Storhøj
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190303-96

Fredningsnr.
350529

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
I en gruppe af oprindeligt 26 store græstørvsbyggede høje fra ældre bronzealder (højene er opført i perioden ca. 1400 – 1200 fvt.) er ni høje fredede og stadig markante i landskabet. Tre af disse er særligt store og ligger tæt på hinanden på bredden af Kongeådalen. Det er Riishøj, Skelhøj og Storehøj. Tobøl ligger i et knudepunkt, hvor en af oldtidens jyske hovedfærdselsårer til lands skærer Kongeåen. Mange af højene her indeholdt meget rige begravelser.
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Jvf. Aner & Kersten, 1986, no. 3919, p. 64-66. (NM B 15484-98, DNF 1/61, Mus. Ribe B 7-49).

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Ildsted, Oldtid (dateret 12800 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Anseelig høj, 1,6-2,3 x 32-36 m. Foden noget udflydende mod Ø, siderne noget uregelmæssige. Det indre af højen udgravet til bunden med et rundt hul, 17-18 m i diam. foroven, 6-7 m forneden, afgravet terrasseformet i 2-3 terrasser, og fortsættende med en smal gennemgravning i østsiden. Be- vokset med græs, træer og buske, i permanent græsstykke. Fredes efter størrelse og beliggenhed. Højen udgravet af Neergaard 1893.
Undersøgelsehistorie  (23)
1893 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 322/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal udgravning
Journal nr.: 322/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøjen, som kaldtes "Storhøj", målte ca. 36 m i tværmål og ca. 6 m i højden. Den var beskadiget af tidligere gravninger. Ved undersøgelsen kunne det konstateres, at der lå ubrændte ben spredt i højfylden. På højens bund var der opført en aflang, firsidet stenramme med retning Ø-V. Stenrammen målte ca. 4 m i længden og ca. 1,75 m i bredden og lå under en oval stendynge. Gravens øverste halvdel var fyldt med håndstore sten og den nederste halvdel med muldjord. I graven fandtes hverken spor af oldsager eller skelet. Ved udgravningen strømmede der store mængder vand ud fra graven. (Herfra NM A 12026-27; en tilspidset træpæl samt en kværnsten ).

1896 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
V. Boye, 1986, nr. 4, p. 98: "Storhøj" var 5,9 m. høj og 36 m. i tværmål. H. C. Neergaard, som udgravede den i 1893, fandt midt på dens bund en fra Ø til V aflang, firsidet ramme af kantstillede sten, indvendig var den omkring 4 m. lang og 1,6-1,7 m. bred, dens øvre halvdel var fyldt med håndsten, hvorunder lå muldjord, som hvilede på bunden, hverken liglevninger eller oldsager forefandtes. Stenrammen var omgivet med en stendynge, der var vandrig, og over den lå på flere steder et tyndt lag mos.

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor af Museet i 1893 udgravet Höi. Herfra A 12026-27. Höien er beplantet. Udgravningen omdannet til et Amfitheater, i hvis Bund den ved Udgravningen afdækkede Ramme af store Sten staaer.

1938 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 572/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 572/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Under Anden Verdenskrig blev der dyrket tobak i det gamle udgravningshul.

1950 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 913/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, 1.6-2.3 x 32-36 m. Foden noget udflydende mod øst, siderne noget uregelmæssige. Det indre af højen udgravet til bunden med et rundt hul, 17-18 m i diameter foroven, 6-7 m forneden, afgravet terrasseformet i 2-3 terrasser, og fortsættende med en smal gennemgang i østsiden. Bevokset med græs, træer og buske i permanent græsstykke. (Fredes efter størrelse og beliggenhed).

1956 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 572/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lærer J.C. Nielsen meddelte, at husmand Hans Schöler havde gravet jord i gravhøjen og derved var stødt på en egeplanke. En del af en stensætning var kommet frem i bunden af højen. Stensætningen havde ifølge anmelderen været ca. 2 m. lang. Hullet blev på opfordring dækket til igen.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1960 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM B 15484-98: Gravfund fra Tobøl, Ribe amt. Indleveret til museet af prof. P. V. Glob, der ved besøg hos gdr. Iver Aalling, Plougstrup, havde taget fundet som danefæ, hvorom rapport fra Glob d. 24/6 1960. Beskadigelse af højen ved gårdejeren meddelt via museumsinspektør H. Stiesdal NM II fra lærer J. C. Nielsen Tobøl 3/7 1956, rapport om besigtigelse af fundstedet ved mag. art. H. Thrane 7/12 1961, efterundersøgelse ved Antikvarisk Samling Ribe i juni 1961, hvorom beretning fra Thrane 18/7 1961. Fundet blev publ. af H. Thrane i KUML 1962. NM B 15484-98 er fundet i gravhøjen "Storehøj" i Tobøl, Føvling s., sb. 96, Malt h., Ribe a. af gårdejerne Aaling og Schöler først i 1940'erne. Sagerne skal have ligget på et bræt. En efterundersøgelse sandsynliggjorde, at der var tale om en egekistegrav. Om fundforholdene jvf. KUML 1962. Nationalmuseet har tidligere undersøgt højens centralgrav - herfra NM A 12026-27.

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 661/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 661/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifølge P.V. Glob havde gårdejeren for en snes år siden meddelt ham, at han sammen med en bekendt havde fundet et bronzehjul i en gravhøj. De var stødt på resterne af en egekistes bund, som lå i retning N-S. Her havde de fundet en tynd guldspiralring og nogle ravperler. Syd derfor lå dele af et bronzehjul, fragmenter af to bronzedolke samt syv små tutuli, der måske havde ligget i to rækker.

1960 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Ved besigtigelsen blev fundet overgivet til Nationalmuseet, da det var at betragte som danefæ.

1961 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 572/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravningsberetning for udgravning d. 1-26/6 1961, udført af H. Thrane for Den antikvariske Samling i Ribe, indsendt til N01.

1961 Museal udgravning
Den antikvariske Samling i Ribe
Før undersøgelsen fremtrådte højen som en ca. 3 m. høj, ringformet højning ca. 40 m i diameter. Ringformen var fremkommet ved, at Neergaard efter sin udgravning i 1893 havde ladet hullet i højens midte stå åbent. Stenene fra graven i midten blev fjernet i 1937-38 og brugt til syld i sognefogedens hus. Under krigen havde der været dyrket tobak i hullet. Ved undersøgelsen fremkom en jordfæstegrav i retning N-S. Heri fandtes bronzefragmenter, der til dels passede sammen med de tidligere fundne bronzesager, dele af endnu en bronzedolk med tilhørende træskede, en aflang facetteret jetperle foruden nogle ravperler, således at det samlede antal ravperler nåede op på 8, en lille tilslebet sten og skårene af et lerkar. Midt i graven lå to større sten. Efterfølgende analyser viste spor af eg, sandsynligvis fra den kiste, der tidligere var iagttaget. Yderligere fandtes en formodet stenbygget jordfæstegrav, og umiddelbart øst for denne et ildsted. Spredt i højfylden lå flintaffald og skår fra yngre stenalder, som vidner om en nærliggende stenalderboplads. Der fremkom også skår fra ældre jernalder i højfylden. (Museet Ribes Vikinger: B 7-49).

1962 Botanisk analyse
Journal nr.: A 4346v
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Der blev foretaget en xylotomisk undersøgelse af de indsendte træprøver. Jordfæstegravene viste spor efter Querqus sp. (eg), Corylus Avellana (hassel) og Sorbus sp. (røn). Træskeden fra "hjulgraven" er af Salix (pil) eller Populus (bævreasp).

1962 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 572/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Analyser af materiale
Journal nr.: A 4346v
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Der blev foretaget en xylotomisk undersøgelse af de indsendte træprøver. Jordfæstegravene viste spor efter Querqus sp. (eg), Corylus Avellana (hassel) og Sorbus sp. (røn). Træskeden fra "hjulgraven" er af Salix (pil) eller Populus (bævreasp).

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0008
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (1)
Aner,E. & Kersten,K.
Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Band VIII. Ribe Amt
1986