Højborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080707-7

Fredningsnr.
35125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted Voldstedet består af 2 banker, der er adskilte ved en grav og mod nord, øst og syd afgrænset fra det omliggende terræn af grave. Med hensyn til anlæggets form og udstrækning henvises til det vedføjede kort. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, stødoptagning, nybeplantning, bortfør- sel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Træhugst og græsning er forbeholdt ejeren. Undtaget fra ovenstående fredningsbestemmelser er det areal nord og øst for den nordre banke, der ligger nedenfor den li- nie, der trækkes 3 m fra bankens fod, men indenfor den på ved- føjede opmåling anførte servitutgrænse. Det således afgrænsede område kan fremdeles underkastes almindelig landbrugsmæssig drift. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortids- mindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmel- ser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser.
Undersøgelsehistorie  (4)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted, "Højborg". Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1964 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Orienteret Ø-V. Bevokset med spredte træer, græs og krat. Umuligt at se om der var vintersæd eller græs omkring voldstedet. Kvasbunker på selve anlægget. Gamle eftergroede gravninger i hver ende af sydsiden. Grav mod N langs anlæggget, 12 m bred og 1 m dyb. Hvor meget er omfattet af fredningen mod S. Der er her tale om et plateau, der strækker sig 30 m mod syd og muligvis endnu et længere stykke ned af skråningen. Selve anlægget er dårligt bevaret, men ligger enestående smukt, højt på en pynt, hvor terrænet falder stejlt ned mod Lillebælt. Mål: 3x50x23 m. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)