Krejbjerg Kirketomt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-51

Fredningsnr.
2709131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1900 - 1999 e.Kr.)
Fredningstekst

Krejbjerg kirketomt. En kirketomt, kaldet Krejbjerg Kirke, på en højning i terrainet ca. 100 m nord for Krejbjerggård. Tomten henligger i græs; i jordoverfladen ses enkelte grundsten; en mindesten er opsat på den. Fredningens afgrænsning fremgår af vedføjede kortskitse, på hvilken det fre- dede areal fremtræder som en næsten rektangulær firkant, hvis sider er hen- holdsvis 27,8 - 18,4-29,8 og 19,3 meter. På dette område må der ikke opføres bygninger af nogen art. Det skal stedse henligge ubeplantet og må ikke beskadiges ved pløjning, gravning, bortkørsel eller tilførsel af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Med ejerens samtykke kan Nationalmuseet foretage undersøgelser i kirketomten.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kirketomt paa Kirkebanken NNØ. for Gaarden, til Dels opbrudt. Tilhugne Granitkvadre forefindes; der henlaa ogsaa en Sten af en Vinduesning paa Tomten.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kirketomt.

1963 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
En kirketomt, kaldet Krejbjerg Kirke, på en højning i terrainet ca. 100 m nord for Krejbjerggård. Tomten henligger i græs; i jordoverfladen ses enkelte grundsten; en mindesten er opsat på den. Fredningens afgrænsning fremgår af vedføjede kortskitse, på hvilken det fredede areal fremtræder som en næsten rektangulær firkant, hvis sider er henholdsvis 27,8 - 18,4-29,8 og 19,3 meter. På dette område må der ikke opføres bygninger af nogen art. Det skal stedse henligge ubeplantet og må ikke beskadiges ved pløjning, gravning, bortkørsel eller tilførsel af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Med ejerens samtykke kan Nationalmuseet foretage undersøgelser i kirketomten.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Horsens Museum
27 x 19 m ubeplantet område. Nogle få grundsten ses endnu. En evt. kirkegård kan være truet af dyrkning. Se Danmarks Kirker, Ejstrup sogn.

2002 Diverse sagsbehandling
Horsens Museum

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum