Søborg Voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080718-13

Fredningsnr.
33114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: 1aav, 1aaæ, 1abk, 1afu, 1pø, 1rx, 1ry Gammelslot (også kaldet Søborg) Voldstedet består af en nærmest rund banke med stejle sider, omgivet af en tør grav, som mod syd og øst begrænses af en lav vold, mod nord af en strandvold og mod vest af en nærmest rek- tangulær banke. Denne, som har udgjort et forværk, afskæres i- gen fra det højere terræn længere imod vest af en krum, dyb halsgrav med stejle sider. På voldens østre del er på matr.nr. 1abk opført et sommerhus, på voldens sydøstre del på matr.nr. 1pø ligeledes et sommerhus, og på forværket mod vest på matr.nr. 1ry endnu et sommerhus. I halsgravens munding mod nord er på matr.nr. 1rx opført et som- merhus, og på matr.nr.1afu en garage, der er delvis indgravet i forsvarsværket. Tværs over halsgravens søndre del er på matr. nr. 1aav opført et helårshus samt en car-port. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte op- måling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Den eksiste- rende bebyggelse er ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Beplantning og bebyggelse må ikke finde sted. Det er dog tilladt at benytte den del af arealet, som er udlagt til have på samme måde som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (12)
1802 Uspecificeret aktivitet
Uspecificeret institution
Voldsted og skanser omkring Strib opmålt. Voldstedet måler 300 alen i diam. og indgår ikke i skanserne.

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted (Søborg).

1975 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1977 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1986/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af gl. kort i Hærens Arkiv, Rigsdagsgården.

1998 Anmeldelse fra privat
Det Kulturhistoriske Centralregister

2003 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 8381
Odense Bys Museer
Tilladelse til jordarbejder i garage på voldstedet.

2004 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8381
Odense Bys Museer
Besigtigelse og kontrol af fuldstændig retablering efter garagens renovering.

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er et voldsted, der ligger i en sommerhusbebyggelse, enkelte helaarshuse.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er Voldsted, der ligger i et sommerhusomraade taet vedLillebaelt. Ulovligt forhold er indberettet under ad hoc af samme dato.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)