Fønsskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080706-17

Fredningsnr.
35113

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj med stengrav, vistnok en lille jættestue. Højen er af ure- gelmæssig form, tildels, især mod syd, afpløjet. Tværmål ca. 14 m, højde 1 m. Bevokset med træer. I 1912 skriver Th. Thom- sen om kammeret: "Den søndre ende ligger fri med 3 sten i øst- siden, 2 i vestsiden, uden dæksten og endesten. En af dækstene- ne står kløvet for enden af kammeret. Den øvrige del er jord- dækket, men kammeret kan følges 2,35 m ind med indvendig bredde af 1,50 m." Hertil kan ved besigtigelsen i 1954 føjes: En stør- re afsprængt sten ligger 1 m nord for den østre række bæresten og hører måske hertil.
Undersøgelsehistorie  (10)
1808 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Stengrav, vistnok en lille Jættestue. Højen er nu af ret uregelmæssig Form, tildels, især mod SV, overpløjet. Tværmaalet c. 14 m, Højden 1 m. Den er nu saa tæt tilgroet af et uigennemtrængeligt Tjørnekrat, at det ikke er muligt at faa et klart Billede af Kamret, af hvilket kun et Par Sten ses ved Sydsiden. Det beskrives i 1912 saaledes af Museumsassistent Th. Thomsen (i Brev til Museet): "Den søndre Ende ligger fri med 3 Sten i Østsiden, 2 i Vestsiden, uden Dæksten og Endesten. En af Dækstenene staar kløvet for Enden af Kamret. Den øvrige Del er jorddækket, mens Kamret kan følges 2,35 m ind med indvendig Bredde af 1,50 m". - Af Randsten er ingen bevaret. Der vides tidligere i denne Høj af være fundet Menneskeskeletter. - Højen holdes nu fredet af Grevskabet Wedellsborg og Fredningsforpligtelsen er indført i Forpagtningskontrakten. ... Nr. 17-18 kan identificeres med to Høje, om hvilke det i Pastor Gleerups Beretning hedder:" I Gaardmand Jørgen Pedersens Lykke findes to Høje. Den ene omgiven af en Rad Steene i en Runddel. Lidet fra Midten ligger to meget store Steene, som formodentligen lukke for Gravkammeret. Den anden har en Rad Stene i en temmelig Firkant. Da Steenene i denne Høi alle ere meget tætte, saa pløier Besidderen ind imellem dem etc.". Bevoksning: 1984: Løvkrat

1916 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med stengrav, vistnok en lille jættestue. Højen er af uregelmæssig form, tildels, især mod syd, afpløjet. Tværmål ca. 14 m, højde 1 m. Bevokset med træer…...Hertil kan ved besigtigelsen i 1954 føjes: En større afsprængt sten ligger 1 m nord for den østre række bæresten og hører måske hertil. Fredlyst 11/3-1924 under Wedellsborg.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Umuligt at se, at det er en høj på afstand. Det er sandsynligvis en rest af en langdysse, der har strakt sig mindst 10 m mod V. Er bevokset med tjørn, hyben og hyldebær langs foden. På selve højen gror en smule græs foruden at der ligger en del hyldebær og rådner. I højens SV-side rester af et kammer, 3 sten mod Ø, en mod S, en mod V og 1 mod N. . Mål: 1x16x14 m. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)