Råskifte, Vejlbyskov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080720-44

Fredningsnr.
34122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
3412.2 - lig med et voldsted (sb. 44) hvori nedenstående høj (sb. 54) indgår hvorfor tinglysningen på højen er aflyst 7.dec. 1971. - Se iøvrigt nyt kort på 3412:2 = sb. 44 - Voldsted. Vejlby, matr.nr. 8 a. Sb. 54 Høj, ca. 2,5 m høj og ca. 15 m i tværmål. I toppen to større huller; vestligt et aflangt, ca. 3 x 2 m stort, 0,5 m dybt, østligt, stødende op til førstnævnte, et 3 x 3 m stort, 1,5 m dybt hul. Iøvrigt ujævn overflade. Bevokset med træer, i skov. Ejer (1960): gårdejer Niels Chr. Petersen, Lundsbjerggård, Vejlby pr. Røjle. J. 1209/60 om fredningen. Vejlby, matr.nr. 8 a og 16 a. Voldsted (sb.44). Voldstedet består af en rund borgbanke, ca. 15 m i tværmål og ca. 3 m høj. På bankens topflade, ca. 3 x 5 m, er gravet et indtil 1,5 m dybt hul. Banken omgives mod nord af en bæk, og i øst, syd og vest af en ca. 10 m bred tør, ca. 8 m bred grav. Forplateauet har øst og vest for banken karakter af en ca. 10-15 m bred vold. Syd for den indre grav måler det ca. 45 m i nord-sydlig retning og ca. 65 m i øst-vestlig retning. Sydligst på forplateauet, umiddelbart indenfor den ydre grav, ses en svag hævning, hvor der fremdraget mange store sten, dels rå marksten, dels et par tilhugne kvadre. Voldstedet, der ligger i den nordlige udkant af skoven, Råskifte, i Vejlbyskov er bevokset med løvtræer og krat. .Grænsen for det fredede areal forløber i nord langs bækken og til de øvrige sider langs den ydre gravs øvre yderkant. .Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun foretages i samråd med rigsantikvaren. Ejer (1971): Gårdejer Poul Erik Petersen, Lundsbjerggård, . Vejlby pr. 5467 Røjle. Dekl.tingl.: 7. december 1971.
Undersøgelsehistorie  (8)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelalderligt Voldsted. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldstedet består af en rund borgbanke, ca. 15 m i tværmål og ca. 3 m høj. På bankens topflade, ca. 3 x 5 m, er gravet et indtil 1,5 m dybt hul. Banken omgives mod nord af en bæk, og i øst, syd og vest af en ca. 10 m bred tør grav. Uden for denne ligger et forplateau omgivet af en ydre tør, ca. 8 m bred grav. Forplateauet har øst og vest for banken karakter af en ca. 10- 15 m bred vold. Syd for den indre grav måler det ca. 45 m i nord-sydlig retning og ca. 65 m i øst-vestlig retning. Sydligst på forplateauet, umiddelbart indenfor den ydre grav, ses en svag hævning, hvor der er fremdraget mange store sten, dels rå marksten, del et par tilhugne kvadre. Voldstedet, der ligger i den nordlige udkant af skoven, Råskifte, i Vejlbyskov er bevokset med løvtræer og krat. Grænsen for det fredede areal forløber i nord langs bækken og til de øvrige sider langs den ydre gravs øvre yderkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun foretages i samråd med rigsantikvaren.

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Volstedet forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Tilgroet med løvkrat og en del bøgetræer. I borgbankens top sås tydligt det i fredningsbeskrivelsen nævnte gravede hul, 1,5 m dybt og 3x2 m. Beskadigelser: Ældre hærværk. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1998 Privat udgravning
Journal nr.: 8406
Odense Bys Museer
Ulovlig udgravning i voldstedet.

1998 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8406
Odense Bys Museer
OBM blev opmærksom på sagen via dagspressen. Det lod ikke til at gravningen havde frembragt væsentlige resultater eller fund.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)