Tvevad Voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080808-10

Fredningsnr.
371710

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Trevad voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig formet banke, der er ca. 2 høj, og som måler ca. 30 x 28 m. Den er omgivet af ca. 8-11 m brede, delvis tørre grave, hvorigennem der løber en afvandingsgrøft. Udenfor graven er i nordøst en ca. 30 m lang lav vold. Ca. 11 m sydvest for banken ligger en cirkel- rund ca. 2 m høj banke, ca 23 m i diameter. Nord for denne er der endnu en banke, der er ca 1,5 m høj, og som måler ca. 11 x 14 m. Langs voldstedets vestside, delvis langs med Vin- dinge å, der på et stykke afgrænser voldstedet i nordvest, går en skovvej. Voldstedet, der ligger i Langeskov på øst- siden af Vindinge å, er skovklædt. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tillads at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i sam- råd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (6)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Langeskov (Langskov) ligger tæt øst for Tvevad Aa et Voldsted. En omtrent kvadratisk, kun lidt højnet Plads, ca. 100' i Tværmaal, er mod N., S. og V. omgiven af en c. 12' bred Grav, der mod Øst gaar over i et Ellekrat. Vest for Graven, ud for dens nordvestlige og sydvestlige Hjørner ligge to langstrakte Forhöjninger. Over alt tæt Bevoksning. Her skal efter Sagnet Tvevad Slot have ligget. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Trevad Voldsted. I Langeskov. Forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Virker ret velplejet, dog med en del opvækst af løvkrat og enkelte større træer. Se skitse med fotovinkler. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger særdeles naturskønt i tilgængelig skov ved rindende vandløb. Ejeren er venlig stemt for besøgende. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1999 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1151
Fyns Stiftsmuseum
Løsfund herfra.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)