Halkjær Enge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180411-8

Fredningsnr.
24011

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Platform for hus eller gård, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Kulturlag, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Værft i Halkjær enge. Værftet fremtræder som en højning, der i sydøst-nordvest måler ca. 80-90 m og i sydvest-nordøst ca. 40 m. Værftet er anlagt på den nordvestlige kant af en ca. 400 m lang og ca. 35-50 m bred flyvesandsryg. Det fredede areal er dyrket. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller fore- tages nogen anden form for dyb jordbearbejdning. Matr.nr. 182: Værftet ligger i skel til Stadil hovedejerlav matr.nr. 180.
Undersøgelsehistorie  (6)
1961 Museal prøvegravning
Journal nr.: 534/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Prøvehul i hvilket der kunne iagttages 2 kulturlag på hhv. 30 og 33 cm. Adskildt fra hinanden af et ca. 7 cm tykt sandlag. Det var ikke muligt at fastslå om sandlaget var naturligt.I begge kulturlag fandtes keramikskår (C27498-99).

1961 Privat udgravning
Journal nr.: 534/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 534/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meddelses om fund af kulturlag.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Værft i Halkjær Enge. Højning, 1,8 x 100,0 (NV-SØ) x 45,0 (NØ-SV) m. Anlægget er - undtagen mod NV - meget udjævnet og vanskeligt at erkende som fortidsminde. Den NV-lige brink er nu noget forgravet, dels af ræve, men langt alvorligere af mennesker. I mindst ét af rævehullerne er tidligere anbragt et cementrør, og en bunke lignende rør på toppen afventer tilsyneladende nedgravning. Dette må selvfølgelig forhindres ved hurtig henvendelse til ejer, se nedenfor. Et ældre, men stadig igangværende vejspor går op over anlæggets NV-ende. Der pløjes tæt mod NV-brinken. Bare pletter efter ensilagebunker og afbrænding af dækmateriale på toppen mod NV. Anlægget har - bortset fra hjørnet NV for vejsporet - haft kornafgrøde i år og nu står der græs til grønthøstning. Ejeren (ejeroplysning på skema) var helt på det rene med, at cementrørene ikke måtte graves ned i det fredede (det, der var, var nedgravet før fredningen (mon ?), sagde han) og han lovede, at det under ingen omstændigheder ville ske. Det må vi håbe, han husker !

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)