Baunehøi
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190303-43

Fredningsnr.
35064

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Dige (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 1898 e.Kr.)

Fredningstekst
Bobøl, matr.nr.3al : Høj i skel til matr.nr.2æ af Bobøl, Føvling sogn. Tingl.: 18/9 1908. H. Chr. Jacobsen. Diplom Afmærkn.: MS 1912 (oberstl. Lund) på østsiden. Høj, "Bavnehøj", 3,2-3,6 x 25-27 m. Ca. 1/3 af højen bortgravet mod nord på naboejendommen, og højsiden står noget skråt ind mod nabo- skellet. Mod Ø en større nedgravning, andre større nedgravninger langs foden mod S og SV (gamle kartoffelkuler), mindre sænkninger Ø, SØ og S for toppen. Bevokset med lyng, græs og et par buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunehøi. Høide 5,00 met. Tværmaal 27,00 met. Over Høien løber et Dige med Retning VSV-ØNØ. Syd for dette Dige er Østsiden af Høien fra Top til Fod ødelagt af store, uregelmæssige dybe Gravninger. Imod Syd er der Kartoffelkuler og i Sydvestsiden gamle græsgroede Gravninger af mindre Betydning. Nord for Diget er den østlige Høifod og Side ødelagte af meget betydelige Gravninger. Græsgroet i Ager.

1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 300/08
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lodsejer beslutter at lade højen fredlyse, således at den planlagte undersøgelse ikke behøver finde sted.

1908 Museal besigtigelse
Journal nr.: 300/08
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anseelig høj, forstyrret ved flere større gravninger i ny tid. Ca. 4 m. høj og 27 m. bred. Den N-lige 1/3-del af højen, der havde ligget på naboejendommen matr. nr. 3 af Bækbølling, var bortgravet indtil bunden. I Ø-siden af den bevarede del af højen fandtes en større, tilgroet nedgravning, der antageligt også har nået bunden. Det blev oplyst at højen tidligere havde været benyttet til skydevold. Andre mindre gravninger nær foden mod S og SV. Nær toppen blev i 1908 foretaget en nu tilkastet nedgravning, hvorved sås to større dæksten. Nedgravningen havde en længde af 4 m. fra højens top mod SV, samt en bredde af 1/4 m. På højens top var rejst en flagstang, som i tilfælde af udgravning ønskes bevaret eller atter rejst. [Læs endvidere sagens akter for yderligere oplysninger om højen].

1908 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 300/08
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Midlertidig fredning af sb. 43 "Bavnehøj" i Bobøl, matr. nr. 21, Føvling s., Malt h. En høj med gravkammer. Lodsejer ønskede "Bavnehøj" med det deri fundne gravkammer beset og eventuelt undersøgt af NM. Han lovede - imod forskudsgodtgørelse samt erstatning for senere fund gjort i forb. m. undersøgelsen - at lade højen ligge urørt indtil dette var sket. NM lovede at undersøge sb. 46 i løbet af sommeren / efteråret 1908.

1908 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 300/08
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldt til N01: Ved gravning i "Bavnehøj" på H. C. Jacobsens mark, Bøbøl, Føvling s., idet der skulle rejses en flagstang på højens top, stødte man på et gravkammer. Man blottede overliggerstenen, som var af betydelige dimensioner, nemlig 4 à 5 alen, samt en enkelt af sidestenene, der var skubbet lidt til siden, uden at nogen undersøgelse af gravkamret havde kunnet ske eller var sket.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Bavnehøj", 3.2-3.6 x 25-27 m. Ca. 1/3 af højen bortgravet mod nord på naboejendommen, og højsiden står noget skråt ind mod naboskellet. Mod øst en større nedgravning, andre større nedgravninger (gamle kartoffelkuler), mindre sænkninger øst, sydøst og syd for toppen. Bevokset med lyng, græs og et par buske, i ager.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)