To
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190303-95

Fredningsnr.
350528

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
I en gruppe af oprindeligt 26 store græstørvsbyggede høje fra ældre bronzealder (højene er opført i perioden ca. 1400 – 1200 fvt.) er ni høje fredede og stadig markante i landskabet. Tre af disse er særligt store og ligger tæt på hinanden på bredden af Kongeådalen. Det er Riishøj, Skelhøj og Storehøj. Tobøl ligger i et knudepunkt, hvor en af oldtidens jyske hovedfærdselsårer til lands skærer Kongeåen. Mange af højene her indeholdt meget rige begravelser.
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 3950 - 1101 f.Kr.)

Skel (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 1956 e.Kr.)

Dige (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 1956 e.Kr.)

Fredningstekst
Meget anseelig høj, 4,3-4,8 x 28-29 m i N-S, 20-22 m i Ø-V. Ca. 1/5-1/6 af højens østside, på naboejendommen mod øst, er bortgravet og højen står her med stejlbrink. Henover højen i N-S langs skellet et jorddige. Højens top afgravet og fremtræder nu let forsænket. Større sænkning fra højens midte ud gennem højsiden mod V, gamle kartoffelkuler ved foden mod V og SV, iøvrigt mindre beskadigelser i siderne. Græsgroet, med enkelte fyrre- buske, i ager. Frisk indgravning i højens sydside.
Undersøgelsehistorie  (9)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi af meget betydelige Dimensioner; Høiden er nu 4,30 met. Tværmaalet 28,00 met. Toppen er helt borte. Det ser ud som om der i Toppen havde været gravet et Hul, hvoraf Jorden var ført ud mod V, hvor der nu ligger en Jordbunke, og Hullet senere fyldt med den den Gang staaende Toprest. Over Høiens Østside løber et med Bjergfyr beplantet Dige i Retning N-S. Østsiden af Høien er bortgravet, saa at Høien mod Ø er begrændset af en brat Skrænt af omtr. 3,00 met Høide gaaende gjennem hele Høibunden fra N-S. Græsgroet i Ager. I Østsiden skal der være et Stenkammer.

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget anselig Høj, 4.3-4.8 x 28-29 m i nord-syd, 20-22 m i øst-vest. Ca. 1/5-1/6 af højens østside på naboejendommen mod øst er bortgravet og højen står her med stejlbrink. Henover højen i nord-syd langs skellet et jorddige. Højens top afgravet og fremtræder nu let forsænket. Større sænkning fra højens midte ud gennem højsiden mod vest, gamle kartoffelkuler ved foden mod vest og sydvest, i øvrigt mindre beskadigelser i siderne. Græsgroet, med enkelte fyrrebuske, i ager.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 660/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På fredningsrejse i efteråret 1955 i Føvling s. (Malt h., Ribe a.) besigtigedes sb. 95: En gravhøj beliggende på matr. nr. 15 e af Tobøl. En anseelig høj, 4,3-4,8 x 28-29 m. i N-S, 20-22 m. i Ø-V. Ca. 1/5-1/6 del af højens Ø-side - på naboejendommen mod Ø - var bortgravet, og højen stod her med stejlbrink. Henover højen i N-S langs skellet et jordige.Højens top var afgravet og fremstod let forsænket, heri et større dybt hul. Større sænkning fra højens midte ud gennem højsiden mod V, gamle kartoffelkuler ved foden mod V og SV, i øvrigt mindre beskadigelser i siderne. Græsgroet, med enkelte fyrrebuske, i ager.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Museal udgravning
Journal nr.: 8282/02
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Totaludgravning af Skelhøj bortset fra de nederste 2 meter af korsbalke og 40 cm. højfyld i NV-kvadranten. Højen dateres til 14. årh. f. Kr. Centralgraven var let nedgravet i undergrunden gennem et brandlag og var blevet plyndret, sandsynligvis allerede i bronzealderen og igen i midten af 1800-tallet. Højen var efter alt at dømme opført i et sammenhængende konstruktionsforløb med en kompleks skal-på-skal opbygning opdelt i forskellige radiære segmenter med tilhørende ramper. Byggeriet afsluttedes med randstenskæde med radiære stenstrenge. I højen var dannet kraftige jernlag omkring højkernen, hvorfor organisk materiale fra tørvenes vegetation endnu var bevaret. Under højen fandtes ardspor og en grube med keramik fra MN I.

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0008
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)