Christiansminde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170112-23

Fredningsnr.
29132

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/ 12 1928, lensgreve M.C. Krag Juel Vind Frijs' dødsbo. Afmærkn.: MS 1929, G. Rosenberg. Dyssekammer, tildels sammenskredet. Aflangt i N-S, 3 bæresten mod Ø, 3 mod V og 1 mod N, 1 stor dæksten, gang mod S, med en sten i hver side. Alle 3 stene i V helt væltet, 2 af de østlige står noget skråt; overliggeren ligger skråt ned mod SV, hvilende kun på bæresten i N, den yderste sten mod SØ og den midterste af de 3 væltede sten mod V. I kammeret lidt jord og mindre sten. Rest af ganske lav, stenfyldt og græsklædt høj mod V og SV. Et par buske på vestsiden og i gangen. NMI: Bør restaureres og buskadset væk.
Undersøgelsehistorie  (13)
1878 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Marken nr. 1B, der nu hører til Gaarden Christiansminde, ligger en lille, ganske velbevaret Dysse. Høien er stærkt pløiet; Gravkammeret paa Midten er 6 ½' l, 5' br, 3 ½' h med Retning NØ.SV. Det er rundt, dannet af 7 anselige sikløvede Blokke, der hælde stærkt indad og er dækket af en stor Overligger, 7' l, 6 ½' br, 2 ½ ' tyk. To Sten imod S. danner en 3' l 2 1/4' br Indgang. Kammeret er for flere Aar siden udgravet lige til Bunden, men intet Vides at være fundet.

1915 Privat besigtigelse
Journal nr.: 638/15
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kammeret er bygget af 7 omtrent 1 ½ m høje Bæresten og en Overligger, en Granitblok 2,40 m. lang, 2 m. bred og 0,65 m (altsaa 1 Alen) tyk. Bærestenene hælder ind af, og de 3 vestlige er væltede, hvorved Overliggeren har faaet en stærk Hældning mod Vest. Den sydvestlige Sten er mindre end de andre og har vistnok været Tærskelsten. Sydvest for Dyssen ligger 4 større Sten; muligvis kan disse have været anvendte til at danne en Gang ud for Indgangsaabningen. Indvendig har Kammeret været 2 m. langt. Der ligger nogle Smaasten inde i Kammeret og enkelte Skærver udenfor; disse har vel været anvendte til Tætning mellem Bærestenene. Paa Oversiden af Overliggeren findes en Del Skaalformede Fordybninger, c 4 cm. i Tværmaal. To af disse er 1 ½ cm dybe, de andre mere flade. Dyssen ligger ganske frit paa den flade Mark. Ved Sydsiden vokser Hyld. Dyssen fortjener at bevares og vilde være et særlig smukt Mindesmærke, hvis bærestenene blev rettet op.

1915 Privat grafisk eller digital dokumentation
Journal nr.: 638/15
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Museal restaurering
Journal nr.: 589/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, tildels sammenskredet. Aflangt i N-S, 3 Bæresten mod Ø, 3 mod V. og 1 mod N, 1 stor Dæksten, Gang mod S, med en Sten i hver Side. Alle 3 Sten i V helt væltet, 2 af de østlige staar noget skævt; Overliggeren ligger skraat ned mod SV hvilende kun paa Bæresten i N, den yderste Sten mod SØ og den miderste af de 3 væltede Sten mod V. I Kammeret lidt Jord og mindre Sten. Rest af ganske lav, stenfyldt og græsklædt Høj mod V og SV. Et Par Buske paa Vestsiden og i Gangen. (Bør restaureres og Buskadset væk).

2000 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1438
Horsens Museum

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1438
Horsens Museum
Efter henvendelse fra lokale amatørarkæologer om skåltegn på oversiden af dæksetnen på dyssen sb. 23, Uth, blev der foretaget en besigtigelse. Der er ganske rigtigt mindst 5 skåltegn på den nordvestlige del af dækstenens overside. Der synes ikke at være ældre optegnelser omkring disse skåltegn.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fredningssten mod vest. På og omkring dyssen vokser græs og brændenælder. Der ses en del brændt flint.

Litteraturhenvisninger  (0)