Femhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180809-21

Fredningsnr.
2203112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,2 x 14 m. Lyngklædt i hede, tæt op ad en nyplantet plan- tage. Højen er stærkt forgravet. Kun højsiden i N er nogenlunde uskadt. Top og SØ-side bærer spor af omfattende gravning i gammel tid. Det meste af V-halvdelen sløjfet ved en 7 m bred indgravning, der strækker sig til omkring højcentrum og går under højbund. Cen- tralgraven er muligvis bevaret. De udkørte jorddynger ligger VNV for højen, og når ind til højsiden.
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget tvivlsom Höi. Höide 2,00 met. En temmelig toppet, uregelmæssig Forhöining i Heden. Hvis det virkelig er en Höi, hvad jeg meget betvivler, saa er den saa medtagen af Grusgravning, at dens oprindelige Form er forsvundet. Fylden er skarp Grus lige til Toppen. Lynggroet i Hede. Höiene [sb.nr.] 14, 15, 16, 21 og 22 danne en Höigruppe kaldet Femhöie. Skjellene mellem de Hedelodder, paa hvilke disse Höie ligger, ere ikke afmærkede; Eieren bo langt derfra og Naboerne af de nærmeste Huse vide ingen Besked; jeg forlod derfor Sognet uden at have Rede paa Höienes Fordeling paa Lodderne. Ven Gjenkomsten viste det sig, at Skjellene löb mellem Höiene, saa at grove Feiltagelser let kunde gjöres, hvorfor jeg bad Th. Thomsen om paany at undersöge Stedet. Det lykkedes imidlertid heller ikke ham at tilveiebringe Klarhed, men han formaaede den derboende Mand til at tage sig af Sagen og sende Museet Besked. Denne kom i Skikkelse af foreliggende Brev. Til de deri indeholdte Angivelser maa bemærkes, at de, hvad den Höi angaar, som han vil have liggende paa Mt.Nr. 33 ikke kan bringes i Overensstemmelse med de foreliggende Kort. Ligger der en Höi paa denne Lod, saa hörer den ikke til Femhöie. Jeg tror ikke, at der findes nogen Höi der. Som han skriver, findes der en hel Del Höie i Heden deromkring, men efter mit Skjön er det ikke Gravhöie; af samme Mening har Generalstabens Opmaaler været. Det er Forhöininger i Heden, i hvilke der har været sögt efter Sten til Veimateriale. En saadan, formoder jeg, er det, der ligger paa Mt.Nr. 33. Den Höi, som ganske sikkert ligger paa Mt.Nr. 37, har han derimod ikke lagt Mærke til.

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 14 m. Lyngklædt i hede tæt op ad en nytilplantet plantage. Højen er stærkt forgravet. Kun højsiden i N. er nogenlunde uskadt. Top og SØ-side bærer spor af omfattende gravninger i gammel tid. Det meste af V-halvdelen sløjfet ved en 7 m bred indgravning, der strækker sig til omkring højcentrum og går under højbund. Centralgraven er muligvis bevaret. De udkørte jorddynger ligger i VNV. for højen og når ind til højsiden. [[Restaureret jfr. journ. 100/50]]

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet. [[Restaureret jfr. journ. 100/50]]

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum