt og velplejet voldsted, smukt beliggende med engareal. Synlig fra vej, men uden offentlig adgang, det burde der være. Bevoksning: 1988: Græs

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 439/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Store og kompakte mængder af senmiddelalderligt/tidlig renaissance keramik på et større område.

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P.2448/90
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2000 Museal prøvegravning
Journal nr.: 837
Skanderborg Museum
Der er kun foretaget en nødtørftig undersøgelse af arealet og det vil være oplagt at undersøge arealet nærmere ved nye anlægsaktiviteter på stedet. Set sammen med resultatet fra undersøgelsen i 1988 tyder det på, at der har været en keramikproduktion i området gennem en længere årrække. Skårmaterialet fra undersøgelsen dateres til 1550 til 1576 e. Kr.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)