Rolvshøj

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
080807-1

Fredningsnr.
37174

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 1/9 1888 (Gdr. Niels Andersen) 8/8 1950 Langdyssen købt af fredn.nævnet til NM. Afmærkn.: MS (1890), FM Langdysse "Rolfshøj". 17 x 10 m. Mellem randstenene i langsi- derne er der 8,5 m. Orienteret SØ-NV. På SV-siden 10 randsten, på NV-siden 4, på NØ-siden 1 + 2 væltede, på SØ-siden 2 vælte- de sten. I dyssens NV-lige del står et velbevaret firsidet kam- mer i retning SV-NØ, dækket af en overligger, på hvis overside ses 34 skålformede fordybninger. I dyssens modsatte ende ses rester af endnu et kammer.
Undersøgelsehistorie

1888 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Loddens nordlige Hjørne staar en Langdysse i Retning SØ-NV, 54' l., 23-28' br. Paa den sydvestlige Side staa 10 Randsten. Paa den nordvestlige 4, paa den nordøstlige 1, og 2 ligge væltede, paa den sydøstlige ere 2 væltede (den ene er muligvis en Overligger). I Højens nordvestlige Del staar et udgravet Kammer, 7 1/4' langt, 2 3/4' br., i Retn. SV-NØ, dannet af 3 Sidestene (aabent mod NØ) og en Overligger (5 1/2' l., 3 1/2' br.), paa hvis Overside ses 4 tydelige, c. 30 mindre tydelige skaalformige Fordybninger. Sydøst for Kammeret ere to Fordybninger i Jorden, den ene parallel, den anden lodret paa Kammeret; ved den første ses 1, ved den anden 2 større Stene; begge Fordybninger synes at være Rester af Kamre Jf. Pl. Paa denne er en anden, muligvis rigtigere Opfattelse gjort gældende af den paa det bevarede Kammer lodrette Fordybning, idet de to derværende Stene opfattes som Randstene, hvorefter der paa den nordøstlige Side bliver 3 Randstene, og Langdyssens Bredde bliver 22'). Jordmassens Højde er ca. 2'. Langdyssen kaldes "Rolvshøj", men den synes ej at kunne være den "Rolvshøj", der omtales hos Bendz "Efterretninger om Røminge og Rolfsted Sogne" Odense 1820 S. 151; mere passer paa nærværende Langdysse den smst. givne Beskrivelse af "Hunnehøj" (jf. Davinde 7), medens Beskrivelsen af Rolvshøj nogenlunde kan passe paa nedennævnte Langdysse paa Matr. No. 10b. (Vejen til Hundevad gik tidligere noget anderledes, siges der paa Stedet, og maaske har Bendz haft denne tidligere Vej for Øje ved sine Stedsbestemmelser, der ellers ikke vilde kunne passe med ovenstaaende Forklarring). Kammerets Højde I "Rolfshøj" er 2 1/2 Fod. Bevoksning: 1985: Græs

1890 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse kalde "Rolfshøj". Jordhøjningen er 17 m l., 10 m br. Mellem Randstenene i Langsiderne er der 8,50 m. Orienteret SØ-NV. Paa Sydvestsiden 10 Randstene; paa Nordvestsiden 4, paa Nordøstsiden 1 +2 væltede, pa Sydøstsiden 2 væltede Stene. I Dyssens nordvestl. Del staar et velbevaret firsidet Kammer i Retning SV-NØ dækket af en Overligger paa hvis Overside ses 34 skaalformede Fordybninger. I Dyssens modsatte Ende ses Rester af endnu et Kammer. Bevoksning: 1985: Græs

1950 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Købt til NM.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse "Rolfshøj". Orienteret SØ/NV. Et særdeles velplejet fortidsminde, tæt ved offentlig vej og bebyggelse. Randsten: I NV 3 , mod SV 11, NØ-gavl 2, i SØ ses 2. En gammel nedgravning ses i dyssens SV-ende. Måler ca. 3 x 3 m., måske fra et fjernet kammer. Mod NV findes et velbevaret dyssekammer i retning på tværs af dyssens længderetning dækket af en stor overligger med mange skåltegn. ** Seværdighedsforklaring ** En oplagt opgave for skiltning med dens beliggenhed tæt ved offentlig vej - kan besøges hele året i al slags vejr. Et busstoppested 4 m. fra dyssen. Bevoksning: 1985: Græs

2007 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Besigtigelse af langhøj med henblik på fotodokumentation af skåltegn på dæksten. Dækstenen er beskrevet og afbildet i Fynske Minder 1965 s. 176f. Ifølge denne skal der være ca. 100 skåltegn på stenen.

2007 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2007 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Velbevaret og fredet langdysse. På dækstenen adskillige skåltegn.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Fortidsminde set mod øst
Fortidsminde set mod vest
Skåltegn på dæksten, set mod syd
Fortidsminde set mod nord
Herredstegninger
Herredstegninger