Helgetoft
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-27

Fredningsnr.
411917

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/8 og 21/11 1922 (Proprietær Chr. Johansen, Elise- lund). Langdysse, ca. 8 x 32 m, orientering N-S. Helt overvokset med slåenkrat og uigennemtrængelig. I ager, ved havet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Knap 25 Al. fra Strandbredden ligger en Langdysse 110' l. 27 1/2' br. i Retningen SV- NØ. Den er omsat med anselige Randstene med en flad Side udad, hvoraf imidlertid mange ere sprængte. Endestenenes Tal har været 3 for hver Ende, større og mere top- pede end de andre Randstene, den midterste størst c. 4 Al. h. De 2 ere bevarede mod SV. 1 mod NØ. Dyssen er en Del overgroet med Tjørn Gravkamre kunne ikke ses i Jordforhøjningen indenfor Randstenene og mindes ej heller. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1920 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurereing af høj og randsten. I højen fandtes 2 sænkninger, ca. 2 m i diam., sandsynligvis efter kamre.

1922 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse or. N-S ca 8 x 32 m. Helt overvokset med Slaaenkrat og uigennemtrængelig. (Bør ryddes for Bevoksning). I Ager ved Havet. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj orienteret ca. N/S, 1,8 x 34,0 x 8,0 m. I begge langsider anes en randstenskæde af indtil 1,5 m. høje, spredtstående sten. Mod Ø ses i hvert fald 15 randsten mere eller mindre in situ, i S en ca. 1,8 m. høj, spids gavlsten og mod V et ukendt antal randsten. En enkelt gavlsten mod N muligvis i sekundært leje. Højfylden hvælvet, vist nok intakt. Hele mindesmærket er tæt kratbevokset og ydermere nærmest druknet i et næsten totalt dækkende, mere end metertykt, kompakt lag af kvas (tjørn, slåen, roser, gran), der umuliggør en nærmere beskrivelse af anlægget. Et kammer menes dog at kunne anes ca. midt i højen. Disse kvasmængder synes aflejret gennem flere menneskealdre, og der er derfor ikke gjort påtale over for ejer, selv om der også konstateredes nylig afsavet kvas henlagt på højen, omend i mindre mængder. Indstillet til soignering som beskæftigelsesarbejde 1983. Der synes at være tale om et ualmindeligt imponerende mindesmærke, der oplagt bør soigneres og plejes, så meget mere som der fra stranden er bekvem adgang dertil for fodgængere via et ca. 10 m. bredt, udyrket areal langs hele den pågældende kyststrækning. Der pløjes tæt (0,5 m.) til den Ø-lige randstensrække. Evt. aftale om offentlig adgang (gående, cykler) ad privat markvej fra Ø ? ** Seværdighedsforklaring ** Ved rydning af krat vil anlægget fremtræde særdeles imponerende og med betydelig landskabelig virkning. Anlægget synes også velbevaret, så vidt det kunne konstateres (se Berejserkommentarer). Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)