Bøgehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190306-99

Fredningsnr.
330744

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)
Grav indeholdende: NM B 12017-19 samt Dnf 1-2/28.

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Jvf. Aner & Kersten 1986, no. 3962, p. 75. (NM B 12017-19).

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
NM B 12597-99.

Fredningstekst
Høj, ca. 2,5 m høj og ca. 20 m i tværmål. Nordsiden står med nøgen stejlbrink; i midten en ca. 4 m bred udgravning med udgang i øst; de andre sider ujævne, hullede. Foden i vest, syd og øst er bort- gravet og står med ca. 1 m høj stejlbrink. Bevokset med bøgetræer, i ager.
Undersøgelsehistorie  (18)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bøgehøj". En 3,60 M. høj og 31 M. bred Høj. Den er lyngbevokset i Ager. Paa enkelte Steder er der lidt Bøg. Det er en meget smuk og velbevaret Høj, der egner sig fortræffeligt til endelig Fredlysning. Men ejeren af Mtr. Nr. 3a vil kun sælge.

1928 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 72/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Søgt fredlyst i 1897 og 1912. Herfra fund i 1928; 72/28, B 12597-99. Jfr. 48/32.

1928 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dnf 1-2/28 (to spiralringe af guld): Del af gravfund fra bronzealderen fra Nordskov, Ribe a., fundet og indsendt af boelsmand Anders Knudsen, Nordenskov. Vog 8,1 og 7,4 gram. Metalværdi ialt kr. 40, for indsendelsen yderligere kr. 10. Stedet tilset af inspektør Hans Kjær - jour. nr. 72/28. Dnf 1-2/28 blev fundet i en høj, sognebeskr. no. 99 på matr. nr. 3 a af Nordenskov, Læborg s., Malt h. Ved at afgrave en svær jorddækket stenvold om foden af den anseelige, ca. 4 m. høje høj indenfor den nordøstre fod, henimod højbunden fundet (en grav og) oldsagerne 1/28 - 2/28, samt bronzesager. Nærmere se C ...[intet nummer angivet]. Jvf. B 12597-99.

1928 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM B 12017-19 (bronzearmring, fragm. enægget bronzekniv samt fragm. af en bronzesyl): Gravfund fra Nordenskov, Ribe a. Fundet og indleveret af boelsmand Anders Knudsen, Nordenskov. Stedet beset af Hans Kjær. Til finderen 50 kr. deraf 40 kr. for metalværdien af Dnf 1-2/28. Jour. nr. 72/28. NM B 12017-19 er sammen med Dnf 1-2/28 fundet i en høj (sognebeskrivelsen 99) på matr. nr. 3 a af Nordenskov, Læborg s., Malt h. Graven lå inden for højens nordøstlige fod.

1928 Museal besigtigelse
Journal nr.: 72/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anselig høj, 4,0 x 28 m. I toppen en flad gl. gravning, 5½ m. bred, ½ m. dyb, med et nyt lille hul i midten, ca. 2 m. dybt, altså ikke helt til bund. Højen ses bygget på en gang, af sandmuld med småsten, nogen stendynge i midten er ikke nået. Mod SØ er der fra et par m. indenfor foden og opefter en indtil 5 m. bred gravning, nu med stærkt uregelmæssige jordhobe, ca. 14-15 m. lang, hvoraf en stor mængde hovedstore og noget større sten er optaget, åbenbart en uregelmæssig stenrand, fra ½ m. under overfladen til højbund, 2-3 m. bred, med en del jord mellem stenene, som det ses i fortsættelsen i brudene i N og V. Det er altså mere en stenlægning end et egentligt stengærde. Det strækker sig uden tvivl rundt om hele højen. Ejeren har gravet et par prøvehuller. Foden er afpløjet i NØ, stærkere, med brink på 2/3 m. i NV, hvor der også er et par mindre skår. Fod i SV er let afgravet og jævnet udefter. Den fremdragne bronzealdergrav - eller rettere oldsagerne fra den, thi om selve graven kunne ejeren intet nærmere oplyse - lå 8 m. indenfor den NV fod. Alle sten var også her runde, ingen flade. Sagerne lå imellem benene, ret dybt nede - om på bund er uvist, men dog næppe tilfældet. Omtrent på samme sted , men nærmere ved overfladen var fundet 2 urnegrave med brændte ben. ...[Brevet fortsætter, bl.a. omhandlende de økonomiske forhold i forb. m. en mulig fredning].

1928 Privat besigtigelse
Journal nr.: 72/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev modtaget på N01 d. 1/3 1928, besigtigelse samt fotografering af fundstedet, foretaget af conditor Grundahl, på opfordring af Hans Kjær (N01): I den SØ-side var gravet et 3 m. bredt og ca. 12 m. langt hul, hvor stenene var fjernet. I den øvrige del af højen var der ikke gravet, men i toppen fandtes et ca. 3 m. dybt hul kun ½ m. [bredt?], som et par drenge havde gravet. Fundet af de tilsendte sager er gjort i den SØ-side, og der lå en del skår af et par urner, som var gravet itu da man fandt dem. Fotos vedlagt sagen.

1928 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 72/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM B 12017-19, herunder en armring af bronze, indsendt til N01 af finder Andreas Knudsen. Fundet ca. 1 alen fra jordoverfladen, der blev ikke erkendt nogen kiste imellem stenene.

1928 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 72/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dnf 1-2/28 (to spiralfingerringe af guld) anmeldt og indsendt til N01 af finder Andreas Knudsen, Nordenskov pr. Brørup: Fundet i en kæmpehøj under udgravning af sten. Endvidere fandtes ben og hovedet af en mand.

1928 Privat udgravning
Journal nr.: 72/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 48/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Søgt fredlyst i 1897 og 1912. Herfra fund i 1928; 72/28, B 12597-99. Jfr. 48/32.

1932 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM B 12597-99 (lerkar, lerkarskår - vistnok af en skål, nål med lukket hoved): Urnefund fra "Bøghøj", Ribe a. Indsendt til NM af gdr. Andreas Knudsen, Nordskov pr. Brørup. Godtgørelse 25 kr. Anmeldelse om fundet ved J. O. Brandorff, Kolding. Jvf. Dnf 1-2/28. Jour. nr. 48/32. NM B 12597-99 er fundet i højen "Bøghøj" på matr. nr. 3 a af Nyby, Læborg s., Malt h. 1 m. under overfladen, ind mod højens midte. I samme høj er tidligere fundet Dnf 1-2/28 og NM B 12017-19.

1932 Privat besigtigelse
Journal nr.: 48/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ang. NM B 12597-99. Efter meddelelse om at gdr. Andreas Knudsen, Nordskov pr. Brørup, havde fundet et smukt velbevaret lerkar og en bronzenål, besøgtes denne [af J. O. Brandorff], og genstandene blev beset. De var fundet i "Bøgehøj" på matr. nr. 3 a af Nyby, Læborg s. Genstandene blev medtaget og indsendt til N01, så en pris kunne fastsættes. Lerkarret var fundet ind mod højens midte ca. 1 m. under overfladen. Ejeren oplyste, at NM for nogle år siden fra samme høj havde fået 2 guldringe, 1 bronzering og nogle andre oldsager. Efter NM's besigtigelse oplyste ejeren at have udgravet yderligere omkr. 140 kubikmeter sten fra højen. Der lå endnu 6-7 kubikmeter sten i højranden. Højen var vel gennemgravet.

1952 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1441/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, besigtiget 1952, men ikke medtaget i fredningslisten. Sb. 99. Nyby, Nordenskov matr. nr. 3 a. Beskr. 1952: Høj, 2½x20 m. Nordsiden med nøgen stejlbrink, i midten 4 m. bred udgravning med udgang i øst, de andre sider ujævne, hullede. På toppen bænk. Bøgetræer i ager. Ejer: Gdr. Svend Bundgaard, Nordenskov, Læborg pr. Vejen.

1958 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1441/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelse fra 1952 passer med tilføjelse af,at foden i V, S og Ø er bortgravet med 1 m. høj stejlbrink. Bænken forsvundet. Selvom den er stærkt medtaget, bør den fredes.

1958 Tinglysning
Journal nr.: 1441/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 20 m. Nordsiden med ujævn stejlbrink; ogsaa foden i V., S. og Ø. bortjævnet med 1 m høj stejlbrink. I midten en 4 m. bred gravning med udgang i Ø. Bøgetræer i ager. J. 1441/58 om fredningen.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. regnvejr. Flyfoto S4010-F157/148.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)