Nebbegård Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170502-23

Fredningsnr.
32115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
NEBBEGÅRD VOLDSTED Voldstedet består af en firesidet banke, ca. 20 x 20 m stor, kranset af en lav kronvold og til alle sider omgivet af en tør grav, ca. 8-10 m bred og 1-1,5 m dyb. Uden for denne grav ligger i vest samt langs vestre del af nordsiden en lav, smal vold samt endnu en grav ca. 10 m bred og 2 m dyb, ligeledes tør. Gennem østre kronvold er et smalt skår, og i anlæggets nordøstre hjørne findes en afgravning. Voldstedet er bevokset med ung løvskov. Det ligger i Nebbegård skov. Fredningsgrænsen er i sydvest, vest og nordvest 2 m fra den ydre gravs overkant, i nordøst, øst og syd langs den indre gravs ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. ** Seværdighedsforklaring ** Natursti passerer forbi voldstedet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det gamle Nebbegaard la paa en Pynt, som hæver sig temmelig brat over den nuværende Eng mod Øst, i en Høide af omtrent 15 Fod. I den ret jævne Overflade er der dragen en Grav, der nu kun har en Dybde af høiest 4 F., og som paa de 3 Sider omgiver det uregelmæssige Voldsted, hvis Overflade ligger omtrent 10 F. over Gravens nuværende Bund. Mod Nord, hvor Voldstedet var beskyttet af Søen, findes ingen Grav, hvorimod der imod Landsiden, mod Vest, findes endnu en ydre Grav, høist 8 F. dyb og 10 F. bred. Baade den ydre og den indre Grav, som ligge betydelig over den nuværende Engbund, og som ende aabent i Bakkeskraaningen, have oprindelig ligget [ulæseligt]. Spor af Volde udenfor eller indenfor Gravene findes ikke. I selve Voldstedet er der blevet foretaget en større Udgravning, hvorved man skal have truffet Grundmure og mange Munkesten. En meget lav Grøft og Vold (et par Fod) strækker sig i en stor Bue udenom Voldstedet gjennem den lille Skov imod Vest; man kommer herved snarere til at tænke paa et Hegn for Udhuse og Avlsbygninger end paa en egentlig Befæstning. Dette Dige, indad mod Voldstedet, med den udenfor liggende Grøft kunde muligvis ogsaa være dannet under en Beleiring for at afspærre Voldstedet fra Landsiden. (T. 25). Bevoksning: 1997: Løvkrat og Løvtræer

1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en firesidet banke, ca. 20 x 20 m stor, kranset af en lav kronvold og til alle sider omgivet af en tør grav, ca. 8-10 m bred og 1-1,5 m dyb. Uden for denne grav ligger i vest samt langs vestre del af nordsiden en lav, smal vold samt endnu en grav ca. 10 m bred og 2 m dyb, ligeledes tør. Gennem østre kronvold er et smalt skår, og i anlæggets nordøstre hjørne findes en afgravning. Voldstedet er bevokset med ung løvskov. Det ligger i Nebbegård skov. Fredningsgrænsen er i sydvest, vest og nordvest 2 m fra den ydre gravs overkant, i nordøst, øst og syd langs den indre gravs ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Nebbegård voldsted". Som fritekst. Tilføjelse: Kronvolden er 50-70 cm høj set indefra. Bankens top fremstår som en sænkning. Afgravningen i det NØ hjørne af banken er knap 10 m bred og går fra top til fod. Bevokset med ældre løvtræer og opvækst, i løvskov. Bevoksning: 1997: Løvkrat og Løvtræer

2004 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Flyttet ifølge fredningsoplysningerne.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)