Skodborghus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190308-86

Fredningsnr.
350717

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/8 1912. Andreas Jakobsen Skov. Diplom Afmærkn.: MS 1919, oberstl. Lund. Høj, 2,6-2,8 x 10-11 m i Ø-V, 12-13 m i N-S. I nordsiden sænkning, mindre ujævnheder i top og sider. Foden mod V bortgravet over 8-10 m's længde, og højen står her med en 1-1,5 m høj delvis eftergroet brink. Bevokset med græs og gyvel, i ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 2,85 met. Tværmaal 16,00 met. Foden er overalt bortpløjet. I Toppen mod NV et gammelt tilgroet Hul. I Høisiden mod SØ, nær ved Foden flere mindre Huller. Lynggroet i Ager. Høiene 86-88 ere fredede i 10 Aar. Bevoksning: 1979: Græs.

1897 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.6-2.8 x 10-11 m. i øst-vest, 12-13 m. i nord-syd. I nordsiden sænkning, mindre ujævnheder i top og sider. Foden mod vest bortgravet over 8-10 meters længde, og højen står her med en 1-1.5 m. høj, delvis eftergroet brink. Bevokset med græs og gyvel, i ager.

1976 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
C. L. Vebæk afhenter urnerne [NM B 17809-13] hos bagermester P. E. Bornhøft.

1976 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1733/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance ml. N01 (v. C. L. Vebæk) og forskellige aktørere ang. de ulovligt fremdragne urner [NM B 17809-13] fra 190308 sb. 86.

1976 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forb. m. et besøg hos P. E. Bornhøft fandtes at han var i besiddelse af to yngre bronzealders urner. Det drejede sig om en fuldstændig hel, dobbeltkonisk urne, meget lig D.O. IV 366, men kun med et øre. Denne urne var 27 cm. høj og målte 17 cm. i diam. ved mundingen og 10 cm. ved bunden. Som låg over denne urne havde stået en skål, meget lig D.O. IV 369. Skålen var 12 cm. høj og havde foroven en diam. af 20 cm. og ved bunden 8,5 cm. Såvel urnen som skålen var uden ornamentik. Den anden urne var nærmest spandformet og havde tæt under mundingsranden et omløbende bånd af små knopper, hele underdelen var beklasket. Den sidste urne var 25 cm. høj og målte 20 cm. i diam. foroven og 10,5 cm. ved bunden. Urnen havde været trykket i stykker men var sammensat. I begge urner var der fundet brændte ben men intet gravgods af nogen art. Urnerne var fundet i en "fredet" gravhøj ved Skodborghus - utvivlsomt Vejen sogn, sb. 86 (3507:17). P.E.B. var i besiddelse af et par avisudklip (udaterede) vedr. denne høj, hvoraf det fremgik, at højen var blevet beskadiget ved grusgravning ( der var gravet så nær højen, at noget af den var styrtet ned), og at grusgravsentreprenøren var blevet idømt en bøde på 6000,- kr., ligesom højen skulle reetableres. Udfra disse oplysninger var det gennem Fortidsmindeforvaltningen muligt at identificere højen. Om fremkomsten af urnerne oplyste P.E.B. følgende: En dag i 1971 eller 1972 havde han været på den pågældende mark, og han havde da set den delvis nedskredne høj. I selve skridfladen, i sydsiden af højen, havde han bemærket skårene af en urne samt nogle brændte ben, ligesom han havde bemærket resterne af en stensætning. P.E.B. samlede urneskårene og de brændte ben sammen og henvendte sig derefter til amatørarkæolog Aage Jessen, Østerby, som senere satte urnen sammen. Imidlertid var Aa. Jessen og P.E.B. sammen taget hen til højen, og Aa. Jessen havde da observeret, at der umiddelbart bag det sted hvor den knuste urne havde været, stod en intakt urne i en stensætning. Den sidste urne (identisk med den ovenfor beskrevne med låg) havde Jessen derefter udgravet, og han havde så givet urnen med lågskål til P.E.B. De beklagelige fundomstændigheder - især fra Aa. Jessens side - blev foreholdt P.E.B., idet fundet burde være blevet anmeldt til FFF eller NM, så en fagligt forsvarlig udgravning kunne være foregået. P.E.B. lovede herefter at overdrage urnerne til NM. (NM B 17809-13).

1976 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1733/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Telefonisk meddelse til N01 (v. C. L. Vebæk) fra gdr. Fr. Klestrup, at bagermester Poul Erik Bornhøft skulle være i besiddelse af en del oldsager.

1976 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jfr. j. nr. 1733/76 - Herfra 2 yngre Bronzealders Urner (den ene med laagskaal).

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen. Omgivelser: Grus, dyrket (ager). Foto: Farve, 04, neg.nr. 72, set fra SV. Bevoksning: 1979: Græs.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)