Bække
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190102-27

Fredningsnr.
33071

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dyssekammer (type I/II - ifg. K. Ebbesen, "Danmarks megalitgrave", 2008).

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4312, p. 331.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dyssekammer (type II - ifg. K. Ebbesen, "Danmarks megalitgrave", 2008).

Fredningstekst
Tingl.: 26/7 1898, købt. Afmærkn.: 1903, Sven Muller. Langdysse, 14 x 6,5 m, 1 m høj. 5 m fra sydvestenden et kammer med indgang fra sydøst; de to sidesten i sydvest og endestenen står, de to andre side- sten væltede. 9 m fra sydvestenden et andet kammer af 2 sidesten i hver side, 1 endesten og 1 tærskelsten. Randsten: nordøst 4 (1 væltet), sydøst 8 (1 væl- tet), sydvest 3 (1 væltet). 4' udenfor randstenene medindbefattet i frednin- gen. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1898 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM A 17172: Flække, grå Flint med en hvid Aare. Defekt ved den ene Ende, 13,8 cm. lang. Fund fra Langdysse ved Bække, Ribe Amt. Indsendt af Figurmaler G. V. Blom som Udbytte af Undersøgelse for Museet. Funden i den ene Grav i en Langdysse paa Matr. Nr. 9 h af Bække By og S. Anst H., Ribe A. NM A 17172, der laa paa Højkant med Slagbulen mod N-V tæt op til Gravens vestre Væg, var det eneste Gravgods. Denne Grav er antagelig ligesom den anden Grav i Dyssen tidligere aabnet og tømt. Ved Fundet opbevares en Alklump fra Gravens Tærskelsten. Se iøvrigt Beretningen.

1898 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgt i 1898 af G.V. Blom for N01. Jvf. beretning af 18. april 1899. Fund: NM A 17172.

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Langdysse. Dyssens Længderetning er ØNØ-VSV. Længden er 14,10 met. Brden 6,50 met. Jordfylden hæver sig 1,40 met. over Markens Niveau. Ved Østenden staaer to Hjørnesten og en Midtsten; alle rage høit op, Midtstenen 1,40 met. En Sten mellem Nordhjørnesten og Midtstenen er væltet fremefter. I Sydsiden er der 8 Sten alle staaende paa Plads. Ved Vestenden staaer to Hjørnesten og en Sten nærmere ved Sydhjørnestenen .. .. Nordhjørnestenen. I Nordsiden staa 5 paa Plads, men de sidde alle dybt nede i Jorden. 1 tæt ved Østhjørnet væltet udad. 5,10 met. fra Vestkanten af den vestlige Midtsten findes Vestsiden af et udgravet og forstyrret Gravkammer, som har haft sin Længderetning i S-N. Det er 2,10 met langt, 1,50 met bredt og 0,90 met dybt. I Vestvæggen to lodretstaaende Sten; i Nordvæggen en Sten, som falder meget stærkt indefter; i Østvæggen to Sten, som falde stærkt indefter; Tærskelsten er ikke synlig. En meget stor og jævnthældende Sten flad Sten, som ligger foran Indgangen næsten begravet i det løse Grus fra Udgravningen er temmelig sikkert Overliggeren. Der skjønnes at maatte være end et Gravkammer i Dyssen.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 6½ x 14 m. 1 m høj. 5 m fra SV-enden et kammer med indgang fra SØ. De to sidesten i SV og endestenen står, de to andre sidesten væltede. 9 m fra SV-enden et andet kammer af 2 sidesten i hver side. Randsten: NØ 4 (1 væltet). 4 ' udenfor randstenene medindbefattet i fredningen. Lyng i hede.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Tilstand som tidligere beskrevet. Ingen tilføjelser. Beskadigelser: Stenskader. Bevoksning: Græs, lyng. Omgivelser: Hede, plantage. Foto: S/H, 04, neg.nr. 26, set fra NØ. F, 03, neg.nr. 73, set fra NØ.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Uklar på reliefkort

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)