Nonnebakken
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-27

Fredningsnr.
36165

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (9)
Borg/Voldsted, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1180 - 1249 e.Kr.)

Enkeltfund, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Depotfund, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Møntfund, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Grøft (skel), Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Grøfter hvis funktion ikke er nærmere angivet i udgravningsrapport fra undersøgelse i 2005.

Fredningstekst
Fr.nr. 3616:5 Forsvarsanlæg. Vikingeborgen Nonnebakken med forland. Arealets størrelse er op til ca. 265 m N-S og op til ca. 260 m Ø-V. Den nordlige udstrækning af det fredede areal forløber ved Odense Å’s brink. Borgpladsen med vold, voldgrav og bærme er ca. 190 m i diameter. Synlig er en del af volden på matr.nr. 292 og 303d Odense Bygrunde. Stykket er ca. 40 m langt, 4-5 m bredt og 1-1,5 m højt. For de ejendomme, der er beliggende på matr.nr. 302b, c, e, f, g, h, cn, i, k, v, ac, am, fq, bd, bc, bb, bl, by, fn, bk, bi, bp, ey, 303g, d og 292 Odense Bygrunde, samt matr.nr. 4z, y, Hunderup, Odense Jorder, gælder, at bygningens ydre og indre fortsat kan vedligeholdes som hidtil. Der må dog ikke foretages bygningsudvidelser, nyanlæg eller indre og ydre bygningsarbejder som går i jorden, uden at der er opnået dispensation fra den til enhver tid gældende fortidsmindefredningslovgivning.
Undersøgelsehistorie  (59)
1775 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Genstand givet til museum
Fyns Stiftsmuseum

1926 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9782
Odense Bys Museer

1950 Genstand givet til museum
Fyns Stiftsmuseum

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
303g af bygrundene i Sct. Knuds sogn (tidl. af Hunderup bys jorder). På et næsagtigt fremspring på nordranden af Hunderup bymarks fald ned til Odense å, i vinklen mellem de to nuværende gader Hunderupvej og Nonnebjergvej, har ligget en cirkelformet kredsvold i lighed med voldstederne ved Trelleborg, Aggersborg og Fyrkat. I 12. årh. kaldtes stedet Nonneborg (efter Trap: Nwndeboriig) efter et inden for voldområdet anlagt kloster af Benediktinerordenen ("nonnerne af borgen"). Den kredsformede vold ses tydeligt på Braunius' bykort over Odense fra 1752 samt på et smukt kort over Hunderup bymark tegnet 1785, i Matrikelarkivet. Volden, som endnu har eksisteret i 1. halvdel af d.19. århundrede og mod syd har nået til eller over Allégade, synes nu helt forsvundet som følge af udstykning og bebyggelse. Meget af voldbanken er også afskåret i vest og nord af de tilliggende veje. En større del af borgens område i nord, matr.nr. 303g, ejes nu af Odd-Fellowlogen og er planeret. I "Odense Adresse Contoirs Efterretninger" for 1775, nr. 30, d. 28. juli, læses:"På denne tid ved at grave i det såkaldte Nonnebjerg, beliggende tæt uden for Munke Mølle-Port på Hunderup bys mark, er fundet nogle Alderdoms levninger, bestående af et tyndt udarbejdet stykke, som af en urne eller andet kar, så og en oval sølvring, som til en arm, temmelig tyk og simpelt udgravet, hvis tilspidsede ender ved nogle forhøininger eller som ved sløifet sammenføiedes. Formodentlig ere de levninger fra hedenskabet og måske Odins eget armbånd, da man ved, at han byggede Odense og dér holdt hof." Den her nævnte ring er antagelig identisk med det sølvstykke, som ved skrivelse af 11/9 1775 fra C.Holstein til kunstkammerforvalter Spengler skal henlægges i kunstkammerets raritetskabinet (NMI Top. arkiv). Ved gravning af en kælder i Allégade fandtes i 1889 følgende sølvsager: et rundt sølvspænde som SM. Ordning III, nr. 660, 2 efterligninger af Dorestadmønter, 5 brudstykker af kufiske mønter samt et stykke ringsølv og et lille stykke sølvbarre, C 6271-73, møntsamlingen nr.565. Fra Nonnebakken stammer også et smukt filigranspænde af sølv som SM. III, 660, Aarb. 42, s.84.. Det opbevares på Fyns Stiftsmuseum som nr. 7021. Det er indgået 1901 som gave og angives fundet blandt "Nonnebakkeejeren" cand. theol. Rasmussens efterladenskaber. På Nonnebjerget skal endvidere være fundet 4 glasperler hvoraf de to er mosaikperler. De er indgået i Stiftsmuseet med Chr. Mikkelsens samling, FSCM 59, møntsaml.(1909), FP 1138, Aarb. 42,s.84 f..

1968 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Vikingeborgen Nonnebakken Voldstedet består af en cirkulær borgplads med en radius på 60 meter, omgivet af en ca 15 meter bred jordvold, der er udjævnet bortset fra enkelte partier i nordøst og nordvest. Det fredede areals udstrækning fremgår af vedlagte kopi af matrikelkort, hvorpå beliggenheden af borgens ringvold er indtegnet. Dette mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Nybyggeri eller jordarbejder udover sådanne, som kan karakteriseres som almindelig havedrift, må ikke finde sted uden Nationalmuseets tilladelse.

1976 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1717/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F54-152
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1976 Byggeri og anlæg
Bymuseet Møntergården

1976 Museal prøvegravning
Bymuseet Møntergården
I forb. med gravearbejde blev foretaget en undersøgelse, hvorved 2 trugformede parallele nedgravninger blev registreret.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nonnebakken. Gik en tur rundt på alle matrikelnumre. Intet at bemærke.

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: O.343/87
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1792/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Mindre undersøgelse foretaget på Nonnebakken i forbindelse med anlægsarbejde. Fund af kulturlag fra vikingetiden.

1987 Museal udgravning
Journal nr.: 87/2
Bymuseet Møntergården

1987 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1792/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1987 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 87/2
Bymuseet Møntergården

1988 Museal udgravning
Journal nr.: NB88
Bymuseet Møntergården

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1915/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I forbindelse med gravning af kabelgrøft undersøgtes vikingeborgens voldgrav. Der er tale om en spidsgrav, der minimum har været 2 m dyb og 4 m bred. Bermen har maksimalt været 10-12 m bred. Tilfyldningen dateres til 1100-årene.

1988 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: NB88
Bymuseet Møntergården

1992 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: NB92
Bymuseet Møntergården

1992 Museal udgravning
Journal nr.: NB92
Bymuseet Møntergården
2 snit gennem volden, det ene i anlæggets NØ-del, det andet i NV-delen. Den indvendige voldfront har bestået af lodrette stolper, støttet af skråstivere. Ved boreprøver konstateredes en 4 m dyb og 8 m bred spidsgrav.

1995 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: NB95
Bymuseet Møntergården

1995 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: NB95
Bymuseet Møntergården
Renovering af fjernvarmeledninger i Hunderupvej mellem krydset Allégade/Læssøegade/Hunderupvej og Nonnebakkens udløb i Hunderupvej.

1997 Museal prøvegravning
Journal nr.: 9396
Odense Bys Museer
Foranlediget af planlagt nedgravning af fjernvarmerør foretoges en undersøgelse i Allégade af ringborgens sydlige voldgrav. Denne viste sig her at have været ca. 3 m dyb eller mere, bredde ca. 11 m. Voldgraven var opfyldt af flere omgange. Der fandtes bl.a. en intakt spade af egetræ, dendro-dateret til borgens funktionsperiode. der fandtes ikke spor af vold og evt. borgbanke.

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A.89/97-7
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1997 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 9396
Odense Bys Museer

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 11/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 9782
Odense Bys Museer
Ved nedgravning til vandledning i Nonnebakken, blev voldgraven påtruffet i borganlæggets N-NØ-lige del. Her var anlægget stærkt forstyrret i 1908.

1998 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 9782
Odense Bys Museer

2000 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 9782
Odense Bys Museer
Byggeri.

2000 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 9782
Odense Bys Museer
Ingeniørfirmaet foretager boringerne. Disse var placeret tæt på bygningen, hvis fundering og tilslutninger medfører en vis usikkerhed mht. tolkningen af boringerne. Tre boringer viste kulturjord ned til ca. 1,5 meter under terræn, hvilket kan skyldes ovennævnte forhold, idet denne del af Nonnebakken normalt betragtes som afgravet. Dette kan dog også være sket allerede i forbindelse med nonneklostret i 1100-1200 tallet.

2001 Museal prøvegravning
Journal nr.: 9782
Odense Bys Museer
Alle registrerede kulturlag tilhørte enten et 1800-tals haveanlæg på stedet eller nyere tid, herunder en grøft til et rør. I bunden af grøften stødte man på undergrund, men der kunne ikke konstateres bebyggelsesspor i denne.

2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9782
Odense Bys Museer
Der blev opgravet to træstubbe. Tidligere undersøgelser viser, at Nonnebakken her har været afgrænset af et lille vandløb. Hullet efter stubbene viste, at de øverste 90 cm udgjordes af recent fyld, mens der under et sandet muldlag, der tolkes som sammenbrændte rester af aflejringer omkring vandløbet. Laget var uforstyrret og indeholdt udover en del trækul også lidt brændt ler.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Odense Bys Museer

2003 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9782
Odense Bys Museer

2003 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 9782
Odense Bys Museer

2005 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM 9782
Odense Bys Museer
Undersøgelse af 3 m bredt tracé i Allégade 73 (matr. 302c) på den sydvestlige del af den terrænmæssige forhøjning, vikingetidige ringborg og tidligmiddelalderlige kloster Nonnebakken afslørede 3 grøfter af mulig vikingetidig datering samt en grube af middelalderlig datering. Terrænet er i vest stærkt forhøjet i dag med 150 cm i forhold til daværende undergrundsniveau. Bankens oprindeligt skrånende terræn kunne imidlertid erkendes under mulden.

2005 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: OBM 9782
Odense Bys Museer
Koordinering af arkæologiske undersøgelser forud for udvidelse af eksisterende bygning, lægehuset Allegade 73.

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-006880
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8196: 1. Mønt?, penning, ca. 1280-1340 2. Mønt?

2012 Museal udgravning
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
Arkæologisk udgravning foretaget på foranledning af de resultater der fremkom ved den arkæologiske forundersøgelse, der blev foretaget forud for opførelse af selvstændig køkkenbygning ved Odd Fellow Logen Nonnebakken 1.

2012 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med opførelse af selvstændig køkkenbygning ved Odd Fellow Logen, Nonnebakken 1, 5000 Odense C.

2012 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
Besigtigelse og opmåling af stående bygning foretaget af Line Borre Lundø og Kristine Stub Precht med henblik på at oprette et målsystem, der gør det muligt at georeferere og digitalisering udgravningsplaner og materiale fra alle tidligere undersøgelser på stedet.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
Forskningsgravning på Nonnebakken. Formålet var at klarlægge, om Nonnebakken var en regulær Trelleborg eller "blot" et ringformet voldanlæg, herunder at forsøge at få optimeret dateringsgrundlaget for borgens anlæggelse gennem en række AMS-dateringer og evt. nyt genstandsmateriale. Desuden skulle tidligere eller senere aktivitetsspor eftersøges og pollenprøver afdække det oprindelige miljø.

2016 Museal rekognoscering
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
Registrering af opgravet ledningstracé indenfor 100 m beskyttelseszonen.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
Forskningsgravning på Nonnebakken. Formålet var at efterspore ringborgens nordport.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
Mindre, egenbetalt udgravning foranlediget af anlægsarbejdet umiddelbart udenfor den fredede del af Nonnebakken med det formål at lokalisere den nordøstlige del af voldgraven tilhørende vikingeborgen Nonnebakken.

2018 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
I forbindelse med udvidelsen af fredningen for vikingeborgen Nonnebakken (fredningsnummer 3616:5) ønsker Slots- og Kulturstyrelsen en opdateret status vedrørende de enkelte matrikler, som er berørt af fredningen, og at forholdene på de enkelte matrikler besigtiges og dokumenteres. Opgaven er lavet som en særopgave for Slots- og Kulturstyrelsen i tilknytning til tilsynet med de fredede fortidsminder, der ligger hos Odense Bys Museer.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
opmåling og registrering af bakke ved skel mellem Nonnebakken 7 og 9, som formentlig markerer en østlig del af volden om borganlægget Nonnebakken samt en mindre udgravning i samme forløb. Ved undersøgelsen blev dog ikke påtruffet primære lag fra borgfasen.

2018 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
Registrerering af opgravet fjernvarmefelt ved Nonnebakken.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
For at be- eller afkræfte tolkningen af georadarundersøgelser fra marts 2019 blev der foretaget en mindre udgravning i borgens nordvestlige del, hvor arealet lå i græs. Undersøgelsen påviste stolpehuller, som svarer til de fra georadarundersøgelsen og sammen med oplysninger fra udgravning i august 2015 er det nu med stor sandsynlighed påvist, at borgen har huset karrébebyggelse.

2019 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
Georadarundersøgelser på Nonnebakkens nordlige del udført af Ludwig Boltzmann Instituttet for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology i Wien i samarbejde med Mads Runge, OBM.

2019 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
Overvågning i forbindelse med vådsikring af sokkel på sydsiden af huset Allégade 84. To huller på hhv. 50x50 og 70x120 cm, begge ca. 120 cm dybe. Området er ved voldens inderside. Ca. 55 cm under terræn fremkom en større spidsbundet nedgravning. Denne kunne ikke afgrænses i det lille hul. Anlægget er ikke dateret eller typebestemt. Muligvis er der tale om en brønd eller grøft, måske samme ”drængrøft” som er omtalt ved andre udgravninger på indersiden af volden.

2019 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
Overvågning i baghave til Allégade 80. Gravet rende i max 15 cm dybde – og dermed ikke under mulddybde - til etablering af ny stensætning samt et bålsted. Den nye stensætning ligger umiddelbart i området hvor ringborgens voldgrav har ligget. På den linje, hvor sydporten muligvis har været. Ingen arkæologi erkendt.

2019 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
Overvågning ved af fældning af ældre træ og plantning nyt træ i kanten af gamle træs rodhul i nordlige del af ringborgen (nær nordindgang). Hul kun 50x50 cm og 35 cm dybt. Kom ikke under mulddybde og dermed ingen arkæologi berørt/erkendt.

2020 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
Fem boringer i vikingeborgen Nonnebakkens vold (nordvestlige del) som led i forprojekt forud for evt. markering on site af volden. Boringerne blev foretaget af MOE ingeniører, konservator Henning Mathiessen (Nationalmuseet) samt Mads Runge (OBM).

2020 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM9782
Odense Bys Museer
Ved overvågning af anlægsarbejde udført inden for fredningszonen til vikingeborgen Nonnebakken blev der ikke registreret arkæologiske spor.

Litteraturhenvisninger  (0)