Purhøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170112-4

Fredningsnr.
30121

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/11 1946, naturfredet NMI: Der skal ingen deklaration udstedes fra Nat.Mus. "Purhøj", rundhøj, 1 - 1,7 x 15 - 16 m; kun et smalt parti langs periferien er så højt; hele det indre udgør en stor flad forsænkning, hvis bund ligger 0,5 - 0,8 m under kanten. Langs kanten en krans af purrede, krogede træer, der ses i mange miles omkreds, iøvrigt græsklædt. Højen med nærmeste omgivel- ser er naturfredet. Det fredede areal strækker sig 25 m mod Ø, mod S til den langs skellet påtænkte vej (15 - 20 m), 5 m mod V og 5 m mod N.
Undersøgelsehistorie  (9)
1863 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fingerring af guld fundet ca. 6 alen under jordens overflade.

1863 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa det høieste Punkt af Bjerglide, tæt ved det bratte Affald ned mod Udstrup, ligger en anseelig, kratbevoxet Gravhøi, "Purhøi". Den er 50' i Diam og nu kun 8' h. Det indre er fuldstændig bortgravet lige til Høiens Bund, saaledes at kun Randen staar tilbage som en lav kredsformet Vold. I Midten har der tidligere været et Gravkammer, hvori man fandt 3 Spydspidser af Flint, men det er for nogle Aar siden blevet sløifet.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Purhøj", Rundhøj, 1,0-17 x 15-16 m; kun et smalt Parti langs Periferien er saa højt; hele det indre udgør en stor, flad Forsænkning, hvis Bund ligger 0,5-0,8 m under Kanten. Langs Kanten en Krans af purrede, krogede Træer, der ses i mange Miles Omkreds, iøvrigt græsklædt. Fra Højen er der en enestaaende Udsigt mod N og S. Højen med de nærmeste Omgivelser er naturfredet, Fredningen vedtaget 19/11 - 46. Det fredede Areal strækker sig 25 m mod Ø, mod S til den langs Skellet paatænkte Vej (15-20 m), 5 m mod V og 5 m mod N. Der skal ingen Deklaration udstedes fra Nat.mus.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Purhøj". Bevokset pletvis med græs og i hele periferien store bøgetræer. Beliggende i dyrket mark. Højen ser yderst miserabel ud: Den ligger på kote 120 med vid udsigt over hele egnen; er derfor yndet udflugtsmål. Højens indre har form som et krater. Siderne er beskadiget af stier/kørebaner hele højen rundt - fra krateret i midten til mark; der køres tilsyneladende inde i højen. Overfladen ujævn; ja, højen ligner mest en mindre cirkulær vold. N-lige halvdel tangeres af markvej. Beskadigelser: Randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 03.17.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL-138/088.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med gamle bøgetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)