Kongehøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190308-102

Fredningsnr.
340711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Jvf. Aner & Kersten 1986, no. 3994, p. 84. Måske herfra: (NM B 558-60).

Vej, Nyere tid (dateret 1955 - 1955 e.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20-22 i N-S, 24-26 i Ø-V. Sydsiden beskåret af vej. Bevokset med træer og græs, i have. Restaureret.
Undersøgelsehistorie  (20)
1870 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Måske fra sb. 102 ifg. Aner & Kersten, 1986]: NM B 558-60 (en itubrudt bronzekniv, en ikke fuldstændig, krum bronzekniv og et lille kopformet lerkar): Foræret af hr. Termansen (junior). NM B 558-60 blev fundet i en flad høj ved Vejen Mølle i Malt herred. I bunden af højen lå tre sten i række og under dem fandtes brændte ben. Ved den ene ende af disse lå kniven NM B 558, og lerkarret NM B 560 stod ved den anden ende af dem. Højere oppe i højen stod et større lerkar (omtrent af denne form) [skitsetegning i protokollen], hvilket indeholdt kniven NM B 559. Dette kar blev bevaret og vil senere blive afgivet til museet. Endnu højere oppe stod et tredje lerkar, hvilket gik itu.

1955 Museal restaurering
Journal nr.: 418/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af af højen sammen med amtsvejinspektør Jæger. Højen var meget smukt restaureret. Der ville med håndkraft blive gravet, på det bredeste sted 1,40 m. af højfylden, hvor fortovet skulle gå, dette fortov ville blive lagt i en bue udenom højen, og man ville straks standse hvis noget viste sig.

1955 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 418/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Div. avisudklip fra forsk. aviser, maj-juni 1955, vedlagt sagen.

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 418/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance ml. N01 og forskellige aktørere ang. vejarbejde i nærheden af sb. 102 samt restaurering af gravhøjen.

1955 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sag med vejvæsnet, 418/55.

1955 Museal besigtigelse
Journal nr.: 418/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
D. 6/6 1955 overværede H. Norling-Christensen udgravningen til vejbanen, hvorved lidt af højen blev berørt. Ingen fund fremkom.

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 418/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter drøftelse med amtsvejinspektør Jæger aftaltes, at H. Norling-Christensen ville overvære afgravningen af højen d. 6/6 1955. Afgravningsarbejdet ville fjerne op til 3 m. af højsiden. Endvidere gav lodsejer, fabrikant Haumann Christensen, sin tilladelse til en sløjfning af kartoffelkælderen i højen samt til en efterfølgende restaurering af denne, som skulle fortages af Ribe amts vejinspektorat.

1955 Museal besigtigelse
Journal nr.: 418/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af højen i Vejen Præstegårdshave, sb. 102. Idet N01 var blevet bedt om at se på den, i anledning af en påtænkt forlægning af hovedvej 1 som truede med at beskadige højen. Højeb var ca. 2 x 30 m. stor og med en del beskadigelser (se sognebeskr. for en nærmere beskr. heraf). Det viste sig at vejvæsnet, at dømme efter de nedsatte pæle, havde tænkt sig at bortgrave 3-5 m. af højens sydside. Efter samtale med amtsvejinspektør A. B. Jæger aftaltes dog at forsøge at redde højen i videst muligt omfang. Endvidere viste Ribe amts vejinspektorat sig villige til at restaurere højen, hvis en aftale herom kunne opnåes med lodsejer fabrikant Haumann Christensen. Et problem var dog den cementkartoffelkælder som fandtes i højen, og som havde været delvist tilstede i højen siden 1890'erne.

1955 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 418/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldt i brev af 20/5 1955 til N01 fra L. Novrup: I forb. m. at hovedvej 1 skulle reguleres, var der fare for at en høj i Præstegårdshaven ville blive berørt. Meningen var at der skulle tages 3-4 m. bort af højens sydside, man havde afsat pælene hen over højen og var begyndt på jordarbejdet.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20-22 m. i nord-syd, 24-26 m. i øst-vest. Sydsiden beskåret af vej. Bevokset med træer og græs, i have.

1955 Tinglysning
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1955 Planering ved byggeri/anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 641/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. N01 og Ribe amts vejinspektorat ang. uafsluttet vejarbejde nær sb. 102. Bl.a. var et fortov endnu ikke færdiggjort, og der var gravet et større uregelmæssigt hul i højens SV hjørne, som skulle udbedres.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 641/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af højen, Vejen sb. 102, der var blevet restaureret af Ribe amts vejvæsen. Imidlertid viste det sig, at arbejdet med vejen, som førte forbi højen - herunder anlæg af et fortov, der i en bred bue ville gå umiddelbart op til højens sydside - ikke var afsluttet. Samtidig bemærkedes, at der i højens SV hjørne var gravet et større, uregelmæssigt hul, iflg. oplysninger fra en genbo var dette hul fremkommet ved opgravning af stød. Det måtte meddeles til amtsvejvæsnet, at denne beskadigelse af højen skulle udbedres, ligesom man måtte anmode vejvæsnet om at meddele, hvornår arbejdet med vejen var afsluttet, således at den endelige besigtigelse kunne finde sted.

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret, 418/55 overført til 617/57.

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 617/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev til N01 fra Ribe amts vejinspektorat (v. Bruno Christensen): Fortovsarbejde nær gravhøj [sb. 102] ved hovedvej 1, Vejen, afsluttet og gravhøjen retableret i henhold til gældende aftaler.

1960 Museal besigtigelse
Journal nr.: 617/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ang. høj, sb. 102, Vejen s., Malt h., Ribe a. D. 5/4 1960 passerede H. Norling-Christensen højen og observerede, at der var sat hegn og plantet en granhæk over højens side mod vejen. Fabrikant Houmann (lodsejer) forklarede, at hegnet var sat og hækken plantet, fordi børn og turister gik op på højen og ind i hans have. Det var meningen at hegnet skulle fjernes, når hækken var blevet ca. 1 m. høj.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: S-siden, der er beskåret af hovedvej Kolding Esbjerg, er stabiliseret med en pakning af hovedstore sten. Bevoksning: Træer, græs. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)