Svenskehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080710-9

Fredningsnr.
36112

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort 3611-1,2 Tingl.: 11/3-1924 (J.C.H. Wedell). En langdysse, "Svenskehøj", 20 m lang i VSV-ØNØ, 11 m bred, 1,25-1,50 m høj. 6 m fra vestenden et udgravet kammer med længderetning på tværs af dyssen, 1,75 m langt, 0,80 m bredt; sat af 6 bæresten; dækstenen mangler. 5 m fra østenden et kam- mer med længderetning på tværs af dyssen, 2,15 m langt, 0,75 m bredt; 5 bæresten synlige; dækstenen mangler. Der fore- findes 19 randsten, for største delen væltede eller forslæb- te. - (Samme tilstand forefandtes ved besigtigelsen maj 1954; mindesmærket var vanskeligt tilgængeligt på grund af tæt, på sine steder uigennemtrængeligt buskads).
Undersøgelsehistorie  (7)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Langdysse. Længderetning VSV-ØNØ. L. 20 m, Højde 1,25- 1,50 m, Bredde c. 11 m. 6 m fra den vestre Ende ligger midt i Højen en Gravkiste. Dækstenene er borte; kun en afsprængt Rest, der ligger i Graven hidrører antagelig fra dem. Gravkamret, der er udgravet, men nu stærkt tilgroet, er aflangt og smalt, regelmæssig firkantet med Retning vinkelret paa Højens Længderetning, 1,75 m langt, 0,80 m bredt. Dybden kan ikke angives uden en Oprensning. Det er bygget af 1 Sten for den nodre Ende, to for den vestre og to, for den østre Side, og 1 ved det sydvestre Hjørne; der synes at mangle en Sten ved Siden af denne sidste til at lukke Sydsiden. - I Højens østlige Ende ses en ganske lignende Kiste. Afstanden til dens Midte fra midten af den første Kiste er 8,30 m. Kisten er næsten helt jorddækket og dens Bygning lader sig ikke bestemme nøjagtigt. Der ses det øverste af Endestenene for den nordre og den søndre Side, to Sten for den østre og en for den vestre Side. Kistens Længde er 2,15 m, dens Bredde 0,75 m., Dybden ubestemmelig. Ingen Dæksten forefindes. - Rundt om Højen paa alle Sider ligger en Del store Sten, de fleste dækkede af Jord og Krat, sikkert Randsten, der dog for Størstedelen er væltede eller forslæbte. Der tælles ialt mindst 19. Dyssen vilde efter en Restauration være fredningsværdig. Bevoksning: 1987: Løvkrat

1916 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En langdysse, "Svenskehøj", 20 m lang, i vsv-ønø., 11 m bred, 1,25-1,50 m høj. 6 m fra vestenden et udgravet kammer med længderetning på tværs af dyssen, 1,75 m l., 0,80 m br.; sat af 6 bæresten; dækstenen mangler. 5 m fra østenden et kammer med længderetning på tværs af dyssen, 2,15 m l., 0,75 m br; 5 bæresten synlige; dækstenen mangler. Der forefindes 19 randsten, for størstedelen væltede eller forslæbte. Fredl. 11/3-1924. Samme tilstand forefandtes ved besigtigelsen maj 1954; mindesmærket vanskeligt tilgængeligt på grund af tæt, på sine steder uigennemtrængeligt buskads.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En langdysse. Den er bevokset med meget tætte buske. Den er totalt umulig at beskrive og måle op. Midt på højen er fældet træer og buske og der er ryddet en lille lysning, hvor GI har rejst en mast på en cementsokkel afstivet med stålwirer. Jeg ringede til J. Ekklund, der er ansat på Weddelsborg og har opsyn med øen. Han oplyste, at der har stået en mast siden krigen og den for nylig er skiftet ud med den nuværende. Det skete vist nok i juli. Højen ligger oprindeligt på landbrugsjord, der for et par år siden er plantet til med gran. En vinkel ud mod stranden er friholdt for beplantning. Den er formentlig sprøjtet med et svidningsmiddel, da der næsten intet gror der. Bevoksning: 1987: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)