Brandsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080710-8

Fredningsnr.
36111

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort 3611-1,2 Tingl.: 7/9-1898 (B. Wedell). Afmærkn.: MS (1916, efter anvisn.: forpagter Henriksen). En høj, ca 14 m i tværm., omsluttende et gravkammer, 1,50 m langt, 1,20 m bredt og 1 m højt; det er sat af 6 sidesten (2 mod V, 1 mod N, og 3 mod Ø) og 1 tærskelsten mod syd og har en svær overliggersten, ca 3 m lang. Bevokset med et lavt krat af brombær- og hindbærranker samt tjørn.
Undersøgelsehistorie  (10)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. Alle Randsten er fjernede. Højen er paa alle Sider beskaaret omkring Foden, saaledes at denne rejser sig med en stejl Brink paa 0,75 m's Højde. Jordhøjen dækker Kamret helt, saaledes at kun Dækstenen er fri. Dens Tværmaal er nu 14,75 m, dens Højde til Undersiden af Dækstenen 1,50 m. I dens halve Højde er der rundt om den i dens Side afgravet en Spadsergang; ligeledes er der afgravet en smal Gang rundt om Dækstenen. Kamret ligger omtrent midt i Højen, gennem hvilken der fra Sydsiden er gravet en Gang ind til det. Det er bygget af 6 Sidesten, 3 i Østsiden, 1 i Nordsiden og 2 i Vestsiden; desuden i Sydsiden en lavere Tærskelsten. Dækstenen hviler paa en Sidesten mod Øst og to mod Vest. Mellemrummene mellem Dæksten og Sidesten er delvis udfyldte med mindre Sten, som dog vist for Størstedelen er henlagte der i ny Tid. Kamrets Retning er lige S-N med Aabning mod Syd. Dets Form er ret regelmæssig aflangt-firkantet, kun lidet bredere ved Midten end ved Enderne. Længden er fra Midten af Nordvæg til Inderside af Tærskelsten 1,45 m, Bredden ved Nordenden 1,00 m, ved Midten 1,12 m, ved Sydenden indenfor Tærskelstenen 1,04 m. Dybden er nu 0,90 m; dog er der neppe renset op til Bunden. Tærskelstenens Overside er 0,65 m under Dækstenens flade Underside. - Dækstenen er 3,00 m lang, 2,10 m bred, c. 1,10 m tyk. - Fredlyst. Bevoksning: 1987: Græs

1916 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj, ca. 14 m i tværmål, omsluttende et gravkammer, 1,50 m langt, 1,20 m bredt og 1 m højt; det er sat af 6 sidesten (2 mod v., 1 mod n. og 3 mod øst) og 1 tærskelsten mod syd og har en svær overliggersten, ca. 3 m lang. Fredl. 7/9-1898. MS. Ved besigtigelsen maj 1954 fandtes mindesmærket i overensstemmelse med ovenanførte beskrivelse, kun at højen nu er bevokset med et lavt krat af brombær- og hindbærranker samt tjørn.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Iflg. notits i sb-lægget skal der findes et maleri af dyssen udført af Dankwart Dreyer på kunstmuseet.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Fyns Stiftsmuseum
Besigtigelse foranlediget af anmodning fra ejer om tilladelse til let restaurering i form af udjævning af uregelmæssigheder i højens overflade samt tilførsel af jord til højfod. Tilladelse givet.

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 440/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse: 14 m i diameter, og ca. 1,2 m højt. I midten af højen et dyssekammer, der er 1,5 m langt og 1,2 m bredt og 1 m dybt - målt indvendigt. Mod V 2 sten, mod N 1 sten og mod Ø 3 sten. Mod S en tærskelsten. En stor dæksten ligger SV for kammeret. Højen er bevokset med græs og et par enkelte buske i foden mod V og N. Højen ligger i haven til en nedlagt landbrugsejendom. Haven består af græs, der er blevet slået et par gange i år, og træer langs kanten. ** Seværdighedsforklaring ** Et velbevaret kammer hvor dækstenen ligger ved siden af. Bevoksning: 1987: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)